cista vairogdziedzerî???

Aizsāka sss 

sss
cista vairogdziedzerî???
16.09.2003 08:56
USG konstatçja, ka man ir cista vairogdziedzerî, bet ârsts tam îpâði nepievçrsa uzmanîbu. Aptaujâjot citus ârstus, tie viennozîmîgi teica, ja cista vairogdziedzerî, tad jâgrieþ. Tad kâ îsti ir? Varbût velti stresoju?
Es
Re: cista vairogdziedzerî???
16.09.2003 11:24
A ko saka endokrinologs??? Nomaini ârstu ja viòð nepievçrð uzmanîbu, tâ ir tava veselîba. Iesaku pameklçt info i-netâ, tikai nestreso parak.
RedRed
Re: cista vairogdziedzerî???
16.09.2003 15:54
man cista un mezgliòi vairogdziedzerî ir jau vairâkus gadus un nekâdu problçmu nesagâdâ. Viss jau atkarîgs kâdas ir analîzes, vai hormoni visas pozîcijâs ir normâlâ lîmenî. Ja jâ, tad tieðâm nedomâju, ka ir jâgrieþ. To man apgalvoja arî endokrinologi (skaitâ 3), ultrosonogrâfisti (2) un arî ìimenes ârste. Panikot noteikti nevajag, jo tâ ir izplatîta parâdîba - vajag tikai pasekot lîdzi kâ atâ uzvedas.
sss
Re: cista vairogdziedzerî???
16.09.2003 16:55
Tur jau tâ lieta, ka îsti nevar saprast kâ uzvedas. Taisa vienreiz analîzes- viens hormons nav normâ, pçc kâda laika taisa vçlreiz-tas pilnîgâ normâ, bet otrs galîgi nekâds. Pa vidu nekâdas zâles nelietoju. Aizgâju pie endokrinologa-homeopâta, viòð manas analîzes pat îsti nepaskatîja, izrakstîja dabîgos brînumus un, lai tik dzerot, sâkumâ domâju pamçìinâðu, bet tad zuda ticîba, tâpçc tagad nezinu- meklçt citu ârstu vai tomçr nç???
Es
Re: cista vairogdziedzerî???
16.09.2003 17:00
Palasi LILIT neliels raksts par homeopâtiju. homeopâtija neârstç noteiktu kaiti, bet gan organismu pilnîbâ, tâdçï homeopâti iespçjams neinteresçja tavas hormonu analîzes, jo tâ ir pavisam cita ârstçðanas metode.
Aizej pie endokrinologa stradiòos - Ir tâds profesors Pîrâgs. Varbût viòð palîdzçs.
S
Re: cista vairogdziedzerî???
16.09.2003 17:54
Man USG uzrâdîja 4mm cistu vairogdziedzerî un analîzçs bija novirze no kâda hormona normas, ìimenes ârste teica, ka tas naekas, viss ir labi!!!
Ieva
Re: cista vairogdziedzerî???
22.09.2003 14:45
Iesaku aiziet pie speciâlista, vislabâk Linezerâ. Ja saka ,ka jâgrieþ, tad labâk izgriez. Jo diemþçl ðâdâm cistâm ir nosliece ar gadiem pârveidoties par ïaundabîgâm.Vçl vari griezties uz konsultâciju Gaiïezerâ pie dr. Bçrziòas.
Labdien!
Man diagnostika atbilde ir: Vairogdziedzera labaja daiva T2 un STIR hiperintensa struktura ~ 1,8x2,2x2,2cm, T1 sekvence ar neizmainitu signalu. Kads zin paskaidrot medicinas terminu? Ludzu izskaidrojiet.
Autors:

Jūsu e-pasta adrese:


Tēmas nosaukums:


Surogātziņu novēršana:
Lūdzu izrēķiniet vienkārso matemātisko izteiksmi un ieraksties atbildi tam paredzētajā laukā. Tas ir lai novērstu automatizēto rīku iespeju rakstit ziņas forumā
Izteiksme: kāds ir rezultāts, ja 22 pieskaita 21?
Ziņa: