Ziede evija

Aizsāka Neziniite 

Neziniite
Ziede evija
26.08.2004 20:32
Vai tieshaam sii ziede ir tik unikaala un visam deriiga ?
Re: Ziede evija
26.08.2004 20:42
Visam protams, ka nç. Bet sîki savainojumi ïoti labi un âtri dzîst un nepaliek rçtas (es par kaía skrâpçjumiem). Esmu dzirdçjusi, ka citi arî iekðíigi lieto.
Rix
Re: Ziede evija
26.08.2004 21:33
Kaa tad - beerniibaa man shito shaizi sabaroja - liekas 2 burkas apeedu. Chuulai . Brrrr.
Bet siikiem ievainojumiem jau var. Unikaala - diez vai.
Re: Ziede evija
26.08.2004 21:40
Rix

Un palîdzçja ar?!
Paldies, pasmçjos...
Rix
Re: Ziede evija
26.08.2004 22:12
Kaa nu ne, tagad pret to brinumu izturos ar bijiibu....
A chuula - uzreiz nepargaaja, peec gadiem 3, kad uz Riigu paarvaacos - cita dziive utt., kaada tur veel chuula.
zâlîte
Re: Ziede evija
26.08.2004 22:18
nezinu vai palîdz visam, bet smirdîga ir briesmîgi...
atdâvinâju interesesentiem....
Re: Ziede evija
26.08.2004 22:21
zâlîte

Mançjâ smarþo pçc vaska, medus, skujâm. Nemaz jau tik smirdîga nav.
zâlîte
Re: Ziede evija
26.08.2004 22:24
Vaiva, bet man tâ smarþa ðíebina.
Rix
Re: Ziede evija
26.08.2004 22:35
Mani jau tagad ariii, agraak patika :)))
ineshuks
Re: Ziede evija
26.08.2004 23:01
Man to ar siltu pienu lika dzert pret klepu. nezinu, vai paliidzeeja, bet shkjita gana garshiiga- peec skujaam :-)
interesanti
Re: Ziede evija
28.08.2004 19:22
Evija ir ïoti laba ziede, protams, nav unikâla.oriìinâlâ pçc Riòía receptes smarþo,pakïdarinâjums - varçtu arî smirdçt.
lauma
Re: Ziede evija
28.08.2004 22:13
Ðonedçï lasîju Ievâ, ka Edgars Riòíis ziedes Evija izgudrotâjs pagâjuðajâ nedçïâ ir miris. Un ka viòa ziedes gatavoðanas noslçpumus turpinâs izmantot viòa dçls.
kirurgs
Re: Ziede evija
29.08.2004 01:51
Re: Ziede evija
31.08.2004 11:47
ziedea izgudrotajs un razotajs Rinnkka kungs nesen nomira.
Re: Ziede evija
15.03.2006 13:30
Kur var iegâdâties ðo Riòía ziedi "Evija"? Vai to var iegâdâties Jelgavâ?
kortnija
Re: Ziede evija
15.03.2006 14:17
Gadus divdesmit atpakaï man uz kâjas uzmetâs ekzçma (vai psoriâze), no sâkuma mazs punktiòð, bet drîz jau pa visu kâju. Gâju pie ârstiem, no izrakstîtâm zâlçm palika tikai sliktâk, biju nomocîjusies. Tante savârîja pati ziedi, cik atceros, medus, prieþu sveíi, sviests(pat pierakstîju proporcijas, tikai pieraksti noklîduði). Un palîdzçja!! Parasti jau saka, ka to izârstçt nevar, bet lîdz ðai baltai dienai nekas vairs nav atkârtojies! Vçl viòa stâstîja, ka kara laikâ ar ðo ziedi izârstçjuði zçnu, kas viscaur bijis pâròemts ar psoriâzi un gribçjis taisît paðnâvîbu. Nezinu, kâ ar to Riòía ziedi, sastâvs jau liekas lîdzîgs, tâ kâ nezinu, kâ ar to izgudroðanu îsti ir, kurð bija pirmais, vçl jo vairâk, ka manai tantei uzvârds ïoti lîdzîgs Riòía uzvârdam. Bet nu jau viòa sen jau kâ aizsaulç.
Re: Ziede evija
15.03.2006 14:23
var nopirkt Jûrmalâ,Lielupç,Buru ielâ
Kaèita
Re: Ziede evija
15.03.2006 14:52
Riòka ziede ir ïoti laba,ja kaut kur aplaucç vai apdedzina un 1,5 min.laikâ paspej apsmçrçt tulznas neuzmetas un nesâp arî.Arî arî ïoti labi der mastopâtijas ârstçðanai,krûtis kïûst mîkstas un mazinâs jûtigums.

Ziedi var pasûtît arî par pastu pa tel.9252944,Saldû,taèu Rîdziniekiem vieglâk aizbraukt uz kafejnîcu "Sorento'" Bruòinieku ielâ,tur arî viòu var iegâdaties jo tâ ir dziednieku kafe,nu un arî Jûrmalâ ka jau te rakstîja.
nesaprotu
Re: Ziede evija
15.03.2006 21:42
nu kas tur tik unikaals - tauki+kaut kaads skuju ekstrakts vai svekji. man liekas vairaak varbuut paliidz ticiiba briinumam.
Barba
Re: Ziede evija
15.03.2006 23:31
Ir patieðâm laba. Es to smçrçju uz kâjâm pirkstu starpâs, kad bija uzmetusies kâju sçnîte, kuru biju saíçrusi sporta zâles duðâs. Pçc pâris nedçïâm, kad katru vakaru smçrçju ziedi "Evija", sçnîte pazuda.
Rûta
Re: Ziede evija
01.04.2006 14:21
un kâ ar aukstumpumpu sâkuma stadijâ - tad, kad tikai niez un kòud? dzirdçju, ka evija palîdzot, bet vai tâ tieðâm ir?
es tu vins naktspodins
Re: Ziede evija
03.08.2010 19:14
es nezinu dzirdeju ka evija ir laba :D
man uz penja kautkas uzmetas uzsmereju redzes ka bus
Edmunds
Re: Ziede evija
05.09.2012 15:59
Riņķa dēls Gints ražo "Riņķa ziede" (agrākais nosaukums - Evija),
http://home.lu.lv/~ludarbi/rinka_ziede_agrakais_nosauk_evija.jpg
http://magonite.lv/f/products/l/72165_1.jpeg
Ražotne atrodas "Zaķīši" Veselavas pag., Priekuļu novads, ražotājs IK "Riņķis G"

"Riņķa ziedi" var iegādāties veikalā "Magonīte" Rīgā, Lāčplēša iela 31, 26467410 http://magonite.lv/lv/kontakti-57107
vai to var nopirkt Buru ielā 3, Lielupē (Buru ielā 3a "Riņķa ziedi" vairs netirgo, jo šis īpašums ir pārdots citiem).

p.s.
Rinķa meita Evija ražo "Evijas Rinķes dabas ziede - Evija"
http://2.bp.blogspot.com/-0oFP3qnEScw/T4bo1bpIyEI/AAAAAAAACqo/RHd-kwz95pc/s1600/ziedeevija.jpg
http://evijasziede.lv/lvl
Šo ziedi nopirkt jebkurā "Veselības ligzda" veikalā, piem: Brīvības iela 162
http://veselibas-ligzda-veikals-c-60918.kontakti.lv/lv/

1. Uz jautājumu: kur atrodās ražotne nevēlējās atbildēt, vienīgi minēja to,
ka tā tiek ražota Latvijā.

2. Šī ziede Evija tiek vairāk reklamēta masu mēdijos, bet Ginta ražotās ziedes labākā reklāma ir cilvēku, kuri to lieto, rekomendācijas.

3. 2012.g. septembra sākumā es iegādājos "Riņķa ziedi" Buru ielā 3,
ko tur piegādā Riņķa dēls Gints, jo līdz šim tieši tur esmu šo ziedi pircis,
arī kad "Riņķa ziedes" izgudrotājs bija dzīvs.

Ņemot vērā augstākminētos faktus es uzticos "Riņķa ziedei",
kuru ražo Gints nevis citi ražotāji.
Re: Ziede evija
06.09.2012 13:50
Nekas šajā pasaulē nav unikāls un visu ārstējošs.Unikāla ir cilvēku vēlme atrast brīnumlīdzekli.
Unikāla ir brīnum ziežu un brīnum līdzekļu izplatītāju bezkaunība.
Re: Ziede evija
06.11.2016 16:56
vita_02@inbox.lv
Re: Ziede evija
06.11.2016 17:50
Mamma strādājot dārzā, sadūra roku. Brūces vietā parādījās kaut kas neparasts- ne ta sēne, ne ta čūla? Mamma nolēma pie dermatologa uzreiz neiet un katru dienu smērēja brūci ar Eviju- pēc kāda laika sēne pazuda.
Visam to smēri nevar izmantot, bet dažām lietām Evija noder. Tur sastāvā ir sveķi un dažādi ārstniecības augi.
Autors:

Jūsu e-pasta adrese:


Tēmas nosaukums:


Surogātziņu novēršana:
Lūdzu izrēķiniet vienkārso matemātisko izteiksmi un ieraksties atbildi tam paredzētajā laukā. Tas ir lai novērstu automatizēto rīku iespeju rakstit ziņas forumā
Izteiksme: kāds ir rezultāts, ja 21 pieskaita 8?
Ziņa: