Zems hemoglobîns

Aizsāka bçdîga 

bçdîga
Zems hemoglobîns
22.06.2005 11:36
Jûnija sâkumâ nodevu asins analîzes un konstatçju, ka hemoglobîns ir 9,6 - divas nedçïas dzçru Ferrum Lek 1x3 dienâ, çdu zemenes (ievestâs) un pçc divâm nedçïâm rezultâts - 9,8. Kâpçc man negâja labumâ tas dzelzs preparâts? Es nepareizi lietoju, nepârstrâdâjas, neraþojas kaut kas - kâpçc tâ? Un vai 9,8 ir vienkârði zems vai ïoti zems hemoglobîns? Paldies!
man domat,ka loti zems,jo sievietem norma,ja nemaldos ir 12.
uga-uga
Re: Zems hemoglobîns
22.06.2005 12:35
ehh...laipni luudz aneemijas klubinjaa...es jau cik gadus dzeru dzelzs tabletes...ja kaadu laiku nedzeru, tad arii hemoglobiins kriitas...es lietoju ferro sanol duodenal..man paliidz....
ke
Re: Zems hemoglobîns
22.06.2005 15:29
Taatad tev truukst B grupas vitamiini, kas arii vajadziigi hemoglobiina radiisanai. Un 2 nedeelas nav nemaz tik daudz, padzer dzelzi veel kaadu meenesi + vitamiinus un tad - gan jau buus ok.
bediga
Re: Zems hemoglobîns
22.06.2005 20:02
sine`cordis
Re: Zems hemoglobîns
24.06.2005 23:29
nu nesatraucies gan jau liidzees ! bet nu es ieteiktu padzer b grupas vitamiinus eed vairaak liesu gallu ( dzellzs pietiekami) no dziivinieku valsts produktiem tas uzsuucaas labaak un saprotams ka lieto talaak tos dzelzs preperaatus- nekas jau nenotiek taa uzreiz ar to ir jaareekinjaas! un galvenais nesatraucies! viss buus labi:)
Mazdakteris
Re: Zems hemoglobîns
25.06.2005 11:37
Lielopu gaïa satur stresa vielas. Çd zemenes,skâbenes,dzer izrakstîtos preperâtus. Ed no dzelzs traukiem.Lielopu aknas ieteica agrâk kad nebija izgudrots B12 vitamîns. Vairâk dzîvo svaigâ gaisâ,jo ja trûkst hemoglobîns ar sk``abekli netiek baroti audi. Galvenais nesatraucies. Ançmija ir 21 gadsimta slimîba.Bietes,burkâni,saldie pipari,soja un sojas produkti. C vitamîns kalpo kâ dzelzs katalizâtors. Veiksmi.
uga-uga
Re: Zems hemoglobîns
25.06.2005 12:32
mazdakteris

tas par tiem dzelzs traukiem nopietni?
es
Re: Zems hemoglobîns
25.06.2005 12:41
Man bija tiesi ta pati problema kas tev, bet nu laikam esmu veiksmigi tikusi garam. Sakuma man izrakstija ari tiesi tas pasas 3 tabletes kas tev, bet arsts velak teica ka ta ir parak liela deva un organisms tapat nespej to visu uznemt, vel es dzeru magne B6 edu daudz galu, auglus utt... Tici ar laiku paries
uga-uga
Re: Zems hemoglobîns
25.06.2005 14:04
kiwi no riita tukshaa duushaa arii esot labi...
lai gan es avru teikt, ka esmu visu dariijusi, eedusi, dzeerusi...un vienalga dzeru tabletes veel joprojaam...lai gan ne katru dienu...bet ik plaikam...un pa tabletei dienaa, kad saakas MR...
Mellene
Re: Zems hemoglobîns
25.06.2005 19:37
Man arî ir zems hemoglobîns, jo es neçdu gaïu. Taèu tagad ir zemeòu laiks. Stûrç iekðâ tâs, palîdz:)
Re: Zems hemoglobîns
25.06.2005 20:03
Visvairaak dzelzs esot datelees un viigjees (veikalaa nopeerkamas zjaaveetas)! Garshiigi un efektiigi!
Bet der arii granaataaboli.
Ilzy
Re: Zems hemoglobîns
27.06.2005 08:24
a cik bîstami ir zems hemoglobîns? ko tas reâli nozîmç? es arî gribçju nodot asinis - tur mani izlamâja - ko es te nâku ar tik zemu hemoglobîna lîmeni... bet neko sîkâk nepaskaidroja... tas gan bija kâdu laiku atpakaï - vai var bût tâ ka man jau tas lîmenis pats no sevis ir nostabilizçjies?
krivais
Re: Zems hemoglobîns
27.06.2005 08:59
Vai esi meklçjusi iemeslu kâpçc ir zems Hb?
Primâra t.s. dzelzs deficîta ançmija nebût nav pats bieþâkis iemsls tam, ka ir pazeminâts Hb, par to var domât ja izslçgtas pârçjâs vainas.
mazdakteris
Re: Zems hemoglobîns
27.06.2005 09:43
Hemoglbîns krît ja ir regulâra asiòoðana.,ja ir slims kunìis kas neuzsûc dzelziun pie B12 vitamîna deficîta.Iemesli ir daudz tos jâmeklç.Indijâ kur ir daudz veìetârieði iesaka çst no dzelzs traukiem.Kaut kâdâ mçrâ tas palîdzot, bet nav panaceja.Luuk, paldies par dateïu informâciju.Nezinâju.Tikai tad ir jâizslçdz cukurs jo viòas ir saldas. Veiksmi
vinis
Re: Zems hemoglobîns
27.06.2005 12:35
'Tas izklausîsies nepatîkami, bet zems hemoglobîna lîmenis ir viens no signâliem, ka organismâ ir iespçjama parazîtu klâtbûtne. Pati mocîjos ar ðo zemo lîmeni - çdu visu ko, dzçru arî, bet nekâdu izmaiòu. Kad atklâja un izdzinu lamblijas - vienðûnas mikroskopiski parazîti - viss normalizçjâs un nu jau gadiem viss ir labi.
bediga
Zems hemoglobîns
27.06.2005 12:52
Un kâ tâdus parazîtus var konstatçt? Vai ir kaut kâdas speciâlas analîzes jânodod?
krivais
Re: Zems hemoglobîns
27.06.2005 15:27
Parazîti un zems Hb, mûsu platuma grâdos tas jau ir eksotiski.
zâlîte
Re: Zems hemoglobîns
27.06.2005 15:29
klimata izmaiòas, kâ nekâ :)
Indra
Re: Zems hemoglobîns
27.06.2005 17:53
Man ïoti labi savâ laikâ palîdzçja svaiga bieðu sula.
aelis
Re: Zems hemoglobîns
28.06.2005 07:59
Parazîti nebût nav eksotika.Kaut vai runâjot par opistorhâm.Ar tâm var inficçties kaut vai çdot krevetes. 50% baltijas siïíes ir inficçtas ar tâm.Cilvçki arvien vairâk ceïo,par gâjputniem mâcîja jau skolâ,kâda te vçl eksotika.Parazîti vienmçr atradîs, kâ pielâgoties un izdzîvot,arî tad,ja cilvçks teiks - tas nevar bût.Opistorhas diennaktî var izdzert lîdz 200ml asiòu,atkarîbâ no to skaita organismâ.Tâs ir ïoti grûti diagnosticçt.Vispirms vajadzçtu pârliecinâties,vai tieðâm organismâ neviens nedzîvo un tikai tad lietot vitamînus un minerâlvielas.Parazîtiem ïoti garðo vitamîni,viòiem arî vajadzîga dzelzs,nelaime tikai tâ,ka, ja mçs vçl speciâli viòus piebarosim,tad tie dzîvos mûsos ne tikai 10-15 gadus,bet 3 reizes ilgâk.
Tas,ka mçs sakâm - "Tas nevar bût",neko par neesoðu nepadara.Ko organismam var nodarît opistorhas pârbaudîju pati uz savas âdas vienu vienîgu reizi nogarðojot krevetes.
ziema
Re: Zems hemoglobîns
28.06.2005 09:11
baac! cik drausmîgi man jau palika slikta dûða no domas par parazîtiem... labi, ka es dzîvoju neveselîgu dzîves veidu neçdu vitamînus, pârtieku no visâdiem íîmiskiem draòíiem un nezinu kas ir krevetes.... profilaksei jâsaçdâs íirbju sçklas... vidusskolas laikos man jau bija fobija no lenteòiem, tagad vçl ðitâdi sûdi....
krivais
Re: Zems hemoglobîns
28.06.2005 09:27
jâ, bet, ja palûkojamies uz statistiku, ðîs sîkbûtnes kâ ançmijas izraisîtâjs Latvijâ nebût nav 1. vietâ, to arî gribçju teikt
Re: Zems hemoglobîns
28.06.2005 11:00
oi shausmas... a man ir 8,8 hemoglobiins.. vakar aarste pateica. shodien jau zemenes eedu. a tas var buut no taa, ka man ginekologijas daljaa kau kaada tur fignja- reetinja vai kas tamliidziigs?

bediga
Re: Zems hemoglobîns
28.06.2005 13:16
Man ir norîkojums uz fibrogastroskopiju, lai apskatîtos, kas apçd manu hemoglobînu:) patiesîbâ jau es zinu, ka tâ vaina ir briesmîgajâs mçneðreizçs....bet mani satrauc tas, ka es pat apzinîgi çdot zemenes un aknas un gaïu, kâ arî dzerot Fe preparâtus, nevaru dabût uz augðu to lîmeni.
jana
Re: Zems hemoglobîns
28.06.2005 16:59
veselam cilveekam Hb jaabuut normas robezhaas! ja tas ir zems, tad tam ir kaads iemesls, visticamaak asinoshana. Jaataisa gastroskopija un var buut pat koloskopija. obligaati jaaizsleedz ainoshana, jo ne daudz slepeni asinoot var arii veezis. Taa ka tas ir tieshaam svariigi!!!
bediga_jau prieciga
Re: Zems hemoglobîns
08.07.2005 16:49
Priecîga vçsts - divas nedçïas lietoju citu dzelzs preparatu Spartocine un çdu zemenes lîdz sliktai dûðai un hemoglobîns ir 11,6. Jûtos jau labâk:))
Re: Zems hemoglobîns
11.07.2005 22:05
Jauki gan! Bet tagad saved kaartiibaa savu apakshgalu...Jaanoveersh aneemijas iemesls, Tu tachu nevari nemitiigi eest taas tabletes!
Re: Zems hemoglobîns
11.07.2005 23:34
aelis:

kâ un kur tos draòíus diagnosticç? kâdas izpausmes bez ançmijas?
(esmu norûpçjusies, jo mçnesî apçdu parasti kâdus 5 kg garneïu - uzhas!!) :))
Re: Zems hemoglobîns
12.07.2005 11:19
Jâ, un vçl, ja tas protams ir iespçjams, vai nevarçtu precîzâku tâ draòía nosaukumu? Vecenîte Google tâdu klièku nepazîst! Var bût no karstuma?
Autors:

Jūsu e-pasta adrese:


Tēmas nosaukums:


Surogātziņu novēršana:
Lūdzu izrēķiniet vienkārso matemātisko izteiksmi un ieraksties atbildi tam paredzētajā laukā. Tas ir lai novērstu automatizēto rīku iespeju rakstit ziņas forumā
Izteiksme: kāds ir rezultāts, ja 11 pieskaita 16?
Ziņa: