Urîna analîze ????!!

Aizsāka Dina 

Urîna analîze ????!!
25.05.2005 15:17
Urîna analîze divas reizes ir uzrâdîjusi baktçrijas +++ un pozitîvu nitrîtu testu. Gribçju pajautât, par ko varçtu liecinât nitrîtu klâtbûtne ("zaïbarîbu" lielos dauzdumos patçrçjusi neesmu) ? Vai tas varçtu bût kas nopietns?
es
Re: Urîna analîze ????!!
25.05.2005 15:53
man dakteri toreiz teica,ka tie paraadoties arii tad,ja apeed daarzenjus vai augljus, kas konkreetajaa sezonaa nav izaudzeeti dabiski (piem., pavasarii visas viinogas, bumbieri, aaboli). Karochi viss,kas atvests no taam taalajaam zemeem un appusts ar nezheeliigo kjiimiju, lai nebojaatos.
Pat 1 frukts varot izsaukt shito nitr paraadiishanos!

Nezinu,cik taisniibas, bet man "neljaava" par to uztraukties. Jau naakamaas analiizes bija ok!
Paldies! Jo es tieðâm uztraucos. Jâ, nu kâds guríis bija laikam çsts gan.
Re: Urîna analîze ????!!
25.05.2005 18:05
nitrîtu testam nav nekâda sakarâr dârzeòiem
Nitrîtu tests norâda infekcijas klâtbûtni
Ja viòð ir + , tas nozîmç, ka urînceïos ir baktçrijas.
baac
Re: Urîna analîze ????!!
25.05.2005 18:48
man ari teica,ka nitriti esot no darzenjiem..kam lai tagad tic
Re: Urîna analîze ????!!
25.05.2005 18:52
man patîk jûsu ârstu zinâðanu lîmenis par urîna analîzçm, darba man pietiks
koaaa
Re: Urîna analîze ????!!
25.05.2005 20:37
a ko nozîmç, ka urînâ ir eritrocîti pa daudz ??? Un ja uzrâda baktçrijas, ko tas nozîmç, kas tâs pa baktçrijâm???
zâlîte
Re: Urîna analîze ????!!
25.05.2005 20:46
tas nozîmç, ak urînâ ir asinis.
Tâlâk, lai otto komentç ( vçl sados man pa galvu, ja ko nepareizi pateikðu :)
koaaa
Re: Urîna analîze ????!!
25.05.2005 21:17
paldies par atbildi, diez ko labi jau tas neizklausâs. man rezultâts ir 10 , bet laikam norma ir mazâk par 10, jeb kâ??
zâlîte
Re: Urîna analîze ????!!
25.05.2005 22:29
Norma, ja pareizi atceros ir mazâka par 10.
Bet es neesmu ârsts, lai pastu visu salikt pa plauktiòiem un atrast kopsakarîbas, cçloòus un izrietoðâs likumsakarîbas.
Pagaidîsim otto :)
Re: Urîna analîze ????!!
25.05.2005 23:17
eritrocîtiem urînâ nav jâbût
Re: Urîna analîze ????!!
25.05.2005 23:20
asinis urînâ var dot jebkura uroloìiska slimîba - iekaisumi, akmeòi, audzçji
to Otto

Bet vai no urîna analîzçm un nieru USG var pateikt, vai infekcija ir tikai apakðçjos urînceïos, vai arî ir skartas nieres? Man nieru USG nekâdas "novirzes" neuzrâdîja, urîna analîzç bija ++++ pie baktçrijâm un pozitîvs nitrîtu tests un leikocîtu daudzums 3-7(mikrobioloìiskâs izmeklçðanas sadaïâ uz analîzes lapas) ? Vçl man ir tâdas dîvainas sajûtas mugurâ - tâ kâ karstums? - îsti nevar saprast. Un tas pats arî vçdera lejas daïâ, pie cirkðòiem. Tâs sâpes pa laikam parâdâs un pâriet. Parakstîto coprofloksacînu jau esmu izdzçrusi, urîna analîzç vairs nav ne baktçriju ne arî nitrîtu, ne leikocîtu, taèu ðîs te it kâ dedzinoðâs sâpes abâs vietâs aizvien ik pa brîdim parâdâs. Nezinu ko lai dara tâlâk ?
Autors:

Tēmas nosaukums:


Surogātziņu novēršana:
Lūdzu izrēķiniet vienkārso matemātisko izteiksmi un ieraksties atbildi tam paredzētajā laukā. Tas ir lai novērstu automatizēto rīku iespeju rakstit ziņas forumā
Izteiksme: kāds ir rezultāts, ja 6 pieskaita 14?
Ziņa: