tauku atsuuksana

Aizsāka palaivai 

palaivai
tauku atsuuksana
16.11.2004 08:33
Luudz,varbuut kaads var ieteikt,kuraa mediciinas iestaadee ar to nodarbojas un cik izmaksaa?
Paldies.

Zuks
Re: tauku atsuuksana
16.11.2004 12:40
Ko vajag atsûkt, kurâs vietâs ? Man ir atsûkti tauki augðstilbiem, katrâ augðstilbâ ir 3 rçtiòas, maksâja 500 Ls pie dr.Feldmaòa.
dafne
Zukam
16.11.2004 12:54
Vai esi apmierinata, cik apkârtmçrâ vai kg zaudçji?
palaivai
Re: tauku atsuuksana
16.11.2004 13:50
Zuk!Vajadzetu gan veederu,gan augsstilbus.Pastaasti ,cik daudz tiek nosuukts?Un varbuut Tu zini izcenojumus arii veederam.Cik sapratu viens augsstilbs 250 Ls?Kur dr.Feldmanis pienem?
Paldies,ja atsaucies ;)
Zeta
Re: tauku atsuuksana
16.11.2004 13:57
A vai nevar no vçdera uz krûtîm uzsûknçt?
Zuks
Re: tauku atsuuksana
16.11.2004 20:18
Man atsûca pirms 2 gadiem, atsûca 3-litru burku, patiesîbâ tur nebija tikai tauki, arî limfa un asinis bija tai skaitâ. Man bija tâ pariebîgi aptaukojuðâs kâjas-augðtilbu iekðpuse baigi traucçja, bet a'tsûca arî augðtilbu ârpusç un iekðpusç pie ceïiem arî. Apmierinâta esmu daïçji, jo tâs rçtiòas tomçr ir redzamas, caur kurâm operâcijas laikâ ievada to trubiòu, pa kuru tecina laukâ tauciòus. Pietam brîþiem sâp kâjas, velk tâ riebîgi, varbût rçtaudi. Es uz to skatos tâ - ja nemaina dzîvesveidu, bet tikai atsûc taukus, tad nav vçrts naudu maksât. Saka gan, ka tajâs vietâs tauku ðûnas tiek saspiestas un tur vairs tauki neatjaunojas. Nu man atjaunojuðies nav, bet par cik nemainîju dzîvesveidu, tad prasîtos arî vçderu atsûkt, kaut gan to var novingrot nost, nav jau jçgas, ja tos taukus uz vçdera atsûc, bet muskuïi kâ galertiòð.
Dr.Feldmanis pieòem slimnîcâ Bikur Holim, Maskavas 122/128, ja nemaldos adrese. Cik zinu, pie viòa var arî uz lîzinga. Viòð operç Bulduru slimnîcâ arî. Operâcija notiek vispârçjâ narkozç. Varu padalîties pieredzç arî tâdâ, ka èeku par ðo operâciju pievienoju gada ienâkumu deklarâcijai un atguvu 25% no summas, jo maksâju algas nodokli un par plânveida operâcijâm var iekïaut gada ienâkumu deklarâcijâ neierobeþotu summu. 25% no 500=125 Ls, tâtad operâcija man îstenîbâ izmaksâja 375 Ls.
Dakterîtis ir jauks!
Ja jautâjumi, always welcome!
kukku
Re: tauku atsuuksana
03.12.2004 00:17
Man jautaajums - vai tiesham pecoperacijas laiks ir LJOTI SMAGS???Ar cik ilgu laiku jarekjinas,lai var atkal normali funkcionet?
es
Re: tauku atsuuksana
03.12.2004 00:41
zuk, vai tad tas vispâr ir normâli, ka velk tâs kâjas tagad?
vai esi par to interesçjusies?
varbût ta ir Feldmaòa vaina , nu kaut vai daïçja?
vai tu viòam to arî teici un dabûji atbildi?
mani sasmîdinaja laba nozîmç teiciens" dakterîtis ir jauks!"
tas izklausâs ta kâ parasti saka par maziem mîïiem muïíîðiem- nu redz cik jauks sunîtis! redz cik jauks târpiòð!:))))))))

Vai tu ar to gribeji teikt, ka viòð ir jauks cilvçks? bet labs cilvçks jau ne vienmer ir paralçli labs dakteris.
gribu prasît: vai tev palicis iespaids, ka tevis labâ izdarîts viss, ka tâ kâ tev velk kâjas, tâ ir jâvelk un aizdomu par daktera prasmi nav nemaz?
Re: tauku atsuuksana
03.12.2004 10:51
Par to vilkðanu tâ - ârsts lika taisît vakuummasâþu kâjâm, bet kad aizgâju uz salonu, man nelika to procedûru, jo sâpçðot. Lika gaisa zâbakus vai kâ tur tos sauc, daþas reizes aizgâju, pçctam vairs nebija laika.Tâ kâ tâ vilkðana varbût manis paðas vaina, ka neuzstâju, lai liek vakuumu. Operâciju jau var iztaisît sazin cik labi, bet ja pats neievçro ârsta norâdîjumus pçcoperâcijas periodam, tad....
Varbût tas ir celulîts, kas velk.....
Pçcoperâcijas periodâ uzvelk tâdas stingras, stingras bikses lîdz ceïiem, kas visu laiku jâvalkâ. Kâdu mçnesi, precîzi vairs neatceros. Bet kâjas sâpçja neþçlîgi, daudz neko pastaigât nevarçja. Labi, ka tai laikâ nestrâdâju, tad bûtu vâks...
Dakterîtis tieðâm jauks, biju pirms tam ievâkusi info par viòa profesionâlo darbîbu.
Iron
njaa.a...
03.12.2004 13:16
es nekad nesapratiishu sievietes, kas sevi shitaa moka. Vai tad nav vieglaak sportot un pareizi eest?
Reetas paliek, saap. Peecoperaacijas periods, cik man zinaams, tieshaam esot ljoti sapaiigs. Vai tas ir taa veerts? Un ja tajaaas vietaas neatjaunos tauki tieshaam, kaa to saka, tad kas notiek pienjemoties svaraa? Bail pat iedomaaties...brr... Slinkums dara savu :(
sievina
Re: tauku atsuuksana
03.12.2004 13:18
Iron,bet ko lai dara,ja esi novaajeejusi,par 20 kg,atguvusi normaalu svaru,bet...pazode tomeer kaa cuukumammai? Nekas cits,kaa tauku atsuukshana,vai plastiskaa operaacija,neatliek!
Iron
Re: tauku atsuuksana
03.12.2004 13:22
Okei, atsevishkjos gadiijumos, piem pazodei ja. Bet stilbus jau nu var treneet, tas nu ir toch. Nee nu katra pasha lieta, kaadam mosh liekas ataraak un vieglaak, bet vot es taa no sava viedoklja - njea, vot man no saapeem i reetaam bail.

Ghh..es sasmeejos vispaar, nu man fantaazija taada bagaataa, i es kaukaa vislaik domaaju par to ka tjipa tajaas vietaas tauki vairsnerodas, i vot cilveekam teiksim nonjem no ciskaam, i tad jams piejemaas savaraa pa daudziem kg, tad sanaak ka jamams visas kaajas resnas, bet ciskas tievinjas....brrr
sievina
Re: tauku atsuuksana
03.12.2004 13:27
Ok,Iron..peace...es ar padomaaju,kaa tas buutu....hihihi:))
Iron
Re: tauku atsuuksana
03.12.2004 13:29
Nu vot..tapeec man domaat, ja taa ir taisniiba, tad peec taadas tauku atsuukshanas ir baisi jaaturas normaa - jaasproto, jaaeed pareizi, jo citadaak var dabuut kaajas kunkuljos kaukaados. Bet var jau buuut, ka tas tikai reklaamas triks.

Es vot zinu, ka es kaadreiz vecumdienaas uztaisishu kruushu operaaciju, lai jamaas arii tad ir smukas un stingras, meibii kaadu krunku nolivideeshu, taas saapes var paciest, jo zini, ka citaadaak to smukumu tajos gados nedabuusi. A vot taukus es toch nesanjemtos nekad suukt..brr..cik redzeeti sizheti, baisi :D
soross
Re: tauku atsuuksana
03.12.2004 13:58
Cilveeki, miljie, ko juus esat gatavi darit ar sevi?????!!!!! Vai tiesham juus esat loterijaa vineejushi savu kjermeni, savu organismu. Pirms ko TAADU dataat tachu padomaajiet ar galvu nevis ar ko citu! Vai jums neienak praataa, ka shadi juus bendeejat savu kjermeni, ka shada veida mehaniska iejaukshanas organismaa var novest pie neatgriezeniskam sekam? TAS TACHU JUUSU ORGANISMS!
Re: tauku atsuuksana
03.12.2004 14:06
Un tad peec mediciiniski indiceetaam operaacijaam suudzaas par narkozes kaitiigumu, ietekmi uz atminju, matu izkrishanu utt, a te - taapat vien aiz gara laika, jo neatbilst kaadam tur standartam. (nerunaaju par reaalaam kropliibam.)
Re: tauku atsuuksana
03.12.2004 14:18
Varbût man tas nestandarts nebija tik daudz kâ kroplîba, cik nepraktiska lieta.Iedomâjies, ineshuk, ka Tev starp stilbiem iekðpusç tauki saauguði un cik patîkami, ka staigâjot strîíçjas un jçls lîdz asinîm.
sievina
Re: tauku atsuuksana
03.12.2004 14:38
To Zuks,te nu gan man gribas piebilst,arii mani shii probleema ljoti skaara,bet naudas truukums liedza shaadi risinaat probleemas:))) Toties ar minimaaliem liidzekljiem,tikku pati ar sho probleemu galaa.Man ieteica speceaalos vingrojumus.Supper! Tagad kaaju iekshpuse ir tvirta un nekas man vairs netraucaa....ne pa velti ir teiciens,bagaats dara kaa grib,nabags,kaa var!
Rita
Re: tauku atsuuksana
03.12.2004 22:23
man gribçtos zinât kaut ko vairâk par ðiem vingrojumiem, man arî ir ðî problçma.
kur tadus vingrojumus uzzinat?
es risinu ðo berðanâs broblçmu tâdejadi, ka valkâju garâs bikses, arî vasarâ un nekas neberþ, bet ja uzvelk svarkus vasarâ, tad tieðâm lîdz asinîm.
pakakle
Re: tauku atsuuksana
04.12.2004 15:09
Vai kâds var pateikt kâ jûtas, ja atsûc taukus no pakakles?
Kâ ir pçc tam ar tâm sajûtâm?
Re: tauku atsuuksana
04.12.2004 21:34
To: pakakle

Procedûru veic kopçjâ narkozç. Pçc tam 2 nedçïas staigâ ar elsatîgo saiti ap galvu + vçl tâdâ paskatâ jâbrauc uz procedûrâm :) Man domât, ka, ja to dara, tad tikai atvaïinâjuma laikâ. VC4 pie E.Rodkes 300 Ls.
Re: tauku atsuuksana
16.02.2005 20:05
pastaastiet par speciaalajiem vingrojumiem!PROBLEEMA DRAUSMIIGAA AR TAAM TAUKAINAJAAM CISKAAM!
guncis
augstilbi berzas lidz asinim
18.02.2005 20:21
sveiki,
palasijos info par tauku atsuksanu, kam kaa galvenais iemesls minets tas, ka augstilbi, staigajot berzas viens pret otru lidz asinim :(

un tur bija taada "sievina", kas teica, ka so problemu likvidejusi ar specilaiem vingrinajumiem.

sievin, esi nu tik laba un padalies ar siem vingrinaajumiem!
varbuut kaads cits arii zina!

luudzu, luuduz, man arii bail no visaadaam operaacijaam, bet sie asinainie jeelumi uz augstilbiem pilnigi dzen izmisumaa :(((
rasta
Re: augstilbi berzas lidz asinim
18.02.2005 21:53
par tiem vingrojumiem - man augðtilbu iekðpuses samazinâja shaping vingrojumi + diçta.
BET...kâ mana trenere teica, íermeni ar vingroðanu var labot/veidot lîdz apm. 45-48g vecumam...pçc tam...vingro cik gribi - veselîbu uzturçsi, bet ko izmainît..:(
Alstere_m
Re: tauku atsuuksana
19.02.2005 13:07
to rasta
Nav taa. Jo intensiivaak/zinoshaak sportoju, jo kjermenis mainaas (uz labo pusi). Relatiivi nesen tiku valjaa no pelju aadinjaam??? rokaam, pavisam nesen no kunnkuliishiem saanos zem paduseem. Par veederu pirms&peec vispaar nerunaasim. Kaajas gan normaa, kopsh tiku vlajaa no liekaa svara. Bet sportoju arii pirms tam.
Re: tauku atsuuksana
19.02.2005 13:40
kapçc balerînas liek ap augðdelmiem, tâdas gumijas ar meþìînu krokojumu, kad dejo gulbîðus ?
tapçc, ka pienâk laiks un nekâdi vingrinâjumi nespçj noslçpt to, ka tur kaut kas karâjâs.
Alstere_m
Re: tauku atsuuksana
19.02.2005 14:06
to otto
Baleriinas iet pensijaa jau cik tur gados (ap 40). Gribi saciit, ka sievietes peec 40 bez maz par kropleem kljuust.
Protams, neesmu ar modeles figuuru. Un ne taadu kaa 20 gados. Bet "ieliiku" daudzaam jaunaakam gan.
rasta
Alsterei
19.02.2005 14:48
varbût tev palîdzçja sportistes jaunîba.
Es sâku vingrot 38g vec. Âtri likvidçju problçmas/taukus:) uz kâjâm, dibenu un rokas arî âtri uzvingroju, bet mûþigâ problçma...vçderiòð. Man ðíiet, ka man tâda konstitûcija, jau jaunîba bija mîlîgi apaïîgs vçderiòð, kas tagad joprojâm mîïs ..kâ sevi nemîlçsi?:) bet ne tik smuks. Presîte kâ vairogs..a pa virsu tauku slânîtis... taustot liekas, ka brîvi un neatkarîgi novietots virs preses:)) Nav nekas traìisks, bet mani kaitina, ka nevaru to ! Tâda sajûta, ka vingrojot tauki vispâr netiek traucçti, dzelþainâka kïûst presîte, bet tâ jau zem taukiem...
Re: tauku atsuuksana
19.02.2005 15:15
nevajag pârprast
nevienu bºidi nevienu neesmu noasaucis par kropli
es teicu, ka ir lietas, ko pat ar treniòiem nevar likvidçt
lasîtâja
Re: tauku atsuuksana
19.02.2005 15:57
Otto, tavos rakstos regulâri ir milzums gramatikas kïûdu. Pirms nosûti tekstu, to iepriekð pârbaudi. Tas vairs nav pacieðams !
Autors:

Jūsu e-pasta adrese:


Tēmas nosaukums:


Surogātziņu novēršana:
Lūdzu izrēķiniet vienkārso matemātisko izteiksmi un ieraksties atbildi tam paredzētajā laukā. Tas ir lai novērstu automatizēto rīku iespeju rakstit ziņas forumā
Izteiksme: kāds ir rezultāts, ja 19 pieskaita 14?
Ziņa: