nemiers kâjâs

Aizsāka fufciks 

fufciks
nemiers kâjâs
16.01.2005 12:47
Help! Ðitâ liga man bija pubertâtes vecumâ, vakaros, kad jâmieg ciet, tad sâkâs, diezgan briesmîgi- par aizmigðanu vispâr nau ko domât. Pçc tam uz ilgu laiku aizmirsu, kas tas tâds ir, bet tagad grûtniecîbas 7 mçnesî tâ sçrga akal piezagusies. Pirms tam jau nemaz nezinâju ka tam ir arî nosaukums, lîdz izlasîju pçdçjâ 36.6 par depresijas pazîmçm. Kas tas vispâr ir un vai tas ir kas briesmìs?

Saiva
Re: nemiers kâjâs
16.01.2005 14:00
Nu bet tu vispirms pastasti, kas tev par kaiti:)))) A taa - pazelojies, a taa ari neko nepateici;) Nevar racu but , ka slimiba saucas - nemiers kajas?:)))
fufciks
Re: nemiers kâjâs
16.01.2005 14:13
nu es ar ieprieks nezinâju kâ to noformulçt, bet tajâ 36,6 ðito formulçjumu pirmo reizi izlasîju un sapratu, ka tas ir tas pats. Arî meklçtâjâ tagad apskatîjos un tur viens raksts kur ðitas"nemiers kâjâs" pieminçts saistîbâ ar grûtniecîbu un bezmiegu. Kaite kâ tâda tâ laikam nau, bet tas ir simptoms kaitçm. Bet tas simptoms ir pietiekami necieðams :))
Re: nemiers kâjâs
16.01.2005 14:27
Nu bet kâ tad tas izpauþas?
fufciks
Re: nemiers kâjâs
16.01.2005 14:36
"Nemierîgo kâju sindroms izpauþas kâ nemiera sajûta kâjâs nekustîgâ stâvoklî un nepârvarama tieksme pçc kâju kustinâðanas. Kustîbas mazina nemieru, bet tiklîdz beidz kustinât- nemiers kâjâs atkal ir klât!"

iz viena raxta Delfos
...
Re: nemiers kâjâs
16.01.2005 14:43
njaa, it kaa kaulus lauzh, ja? a tev kaajas neaug gadiijumaa? :)
Re: nemiers kâjâs
16.01.2005 14:46
Kur par to var izlasît sîkâk? Mans draugs kustina kâjas pilnîgi visu laiku, kad sçþ vai guï. Îstenîbâ pçc tâ var pateikt, vai viòð ir aizmidzis, un kad no rîtiem ir pamodies. Tas pats ir arî viòa mammai. Man gan ðíiet, ka tas naf îsti normâli. Bet viòiem tik tieðâm kâjas nekad nestâv mierâ. Brîþiem pat smiekli uznâk. :)))) Viòam gan tas netraucç, var mierîgi aizmigt, toties es gan nevaru aizmigt, kad man blakus kâds kustina kâjas.
fufciks
Re: nemiers kâjâs
16.01.2005 14:48
vot kaulus nelauþ - nau vçl tas vecums, un neaug ar, jo nau vairs tas vecums :))
fufciks
Re: nemiers kâjâs
16.01.2005 14:50

http://woman.delfi.lv/health/medicine/article.php?id=9746386
Re: nemiers kâjâs
16.01.2005 15:19
Izlasîju to raxtu. Pagaidâm izskatâs, ka ar tevi naf nekas trax. Iespçjams, ka tas pâries. varbût esi sâkusi par kaut ko daudz uztraukties, varbût tev vispâr ir raxturîga nervozitâte. Un ðî kâju kustinâðana, palîdz nomierinâties.
Tanî pat laikâ, ïoti iespçjams, ka ir kâdi traucçjumi ar asinsriti. Un kâju kustinâðana to veicina (uzlabo to).
Lîdz ðim biju domâjusi, ka tas ir saistîts ar nervozitâti, jo mans draugs tieðâm ir nervozs un emocionâls. Toties viòa mamma stâstîja,ka viòai ir traucçta asinsrite - tieði no kâjâm lîdz galvai. Sanâk tâ, ka no galvas asinis atplûst, bet uz galvu pieplûst mazâk. Lîdz ar to viòai visu laiku jâkustina kâjas. Viòa pat nostâvçt nevar miera stâvoklî - var noìîbt. neticami - bet fakts.
Vai tas ir saistîts ar depresiju? Pagaidâm pçc tâ neizskatâs, jo manuprât, kad ir depresija, kustçties vispâr negribâs.
Ja tu guïot kustinu kâjas, tu nevari atbrîvoties, atslâbinâties, jo kâju muskuïi visu laiku ir darbîbâ. bet, lai aizmigtu, íermenim ir jâbût miera stâvoklî.
Varbût pamçìini kâdus relaxçjoðos vingrinâjumus, piem., elpoðana; atcerçties kaut ko jauku un patîkamu un domât par to...
ziza
Re: nemiers kâjâs
16.01.2005 21:09
Nemiers kaajaas-vareetu buut,ja organismaa truukst Magnijs.Bet biezi tas noraada arii uz nervu sisteemas staavokli.
Re: nemiers kâjâs
16.01.2005 22:12
Tam nav nekâdas saistîbas ar vecumu.
Nemiers kâjâs rodâs no, cilvçku valodâ sakot, asinsvadu trombozes.
Iesaku apmeklçt ìimenes ârstu, lai nozîmç uz procedûrâm.
Ja baidies, zini, tâs ir pâris ðïirces, kas jâpârcieð. Un , jo âtrâk to darîsi, jo veiksmîg;ak to novçrsîsi.
Principâ, parasti tas rodas no smçíçðanas, bet var bût arî iedzimts.
Re: nemiers kâjâs
18.01.2005 03:53
Tas nemiers ir traka lieta, seviski,ja kaut kur mieriigi jaasesh.Parasti liidz trankvilizatori - tazepams,nozepams,klonazepams,diazepams,un antidepresanti -bet tie gan jaapiemeklee katram pasham Saac ar vienkaarshajim tricikliskajiem ti ir leeti vai iedod gimenes aarstei latu pa virsu un paprasu to ko vinjai sadevushi repi reklaamas noluukos.
Autors:

Jūsu e-pasta adrese:


Tēmas nosaukums:


Surogātziņu novēršana:
Lūdzu izrēķiniet vienkārso matemātisko izteiksmi un ieraksties atbildi tam paredzētajā laukā. Tas ir lai novērstu automatizēto rīku iespeju rakstit ziņas forumā
Izteiksme: kāds ir rezultāts, ja 6 pieskaita 11?
Ziņa: