Asinsspiediens

Aizsāka krka 

Asinsspiediens
30.06.2005 14:23
Sakiet lûdzu, ja asinspiediens ir paaugstinâts (97/135, bet pulss 92), vai man vajadzçtu apmeklçt ârstu un izmeklçties? Ja jâ, tad kâda izmeklçðana ir nepiecieðama? Kâds ârsts jâapmeklç?

Man asinsspiediens parasti ir normas robeþâs, bet mçdz bût periodi (pâris dienu garumâ), kad jûtu, ka sirdij ir grûti un galva patieðâm grieþas, pat mierîgi sçþot.

Gribçtu dzirdçt konstruktîvus ieteikumus, ko darît.

Paldies!
Re: Asinsspiediens
30.06.2005 14:41
Jus nenoradijat savu vecumu un dzimumu. Bet visar sis spiediens ir nedaudz paaugstinats. Ja vins tads bus regulari tad jums vajadzetu griesties pie sava gimenes arsta ar lugumu nosutit uz hormonalam parbaudem (virsnieres, vairogdziedzera...). Ja jus smekejiet - tad butu lietderigi atmest, jo organisms jus bridina ka tas vinam loti kaite - jo smekejot tiek izdalits adrenalina veidigas vielas un tiek sasaurinati periferie asinsvadi. Un celas spiediens.
Ja strpcitu smekesana ne nomierina - tas ir maldigs uzskats. Fiziski pirmajos mirklos cigareta sakuma apdullina, bet pec tam uzbudina.
rrr
Re: Asinsspiediens
30.06.2005 14:49
Jautâjums Dr.asistentam.

Man jau no 16 gadiem ir paaugstinâts asinsspiediens (150/95, ir bijuðas reizes arî, kad ir 160/970, bet pârbaudçs neko sliktu neuzrâdîja (ne sirdij, ne vairogdziedzerim). pietam jûtos labi. Izrakstîja man kaut kâdas zâles, bet no tâm biju kâ apdulusi', tâpçc nedzçru. Daudz nodarbojos ar sportu. kopumâ varu teikt, ka nekâdu izmaiòu ar augsto asinsspiedienu sajûtâs nav. Tagad esmu stâvokli (20.ned), un asinsspiediens ir normâls 135/85. tomçr visi brîdina, kad iespçjamas priekðlaicîgas dzmdîbas, bet man uz tâm nekas nenorâda (nav velkoðas sajûta u.c). vispâr jâsaka, ka jûtos ideâli. tomçr remdinot satraukumu aizgâju pie homeopâtes un viòa maniedeva pilienus , kas normalizç asinsspiedienu, tadad retu reizi tos iedzeru, kas gulçt ejot jûtu kâ sirds "kûleòo". Bet vai tieðâm nav tâ, ka ja man jau ir bijis paaugstinâts asinsspiediens, tad arî grûtniecîbas laikâ tas ir normâli?
Re: Asinsspiediens
30.06.2005 14:52
Esmu sieviete. Vecums 31 gads.
Smeíçju ïoti reti - vienu lîdz 2 cigaretes pasâkumâ ar alkoholu. Pçdçjâ smçíçðanas reize bija Jâòu svinîbâs.
Manis aprakstîtie simptomi man parâdîjâs vakar pçcpusdienâ. Jâatzîmç gan, ka es dzeru daudz kafiju, un vakar dienas laikâ kâdas 5 tçjas krûzes izdzçru.
Ðodien gan dzeru tikai tçju. Jâ un vçl, no rîta mans kuòìis atteicâs pârstrâdât krûzi tçjas :-(

Hormonus esmu pârbaudîjusi. It kâ vairogdziedzera problçmas neatklâja.

Cik es sapratu no jûsu rakstîtâ, man vajadzçtu sevi pavçrot un tikai tad, ja ilgstoði asinsspiediens ir paaugstinâts, griezties pie ârsta? Vai ne tâ?
Re: Asinsspiediens
30.06.2005 15:12
ti krka
tiesi ta paverot)))
Un mazak dzert kafijas, melnas tejas. Labak auglu tejas (bez melnas tejas), vel jaierobezo sals uznemsanu. Jacinas ar lieko svaru ja tads ir.

to rrr
Gruti komentet jusu stavokli. Pie tam jus bijat griezusies pie daktera un esiet ka sapratu - neverota. Protams ka 135/85 grutniecibas laika ir nedaudz nedaudz pari normai. Bet ja vis bus ok, tad pec grutniecibas censaties savest sevi kartiba, sports, nomest lieko svaru, sals kontrole, smekesana, regulara arsta apmeklesana, dietologs, terapeits (gimenes arsts). Un tomer jamekle kadel notiek tadas asinspiediena mainibas.
rrr
Re: Asinsspiediens
30.06.2005 16:08
nu tur jau tâ lieta, ka nesmçíçju, intensîvi nodarbojos ar sportu 9trençjos un trençju karate), svars domâju ir normâls 9pirms grûtniecîbas 60 kg, augums 168 m), gandrîz neçdu neko sâlîtu, arî pârsaldu nç - nu vispâr dzîvojam ar vîru veselîgi. Tagad man ir 24 gadi. Tomçr tâ arî neviens ârsts nevarçja pateikt no kâ. Varbût aiziet vçl pie kâda?
Re: Asinsspiediens
30.06.2005 16:39
Nav jau jums tas spiediens tik katostrofals lai ta pardzivot ))) Ja tas talak celsies tad jau jadoma par problemam. Ir tada lieta ka eklamsija. Nieru bojajums grutniecem, kam seko vispareji smags stavoklis. Tadelj jaseko tam spiedienam regulari. Un jats celsies tad obligati jagriezas pie arsta.
Autors:

Tēmas nosaukums:


Surogātziņu novēršana:
Lūdzu izrēķiniet vienkārso matemātisko izteiksmi un ieraksties atbildi tam paredzētajā laukā. Tas ir lai novērstu automatizēto rīku iespeju rakstit ziņas forumā
Izteiksme: kāds ir rezultāts, ja 17 pieskaita 11?
Ziņa: