Meningîts

Aizsāka Pearl 

Meningîts
24.09.2003 21:02
Vai kâds var pateikt kâ izpauþas ðî slimîba?

Ar cieòu,
Pearl
Evija
Re: Meningîts
24.09.2003 23:31

Izslimoju, kad man bija kadi 10-12 gadi. Ka izpauzas? t.i. simptomi? Galvas sapes, vajums, vemsana, raksturigi - izteikts vajums kakla un, gulot, zodu nevar noliekt uz prieksu.
ferdinands
Re: Meningîts
25.09.2003 16:17
neesmu medikjis, bet meningiitu (jeb smadzenju pleeves iekaisumu) ierosina arii eerchu encefaliita viiruss. un taa ir neirologjiska saslimshana ar smagaam sekaam.
varbuut nosaukumu jauc ar migreenu???
Re: Meningîts
25.09.2003 17:21
Nç, nç, es tâ arî domâju meningîtu nevis migrçnu, vienkârði mocos ar ilgstoðâm galvassâpçm un sliktu dûðu, neirologs mani ir it kâ ir izmeklçjis un stâvoklî arî neesmu, bet jûtos slikti...Un tâdâs situâcijâs jau nâk visâdas sliktas domas galvâ par n-tajâm slimîbâm :) Paldies par atsauksmi :)
Es
Re: Meningîts
26.09.2003 12:30
Nedomâ tâdas domas. :) Pie migrçnas ir slikta dûða.
Li
Re: Meningîts
26.09.2003 14:58
Veel pie meningiita sskkiet ir liela temperatuura...........
Re: Meningîts
01.11.2008 17:03
ferdinands Wrote:
-------------------------------------------------------
> neesmu medikjis, bet meningiitu (jeb smadzenju
> pleeves iekaisumu) ierosina arii eerchu
> encefaliita viiruss. un taa ir neirologjiska
> saslimshana ar smagaam sekaam.
> varbuut nosaukumu jauc ar migreenu???


www.assforall.com
anitra
Re: Meningîts
01.11.2008 19:46
iesaku doties uz Infektoloìijas centru (stacionâru)! - tur gan ârstç meningîtu, gan arî pârbauda, vai tas vispâr ir, turklât, ja izrâdâs, ka tâ nav, pârbauda arî visus citus iespçjamos variantus, kas varçtu bût - pati pirms mçneða tur gulçju - tiesa gan ar citu vainu, bet manâ palâtâ bija 2 meitenes, kas ienâca ar aizdomâm par meningîtu (galvenais simptoms nepârejoðâs galvas sâpes) - vienai tas tik tieðâm bija, bet otrai, pçc tam, kad konstatçja, ka meningîta nav, pârbaudîja visu citu iespçjamo - varu teikt tikai visu to labâko par ðo slimnîcu un îpaði par 10.nodaïu, kur ievieto arî meningîta slimniekus - telpas gaiðas, izremontçtas, darbinieki laipni, atsaucîgi un tur guïot nemaz nav tâs riebîgâs sajûtas, ka esi slims un slimnîcâ - tik tieðâm iesaku doties uz turieni, ja ir aizdomas par ðo slimîbu (doties var arî tad, ja nav ârsta norîkojuma)!
migre
Re: Meningîts
01.11.2008 19:51
Nav gan vienmer pie migrenas slikta dusa!!! Migrenas ari ir visadas un viens simptoms raksturigs visiem ir - dunosas, pulsejosas galvas sapes. Man nekad nav bijusi slikta dusa, bet ir migrena.
Autors:

Jūsu e-pasta adrese:


Tēmas nosaukums:


Surogātziņu novēršana:
Lūdzu izrēķiniet vienkārso matemātisko izteiksmi un ieraksties atbildi tam paredzētajā laukā. Tas ir lai novērstu automatizēto rīku iespeju rakstit ziņas forumā
Izteiksme: kāds ir rezultāts, ja 19 pieskaita 21?
Ziņa: