Par elektriskajam zobu birstem

Aizsāka zobi 

zobi
Par elektriskajam zobu birstem
08.09.2006 18:18
Kadas ir atsauksmes no tiem, kas pasi lieto??
Ko saka zobu dakteri par elektriskajam zobu birstem? Nenoberz parak traki emalju?
zinu
Re: Par elektriskajam zobu birstem
08.09.2006 18:29
Ïoti labi noder vibratora vietâ - masturbâcijai. Pati izmantoju ðim mçríi un ir vienkârði ideâli.
Re: Par elektriskajam zobu birstem
09.09.2006 01:04
sliòíiem vai invalîdiem. ar parastu birsti var notîrît tikpat labi, vnk aizòem mazliet vairâk laika.
Re: Par elektriskajam zobu birstem
10.09.2006 10:20
man patîk - pat ïoti - ja gadâs tagad tîrît ar parasto, ir sajûta, ka zobi nav iztîrîti kârtîgi, lai ar cik ilgi berztu.
zobi
Re: Par elektriskajam zobu birstem
10.09.2006 11:35
noela

zobu emalja netiek vairak noberzta?
Re: Par elektriskajam zobu birstem
10.09.2006 13:15
nç, ja nelieto abrazîvâs zobupastas (es lietoju tikai tâs ko man zobârsts ieteica).
Re: Par elektriskajam zobu birstem
10.09.2006 13:20
Noela:

tu tur skaties, nepârcenties :) emalja atpakaï neataug :)
Re: Par elektriskajam zobu birstem
10.09.2006 13:24
puce, bet vaitad nav tâ, ka ja lieto zobpastas ar ïoti zemo abrazivitâtes koeficientu - tad ir okei? tikpat labi emalju tak var noberzt arî ar parasto birsti ja stipri spieþ un lieto kautko "ar graudiòiem"?
evvi
Re: Par elektriskajam zobu birstem
10.09.2006 13:30
Man jau no seniem laikiem, kad vçl elektriskâs zb nebija, zobos pie saknes emaljâ izsisti robi, zobârste teica - no neuzmanîgas zobu tîrîðanas. Tikko kâ parâdîjâs elektriskâs, sâku lietot, un parasto vairs redzçt negribu (to, ka esmu sliòíe, atzîstu par viem 100 punktiem, gribu kâ vieglâk un âtrâk). Man jau nu liekas, ka viòas ir daudz saudzîgâkas pret emalju un tâdus robus jau nu noteikti nevar dabût.
Bet laikam tad starp zobârstiem nav vis vienprâtîgs viedoklis...
Puce, vai tad Jûs uzskatât, ka elektriskajâm ir kâdi konkrçti mînusi, piem, noberþ emalju, jeb tikai tas, ka sliòíi viòas izmanto?
Re: Par elektriskajam zobu birstem
10.09.2006 14:16
nç, man galîgi nav nekas pret el.birstçm :)
vnk jâatcerâs, ka tâ grieþas daudz âtrâk, nekâ mçs tîrâm ar parasto; --> nevajag to darît 3 min
Re: Par elektriskajam zobu birstem
10.09.2006 16:58
Buus man ar elektriskaa jaanopeerk...
Re: Par elektriskajam zobu birstem
11.09.2006 17:16
man patiik. jaatceras tikai ka birste jaatur pirkstu galos. ja pareizi lieto taa nenoberzh emalju. 2 min pietiek.
Nevaru vairs iedomaties lietot parasto, kops pirms paris gadiem nopirku elektrisko. Zobi ir gludi un spidiigi un zobarstu gandriz vairs nevajag apmeklet... Taa, ka secinajumus izdariet pasi.
Tontons
Re: Par elektriskajam zobu birstem
12.09.2006 13:48
A kâdu marku/brendu zobu birstes esat iegâdâjuðies
vai kâdas ieteiktu?
Re: Par elektriskajam zobu birstem
12.09.2006 13:53
man ir Brauns (jau vecs).
zobupasta - yotuel (pârsvarâ) vai blanx
anja
Re: Par elektriskajam zobu birstem
12.09.2006 15:00
Braun ir tiesham labs un ieteiktu noteikti ar ladetaju, man bija neatceros kada firma ar baterijam, bija baigais chakars un atri saplisa, bet Brauns iet jau vairak ka 2 gadi un baigi erti, ka sho var turet ladetaja bez laika ierobezhojumiem, un vienmer darba kartiba.
zobi
Re: Par elektriskajam zobu birstem
03.10.2006 19:36
Gribeju padalities pieredze - nopirku elekstrisko zobu birsti un esmu loti apmierinata ar to! Ir patiesi sajuta, ka zobi tiek iztiriti labak. Un otrs - tiru ilgak neka parasti, jo tagad gaidu, kad zobu birstei atskan signals, aks signalize, ka pietiekami ilgi jau mazgats. Agrak bija - viens divi un zobi izpuceti!
Re: Par elektriskajam zobu birstem
03.10.2006 21:26
es arî tikai ar elektrisko (arî Braun, citu laikam lv nava). ja kaut kur jâbrauc, tad ar parasto, bet nu zobi tik netîri ðíiet, kaut tîri pusstundu, bet elektriskâs efektu nevar dabût. (vismaz man ar elektrisko sanâk kâ pie higçnista, par ko jamçja pasmçjâs, ka es speciâli viòai par godu jau iepriekð nopulçju sev zobus. :DDD)
Re: Par elektriskajam zobu birstem
03.10.2006 23:20
Noela
yotuel es izmetu, jo neputo nemaz. Zinu jau, ka verbût laba, bet neputo un liekas, ka nekâda jçga.
garâmèâpojot
tieðâm tâ ir, ka tik labi notîra? Es jau sen gribçju prasît, vai tâ ir arî citiem ar parasto birsti- berz, cik gribi, bet vienalga nevar visu notîrît. Sory, bet, ja pakasa ar nagu, vienalga kaut kas nâk nost. Kâda tad jçga tîrît..
Jâ, jâ piekrîtu, ka sâkot tîrît ar elektrisko un daþreiz ar "manuâlo" birsti iztîrot, liekas, ka nekas nav notîrîts! Man arî ir Braun, bet saplîsa, jo nezinu vai nepareizi to birsti kopju, bet laikam tiek apakðâ iekðâ slapjums - tur, kur baterijas un rezultâtâ - èuðð. Vispâr pat Duracel baterijas ilgi to birsti nedarbina - ir liela rijçja. Bûs man jâapskatâs ar akumulatoriem un lâdçtâjiem. Pastâstiet, kas zina!!
Re: Par elektriskajam zobu birstem
03.10.2006 23:47
Lietoju elektrisko. laba. Arî zobakmens mazâk veidojas.
Pirmo reizi dzirdu,ka emâlija neatjaunojas. Zobi aug. Kaïíi vajag lietot.
Re: Par elektriskajam zobu birstem
04.10.2006 09:31
flegma - man ar bija grûti pierast sâkumâ, bet nu - man ïoti patika - kâdu laiku palietoju citu - tagad atkal atgriezos pie yotu.
Bez tam tâs putojoðâs vielas nekas pârâk labs nav :)
Re: Par elektriskajam zobu birstem
04.10.2006 09:39
Mazdakteris:

pieauguðiem zobi neaug gan :)

emaljas virskârta (mikroskopiskâ lîmenî) var paðíîst un atkal atjaunoties pie pH lîmeòa izmaiòâm, bet tas ar aci nav saskatâms :)
zobi
Re: Par elektriskajam zobu birstem
04.10.2006 21:31
Es ari lietoju yotuel zobu pastu. Zobarste ieteica. Sakuma skita jokaina, bet nu jau ir pierasts. Medzu gan ik menesi pamainit pret kadu citu.

Man ari Braun zobu birste. Ar ladetaju. Tiru zobus ar prieku!!
zobi
Re: Par elektriskajam zobu birstem
04.10.2006 22:04
Vel zobu arste ieteica SILCA serijas zobu pastu (akurati complete+vitamin un balinoso).
Re: Par elektriskajam zobu birstem
04.10.2006 22:24
jâ, silca ir laba.
es ar parasto birsti zobus vairs vispār netīru. Tikai ar elektrisko Philips birsti. Katru reizi sajūta kā pēc higiēnista! Perfekti. Baterija ilgi turas un liela izvēle maināmajos uzgaļos. Pirku visu pie baltizobi.lv
Re: Par elektriskajam zobu birstem
22.04.2017 17:35
Nopirku Colgate. Uz divām baterijām,kas man nepatīk. Sabojājās pēc mēneša. Ieslēgt var izslēgt nē. Pēc vairāku minūšu spaidīšanas.Mēsls.
Elektriskā ir labāka.
Autors:

Jūsu e-pasta adrese:


Tēmas nosaukums:


Surogātziņu novēršana:
Lūdzu izrēķiniet vienkārso matemātisko izteiksmi un ieraksties atbildi tam paredzētajā laukā. Tas ir lai novērstu automatizēto rīku iespeju rakstit ziņas forumā
Izteiksme: kāds ir rezultāts, ja 21 pieskaita 3?
Ziņa: