gribu lielâkas krûtis

Aizsāka sanda 

Sun
Re: gribu lielâkas krûtis
08.08.2005 16:06
Es ieteiktu palasit citus forumus par problemam kas citam nabaga sievietem radusas pec implantu ievietosanas!
Re: gribu lielâkas krûtis
08.08.2005 16:22
Man ir mazas krûtis, jûtos gan sieviðíîgi, gan seksîgi. Nav taèu tâ, ka viss augums ir skaists, bet tikai krûtis neglîtas. Ja krûtis nokarâjas, tad acîmredzot ir kâda lielâka problçma. Un vçl cenðos izprast kâdam jâbût "funktierim" , lai sieviete pati sevi vçrtçtu tikai pçc savâm krûtîm. Ja man bûtu jâuzstâjas kabarç, tad gan es mainîtu profesiju. Bet citâdi. Nu nesaprotu.madara
minna
Re: gribu lielâkas krûtis
08.08.2005 16:53
Sun! Kur var palasît par tâm problçmâm pçc implantu ievietoðanas?
Klera
Re: gribu lielâkas krûtis
08.08.2005 16:59
Teikðu kâ ir, biju nobriedusi. Mçs bijâm divas ar tâdâm pamazâm+pçc bçrniem pavisâm ðvakâm, otra dâma uztaisîja pirmâ, un tagad jau mçneðus trîs ïoti ðaubos:((

Apìçrbâ, skats ideâls, vienkârði super, bet kailâ veidâ, diemþçl to var pamanît, izskatâs diezgan nedabîgi, tagad mocos, ko darît!

Cena gan 2000, lçtâk jau nu nesanâk:)
jana
Re: gribu lielâkas krûtis
08.08.2005 17:09
Lindy! Vai tu, lûdzu, varçtu pastâstît par to metodi? Tâ tu ïoti palîdzçtu!!!:))
Saule
Re: gribu lielâkas krûtis
09.08.2005 08:51
Klera.... Draudzenei ir likts implants zem muskuïa??? ,jo ja liek zem muskuïa neko tur nevar pateikt un izskatâs dabîgas krûtis.Smukas!!Ir gan lçtâk pa 2000ls!!!!!!!!!
Saule
Re: gribu lielâkas krûtis
09.08.2005 08:56
Lindy.. Es neticu ka ir tâda metode ka no mazâka un nokarenâka A var dabût tvirtu apaïu C!!!!!! fufels!!!! ja runa iet pa shaibu rîðanu, aha.... noteikti tas ir "veselîgi"":)))) var jau dzît zosi!!!!
Lindy
Re: gribu lielâkas krûtis
09.08.2005 09:22
Sauliit, nezinu kaadas tu shaibas domaa, bet ir arii taadas no dabiigiem augiem un ar pacietiibu var dabuut smukus rezultaatus. Protams tas gan atkariigs no katras sievietes organisma.
Tev ir implanti, taapeec logjiski, ka tu iesaki tos arii citaam:) Bet esmu dzirdeejusi pietiekami daudz, lai taadus negribeetu. Tai skaitaa, lai kur vinji buutu iebaazti, nemuuzham neizskatiisies dabiigi!
Sun
Re: gribu lielâkas krûtis
09.08.2005 09:23
minna, delfu forumos kaukur bija un veel shur tur- pameklee google! sievietes Latvijaa par to veel tik daudz nerunaa, bet ja maaki angliski, tad palasi aarzemju forumos! tur taa pieredze lielaaka...
Saule
Re: gribu lielâkas krûtis
09.08.2005 09:26
Lindy!:))))) ne vienam neko neiesaku!!!!! Tikai rakstu savas domas.... katram ir brîva izvçle......!!!!!!Esmu izmçìinâjusi visu un lîdzçja tikai operâcija.... Tas arî fakts... Tu esi dzîvç redzçjusi krûtis ar implantiem??????
jana
Re: gribu lielâkas krûtis
09.08.2005 10:16
Lindy!!! Lûdzu, lûdzu pastâsti to svu metodi!!!!!!!! Es ar viskautko mçìinu, bet nekas nesanâk..:(
Lindy
Re: gribu lielâkas krûtis
09.08.2005 11:16
Saule, jaa esmu. Tas, izskataas dabiigi vai nee, mani paaraak nesatrauc, protams, ka forshi, ka var neneesaat kruushturi. Man nepatiik tas, ka var sanaakt visaadas veseliibas probleemas:/
Jana, raksti man uz allii@inbox.lv, jo forumaa vairs tuvaakajaa laikaa neikshu !
Saule
Re: gribu lielâkas krûtis
09.08.2005 11:32
Lindy!!! Veselîbas problçmas arî var sanâkt iejot pa ielu var uzbraukt maðîna, uzkrist koks virsû un.t.t:))))))
Kaadas operaacijas?!?! ...PUSH UP! iisaa laikaa-panaakumi lieli!
jana
Re: gribu lielâkas krûtis
22.08.2005 21:14
tieðâm tas push up palîdz? tas nav kâds reklâmas triks?
Re: gribu lielâkas krûtis
22.08.2005 21:18
Re: gribu lielâkas krûtis
22.08.2005 21:26
Es esmu mazo kruushu fans un manupraat vieniigaa situaacija kas attaisno plastiku ir tad ja kruutis ir nokaarushaas. Un tad arii jaaskataas vai vinjas nav nokaarushaas badoshanaas rezultaataa. Visaam paareejaam mazo kruushu iipashnieceem vajadziiga psihologa konsultaacija. Jo probleema saistiita ar idiotisko velmi izskatiities taadai kaa citas.
Re: gribu lielâkas krûtis
22.08.2005 21:58
ku! - Tev pilniiga taisniiba!!!

veel vaiaak tracina, ka te dod "padomus" (pilniigi sviestainus) taas, kam reaali ar to visu nekaada sakara un sajeegas nav bijis un nebuus!
mazo krushu ipasniece
Re: gribu lielâkas krûtis
23.08.2005 11:29
ku
kas tava izpratnee ir mazas kruutis???? taadas ko var plauksta sanjemt vai taadas kuras sasav tikai no krushu galinjiem?
Re: gribu lielâkas krûtis
23.08.2005 11:33
Ja forshi galinji ir ar to pietiek:) Vispaar paraadi, es pateikshu labas vai nee:)
mazo krushu ipasniece
Re: gribu lielâkas krûtis
23.08.2005 11:51
ku
nu redzi bet ja ir tikai galinji tad tur jau NAV kruutis!
Re: gribu lielâkas krûtis
23.08.2005 12:04
Taapeec jau es saku lai paraadi jo varbuut tas kas peec tavaam domaam NAV peec manaam IR:)
Dina
Re: gribu lielâkas krûtis
24.08.2005 11:30
Es sacçlu veselu histçriju par tiem stulbajiem pupiem. MAn ar A knaps a pçc bebja vispar 0,5 A, tur nav nekâ kruðturî gandrîz ko ielikt.
Bijâm ar vîru kafûzî, tur apkalpotâja atnâca, uz bâra letes noliecâs mums priekðâ tâ, ka viòas lielie pupi no milzu dekoltç gandrîz ârâ krita.
Man tik stulba sajûta bija, jo par savâm ne- krûtîm tâ pârdzîvoju. KAd pajautâju vîram, kâda viòam bija sajûta raugoties uz tâs apkalpotâjas krûtîm (citur jau nebij kur acu likt), viòð sacîja, ka sajuties neerti viòas vietâ.
Bet man vienalga bija tik riebîgs garastâvoklis, sastrîdçjos ne par ko ar vîru, viòð teica, nesaprot, kas man ir. Ka mîl mani visu - ideâlu tâdu kâda esmu ar mazâm vai vienalga kâdâm krûtîm. ESam laimigi precçjuðies 7 gadus, man nekad nav bijis kompleksu gultâ savu krûðu dçï, esmu seksapîla un spçju mîïoto super apmierinât, bet âci pret aci"ar "lielpupainâm"palieku histçriska un raud't gribas. LAikam tas komplekss sçþ ïoti dziïi manî iekðâ, a ja tas ir tikai manâs smadzenes,- tad kâ lai no tâm stulbâm mazvçrtîabs kompleksa doma'm atbrîvojas????!!!!!!!!!!!!!

Re: gribu lielâkas krûtis
24.08.2005 11:40
O, atcereejos. Kur tad mazo krushu ipasniece? Raadiis tos pupuchus vai nee?
zâlîte
Re: gribu lielâkas krûtis
25.08.2005 08:10
uz 0.5 A fona jekurð lielâks izmçrs ðíitîs XXXXL
blondîne
Re: gribu lielâkas krûtis
28.08.2005 08:09
Dina!
no ðâdiem kompleksiem var atbrîbotie vienîgi, uztaisot plastisko operâciju
tas ir 100% citu izeju nav:((( un protams vîrs teiksi ka ir labi kâ ir! a.. ko viòð Tev citu teiksi ja mîl Tevi:)
autorei
28.08.2005 13:11
Cik es zinu, L kruutis vairs NAV modee.. Nebendee savu veseliibu, ja peecaak negribi iedziivoties kruuts veezii...vai tml.
Cik Tev ir gadi?
Starp citu, man peec 2 beernu piedzimshanas kruutis ir stipri lielaakaas.
Es pat tagad gribeetu atpakalj savas jauniibas kruutis...S lielumu...;)
Aizej uz NLP programmu uz Anitas salonu Briiviibas ielaa.
Komplexi pazudiis un uzmaaciigaas domas izkuupees.......:)
kolçìis
Re: gribu lielâkas krûtis
28.08.2005 15:19
Kompleksi neizzudîs . Un nemaz nav slikti , ja sievietei ir skaistas krûtis. Tâm nav jâbût lielâm, to nedomâju, jo lielas krûtis rada cita veida problçmas , pat veselîbas. To katra skaistu krûðu îpaðniece pateiks - jâpautâ tâm. Ja kâdam nepatîk bût resnam, nevajaga ar to samierinâties, jo tâpat kâdâ mirklî ðis îlens no maisa bûs ârâ.
Derçs vingrinâjumi - gan krûðu palielinâðanai gan svara samazinâðanai, gan arî skaistu reljefu formu iegûðanai. Un pajautâjiet - kura sieviete to negribçtu ; kaut gan ðobºid vîrieði par to domâ, protams, izòemot krûðu izmçra palielinâðanu.
Ja kaut ko gribâs , to vajaga izdarît tikai nekaitçjot savai veselîbai. Atrodiet labu speciâlistu.
Principâ, mâcçtu ieteikt to kur meklçt palîdzîbu , bet tad vajadzçtu uzrakstît savu - e - pastu.
noskumusî
Re: gribu lielâkas krûtis
29.08.2005 13:22
Avon ir ïoti labs krçms. Nepalielina tîri fiziski, bet padara tvirtâkas. Tâdâ rozâ apaïâ bundþiòâ, ïoti labs, patîkams krçms :)
Autors:

Tēmas nosaukums:


Surogātziņu novēršana:
Lūdzu izrēķiniet vienkārso matemātisko izteiksmi un ieraksties atbildi tam paredzētajā laukā. Tas ir lai novērstu automatizēto rīku iespeju rakstit ziņas forumā
Izteiksme: kāds ir rezultāts, ja 2 pieskaita 17?
Ziņa: