Kâ lai tiek vaïâ??

Aizsāka kachenite 

Kâ lai tiek vaïâ??
15.04.2008 21:54
Nu tâEdited 2 time(s). Last edit at 19.08.2012 16:26 by kachenite.
Re: Kâ lai tiek vaïâ??
15.04.2008 22:13
Tâ ir taisnîba, ka cilvçkiem daþkârt slimîbas ir vajadzîgas noteiktu mçríu sasniegðanai.
Kâdam, lai pievçrstu sev citu uzmanîbu, paþçlotu, kâdam, lai aizliktu to sev priekðâ kâ vairogu- es nevaru, jo esmu slims, kâdam, lai vienkârði atpûstos no dzîves steigas...
Lasîju, ka tâ tomçr ir bîstama spçlîte. Gribi bût drusku slims, bet kaut kur dziïâk aiziet komanda: gribu bût slims!...nezinu, kâ ir patiesîbâ.
Re: Kâ lai tiek vaïâ??
15.04.2008 22:17
Hmm? Man jau arî laikam ir kaut kas tâds ka gribas bût drusku slimam... Bet kopumâ normâla lieta... tikai ja nav pâr mçru...

___________________________________
Jautājumi un konsultācijas - guru03@inbox.lv
Re: Kâ lai tiek vaïâ??
16.04.2008 10:05
Man arî brîþiem uznâk tâdi periodi...pieíeru sevi pie domas:`` Bet es taèu nemaz negribu labi justies!`` Tizli kaut kâ...Bet laikam tieðâm vajag, lai kâds uíinâs puíinâs apkârt!
Re: Kâ lai tiek vaïâ??
16.04.2008 18:59
pasham ap sevi jaameegjina paukjinaaties... tas nav dariits taatad...

man pirms vairaakiem gadiem bija probleemas ar veseliibu. ambulatori neko nevareeja izdariit, kaut peec logjikas vajadzeetu... sl-caa doks taisnaa tekstaa pateica -- ahaa, tev vajag, lai ap tevi paleekaa... uuu, kaa iesvila shitaads teiciens... pii-pii...

iisteniibaa tas tieshaam ir riskanti, kaa strawberry saka, jo zemapzinjaa iepereetaa doma, ka buutu jaapaslimo, var manifesteeties kaartiigaas nepatikshanaas, kad gribeesies no taas ligas peec iespeejas aatraak tikt tomeer valjaa...

naudu tak dokiem izmetam...
laiku...
riebiigas sajuutas...
jaagulj gultaa...

tas ucinaajums kaut kaadu iemeslu deelj savulaik par maz dabuuts. bet nu ir viss. to nevar atguut ar niikuljoshanu shitajaa dziivee. kompenseet to varam tikai pashi. parasti jau kaut kaads krenjkjis vispirms uznaak, kad negribaas iistaas lietas risinaat, kas buutu jaarisina -- tad labaak paslimosim... ja nezheelo muus shitaa, pamanipuleesim, mosh pazheelos... utt... vispaar neglaimojoshi...
Re: Kâ lai tiek vaïâ??
16.04.2008 19:08
Vienkârðoti - slimîba ir un paliek vçlçðanâs, lai tev pievçrstu uzmanîbu. Kad to apzinâs un tiek no tâ vaïâ (nav jau viegli), lietas bîdâs vieglâk uz labo pusi. Tagad man palikusi tikai "normâla" vçlçðanas pçc uzmanîbas no tuvajiem un draugiem (to arî saòemu), uíi-puíi vairs sen nevajag.
Re: Kâ lai tiek vaïâ??
16.04.2008 19:16
tas ir pashsaprotami, manupraat, ka mees gribam, lai muus pienjem, miil, saprot, bet dumpis ar slimiibu diemzheel ir beerna metode, jo vinjsh veel neprot komuniceet savu probleemu, bet pieaugushajam to vajadzeetu prast. ja neprot, jaamaacaas...
Re: Kâ lai tiek vaïâ??
16.04.2008 19:54
Tie, kas uíinâs, parasti jau ir vecâki. Patiesîbâ vçlâk ikvienam mçs labâk patîkam veseli.
Re: Kâ lai tiek vaïâ??
16.04.2008 20:20
tas veel jo vairaak pieraada "metodes" bezjeedziigumu...

tas pats buutu sakaams par to visu, ko mees sheit zem viena vaarda saucam par VD... tikai lietas, kas ir jau aizceljojushas uz psihi, ir neatkaartojami viltiigas...
Re: Kâ lai tiek vaïâ??
16.04.2008 21:29
Es domâju, ka nav tik viltîgas. Vienkârði maz izpçtîts, kâ tâs no turienes dabût laukâ.
Es kaut kur lasîju, ja cilvçks ir kaut ko iemâcîjies, kas viòam sagâdâ problçmas, tad vajag to pârmâcîties vai iemâcîties no jauna (angliski labâk skançja). Vienkârði vai ne?
Re: Kâ lai tiek vaïâ??
16.04.2008 21:46
Skan vienkârði, bet izdarît? Nemaz nav tik vienkârði :) Un ja vçl zinâtu, kas tieði jâpârmâcâs, ar bûtu labi...
Re: Kâ lai tiek vaïâ??
16.04.2008 22:54
...psihoterapijaa ir diezgan skaidrs kaa taas dabuut aaraa...
Re: Kâ lai tiek vaïâ??
16.04.2008 23:14
Egoista bîbelç ir labi aprakstîts, kâ to dara. Ja bûs laiks, iekopçðu te.
Re: Kâ lai tiek vaïâ??
16.04.2008 23:37
...Edited 1 time(s). Last edit at 25.02.2011 20:27 by kachenite.
Re: Kâ lai tiek vaïâ??
16.04.2008 23:49
;-) kaadaa briidii padariit atkariigu- taa ir viena no pst fishkaam dazhu probleemu risinaashanaa. kaa mazam beernam- no saakuma jams ir atkariigs no mammas un peec tam iemaacaas staaveet uz savaam kaajaam. un staav. kas arii bija jaapieraada.
Re: Kâ lai tiek vaïâ??
17.04.2008 09:59
Tavas domâðanas un rîcîbas vadîbas centrâle ir zemapziòa. Kâ tâ ir ieprogrammçta, tâ tu dzîvo.
----------
Instruments, ar ko programmçt zemapziòu, ir sadarbîba starp tavu apzinâto domu un zemapziòu.
-----------
Viss, ko tu apspied, izslîd no tavas apzinâtâs kontroles. Paliek neapzinâts konflikts, kas no zemapziòas bremzç tavu domâðanu un rîcîbu.
----------
Tu sasniedz zemapziòu, ja neatlaidîgi domâ, ko vçlies saniegt. To tu dari tik ilgi, lîdz ðî doma zemapziòâ noenkurojas stiprâk par visu, kas tev kavç rîkoties pçc savas gribas.
---------
Zemapziòu tu programmç atslâbumâ. Tu atslâbinies brîvâ pozâ mierîgâ vietâ, dziïi un mierîgi elpojot un koncentrçjoties uz savu iekðçjo es.
----------
Tava zemapziòa nevçrtç, tâ uzklausa jebkuru programmu.
----------
Ja tu vienmçr domâ par bailçm, zemapziòa iesakòo bailes tavâ rîcîbâ. Ja tu pastâvîgi domâ:"Lai kas notiktu, es ar to tikðu galâ"-zemapziòa motivç tavu rîcîbu ar ticîbu panâkumiem.
----------
Tu neaizmirsti, ka ikviena rîcîba ir pakïauta vingrinâðanâs principam. Princips ir tâds: tas, ko vçlies spçt un sasniegt, tev soli pa solim savâ rîcîbâ jâlabo tik ilgi, lîdz tas pats no sevis îstenojas pçc taviem priekðstatiem.

/Jozefs Kirðners. Egoista bîbele./
Re: Kâ lai tiek vaïâ??
17.04.2008 20:25
nujaa, bet paliek tik taads nieks kaa saprast, kureejs tad ir tas apspiestais neapzinaatais konflikts... jo jaunaakos gados taa apspieshana notikusi, jo gruutaak tam tikt klaat.

aiz to arii rakstiiju, ka taas lietas ir viltiigas, jo jamaas laika gaitaa apaug ar suunaam un sarezhgjiiti atzaru liiklochi veidojas.

es ikdienaa pielietoju vairaakas no shiim uzskaitiitajaam pieejaam, bet bez psihoterapijas es buutu ljoti daudz laika zaudeejusi iistaa ceelonja mekleejumos, jo neviena graamata (lai arii cik laba) nav uzrakstiita par manu dziivi...

par vingrinaashanos labi teikts...

ja zina iistos ceelonjus, tad shitas der, bet, ja veel kaa pa miglu, tad man shkjiet, ka par iisu. a varbuut vieglaakiem keisiem der...
Re: Kâ lai tiek vaïâ??
17.04.2008 20:45
...vieglaakiem noteikti der... vai vd ir viegla... nea... ja cilvis tiktaal neko nesaprot, ka somatizee, tad tas jau ir nopietni...
Re: Kâ lai tiek vaïâ??
17.04.2008 21:43
Man gan labi, nav nekâda vajadzîba tikt vaïâ no velmes kâdreiz drusku pasimulçt... es to velmi kopju un izsmalcinu :)

___________________________________
Jautājumi un konsultācijas - guru03@inbox.lv
Re: Kâ lai tiek vaïâ??
17.04.2008 21:49
...kaut kaa jau savs fetishs ir jaaattaisno... bet vai obligaati ar "slimiibu"... es domaaju, fizisku slimiibu...
Re: Kâ lai tiek vaïâ??
17.04.2008 21:52
A ko, var arî fetiðu tur klât... vispâr super...

___________________________________
Jautājumi un konsultācijas - guru03@inbox.lv
Re: Kâ lai tiek vaïâ??
17.04.2008 22:35
Man ðíiet, ka jebkuram cilvçkam ir ðie iekðçjie apspiestie konflikti. Un pamana tos tikai tad, kad jau ir kas nopietnâks, nav obligâti VD. Piemçram, parâdâs kâda slimîba. Un tad nâkas secinât, ka neviens ârsts tomçr to nevar izârstçt! Ka var tikai mazinât simptomus...vai operçt, ja lieta ir aizgâjusi par tâlu.
Ðajâ grâmatâ ir arî teikts, ka veselîba ir íermeòa, dvçseles un gara vienotîba, kam es pilnîbâ piekrîtu.
Re: Kâ lai tiek vaïâ??
17.04.2008 22:37
...tam pat PVO piekriit...
Re: Kâ lai tiek vaïâ??
17.04.2008 22:38
Pârtikas veterinârâ organizâcija? :D
Re: Kâ lai tiek vaïâ??
17.04.2008 22:40
...varbuut taa arii...
Re: Kâ lai tiek vaïâ??
18.04.2008 20:22
nevar aarsteet kjermeni, neaarsteejot dveeseli...

es sev vispaar neakcepteeju taadu lietu kaa "vienkaarshi saslimu". pat ar rinoviirusu ne. ir kaada "nepiecieshamiiba" saslimt.... vienmeer...
Re: Kâ lai tiek vaïâ??
18.04.2008 22:07
Piekrîtu Runcenei, parastâs iesnas nav tâpat vien...
G.
Re: Kâ lai tiek vaïâ??
23.04.2008 20:09
... un, ja ne citâdi tad sods no augðas -;). Ja nopietni, tas nu gan man ðíiet stipri pârspîlçti - tad jau miljoniem baku un mçra upuru bija iekðçjas problçmas. Ja es pârçdos man sâp vçders, tâ "vienkârði". Par hroniskâm vainâm varçtu piekrist.
Re: Kâ lai tiek vaïâ??
23.04.2008 20:42
jautaajums te ir -- kaapeec paareedies... dzilji vai nedzilji skatoties, taa ir psihologjija... jebshu tautas valodaa -- lieta, kas saistiita ar galvu.

un interesanti ir arii ar taam epideemijaam... visi nesaslima... par to, starp citu, ir shis tas rakstiits.
Re: Kâ lai tiek vaïâ??
23.04.2008 20:49
Nu nezinu gan, ja runa ir par autores uzdoto jautâjumu, tad man liekas ka jûs visu pârâk sareþìijat... Cilvçkam ir vajadzîga kaut kâda "otduðina"... vienam tas ir sports, citam atpûta, citam vçl kas cits. Bet kâdam tas ir pastiprinata ieklausîðanâs sevi un rûpes par sevi un savu veselîbu... velme lai kâds cits arî par to parûpçjas... Ja ðî aizrauðanâs nav kaut kâda izteikti kaitîga un nepârvçrðas par hipohondriju tad manuprât nav nekâda vajadzîba ar to cînîties... jo kâ nekâ, ðî aizrauðanâs atnes kaut kâdu gandarijumu kas palîdz saglabât iekðçjo mieru un lîdzsvaru... un tâs ir lietas ko nevar nopirkt par naudu...

___________________________________
Jautājumi un konsultācijas - guru03@inbox.lv
Autors:

Jūsu e-pasta adrese:


Tēmas nosaukums:


Surogātziņu novēršana:
Lūdzu izrēķiniet vienkārso matemātisko izteiksmi un ieraksties atbildi tam paredzētajā laukā. Tas ir lai novērstu automatizēto rīku iespeju rakstit ziņas forumā
Izteiksme: kāds ir rezultāts, ja 12 pieskaita 13?
Ziņa: