Vielmaina

Aizsāka Nika 

Nika
Vielmaina
04.04.2005 12:21
Sveiki!
Manai paziòai no Maskavas atveda zâles (saberztu ârstniecisko augu paciòâs. Krievijâ to pârdod aptiekâs.), kuru var lietot vielmaiòas traucçjumu regulçðanai, un no tâ izrietoði aptaukoðanâs novçºðanai utt.. Paziòa ïoti slavç tâ îpaðîbas. Iedeva arî man vienu paciòu. Tieðâm ir rezultâti. Problçma viena, kur to dabût pie mums.
Vai kâds nezin.
Tâ auga nosaukums – Mertvennik (krievu val.)
Re: Vielmaina
04.04.2005 13:21
Nosaukums, protams, iedvesmojoðs:)))
Re: Vielmaina
04.04.2005 13:37
Kâ to sauc Latviski?
Domâju, ka dr. Tereðko varçtu zinât par ðo brînumzâli!
Nika
Re: Vielmaina
06.04.2005 08:43
Oi....
Pirmkârt, atvainojos par nosaukumu. Pec bûtîbas tâ ârstniecîbas zâlîte ir indîga un to nekâdâ gadîjumâ nevar pârforsçt cerîbâ uz âtrâku rezultâtu. Un tâ kâ man tas stingri jo stingi tika piekodinâts, zemapziòa deva savu un nu tik, Alsteres vârdiem runâjot, iedvesmojoðs nosaukums man sacerçjâs. :)
Vçlâk mâjâs izlasîju uz paciòas vçlreiz .

Pareizais nosaukums ir MOROZNIks.
Vai nav kâdas ziòas par ðo?

Kâ ir latviski nezinu, bet pçc bildîtes uz paciòas atgâdinâtu mûsu Struteni.
pelikâns
Re: Vielmaina
06.04.2005 08:52
Es nopirku no izplatîtâja, kura mobilais telefons ir 6590253
Autors:

Jūsu e-pasta adrese:


Tēmas nosaukums:


Surogātziņu novēršana:
Lūdzu izrēķiniet vienkārso matemātisko izteiksmi un ieraksties atbildi tam paredzētajā laukā. Tas ir lai novērstu automatizēto rīku iespeju rakstit ziņas forumā
Izteiksme: kāds ir rezultāts, ja 21 pieskaita 23?
Ziņa: