Zelta Stafilokoks! Ka to izarstet?

Aizsāka Aija81 

Labdien! Man ir zeltainais stafilokoks jau ilgak par gadu, ko atklaja kakla. Man tas ir jaizarste, jo ir nepieciesams veikt citu operaciju. Es esmu vairakas reizes lietojusi antibiotikas, bet vienmer neveksmigi. Stafilokoka daudzums ir samazinajies, bet nekad nav izzudis. Vai vispar var izarstet so stafilokoku? Un ja var, tad ka to var izdarit (ko lietot, kadus arstus apmeklet utt.)?

Lai izarstetu, vai ir nepieciesama asins parliesana? Vai ari var izarstet sekojot imonologa noradijumiem (nesen uzzinaju, ka jadodas pie imonologa; pie lora un infektologa emsu jau bijusi). Vai man vienkarsi lietot vel vienu antibiotiku devu un ceret, ka soreiz tas pazudis?

Papildus jautajums: vai sis zelta stafilokoks dzivo tikai kakla (iespejams zobos) vai ari asinis un izplatas pa visu organismu (piem. izraisit augonus pa visu organismu)? Vai es varu aplipinat citus cilvekus ar so stafilokoku caur siekalam (kpigu traku lietosana utt.)?
Kâ tev izpauþas stafilokoks:vai sâp kakls? Man ir nodotas analîzes uz ðo zvçru, rezultâs bûs tikai 4dien. Man jau divi gadi sâp kakls (izteikti naktî, pa dienu nejûtu). Man LOR teica, ka esot kautkâda smçre, bet varbût es kautko netâ sapratu. Jebkurâ gadîjumâ man arî antibiotikas nav palîdzçjuðas!!!
Vispirms vajag noteikt antibiotiku jutibu, jo ir tada lieta ka MRSA. Ari bakteremija un sepse ir iespejama ka tu teici (no augona), bet tad tu noteikti justu nopietnas komplikacijas. S.aureus ir sastopams visbiezak deguna. Ja noteiksi istas a/b pret kuram nav izstradajusies rezistence, atri vien tiksi vala, pakunsultejies ar labu mikrobiologu, virusulogu, infektologu
S.aureus ir normâlâ âdas un mutes gïotâdu mikroflora.
Ja nav simptomu, tas nav jâârstç.
Ja ir simptomi, tad jâizvçrtç, vai tie tieðâm varçtu bût bakteriâlas infekcijas (t.i. S.aureus) dçï, un tad jâârstç.
to san,

Paskaidro, lûdzu, konkrçtâk kuros gadîjmos stafilokoks ir jâârstç? un ar ko?
Jâârstç, ja ir simptomi...

Ja ir aizdomas par tonsilîtu, ko izraisa stafilokoks (rets, bet iespçjams gadîjums), tas nozîmç, tonsilîts ar aplikumu + temperatûra + paaugstinâti iekaisuma râdîtâji, kas norâda par BAKTERIÂLU infekciju (Leikocitoze, paaugstinâts CRO, EGÂ).
Tas pats par âdas slimîbâm.

Izvçles preparâts stafilokoku infekcijas ârstçðanai ir Oksacilîns.

Un no kakla var òemt uzsçjumu cik grib, stafilokoks ir normâlâ mikroflora!!! Tam tur ir jâbût.
Varbût vari ieteikt, ko darît manâ gadîjumâ, ja sâp kakls naktîs un no rîta ir izdalîjumi gan no kakla, gan no deguna. Ko darît ja to stafilokoku atradîs?
Idiotisms, aizej pie arsta un neklausi visadus gudrisus foeuma, un ja cilveks sakas ka patogenais mikroorganisms ir normala mikroflora, tad vispar ar tadu nav verts pat runat!!!!
Man arî pozitîvs tests! Arî zelatainais stafilokoks. Izlasîju, ka tas ir rezestents pret parastâm antibiotikâm. Kâ tad to izârstçt?
Re: Zelta Stafilokoks! Ka to izarstet?
23.01.2009 00:39
ak, susuri, ar Tevi pasu nav ko runat...

Zelta vai zeltainais stafilokoks vai Staphylococcus aureus ir patogens tikai tad, ja atrodas neistaja vieta un/vai neistaja laika, citiem vardiem - rada klinisku problemu. Visos citos gadijumos S.aureus ir pilnigi normala mikrofloras sastavdala uz adas, glotadas un zarnu trakta. Ja atrod zeltaino, bet nav kliniskas slimibas pazimes, tad tas nav jaarste!

Cita lieta - MRSA, jeb meticilinrezistents Staph aureus. bet ari tas, ja nerada slimibu, ne visos gadijumos jaarste.

ir 2 dazadas lietas - infekcija un kolonizacija, lidz ar to ari infekcijas arstesana un dekolonizacijas jeb eradikacijas terapija. Sarezgitaka ir dekolonizacija, jo ietver ne tikai medikamentu lietosanu, bet telpu tirisanu, apgerba un gultasvelas mazgasanu, zobubirstes mainu un dazos gadijumos ari majdzivnieku arstesanu. tas ir sarezgiti, tapec ar to ipasi neaizraujas - dekolonize tikai cilvekus, kam paredzetas sarezgitas operacijas utt.

Aija81 - vajag zinat, kads tiesi zeltainais Tev ir, kuras vietas (japarbauda ne tikai kakls!) un kapec Tavs arsts doma, ka Tev no ta jatiek vala. Vai Tava operacija tiek atlikta tapec, ka Tu joprojam esi kolonizeta?
to hmmm...

Nu, ja sâp kakls, tad jâârstç vai nav jâârstç s. Aureus? Mana doka saka, ka kakls dievvai sâpçtu no stafilokoka. Nezinu pat ko domât.
to hmm.. Pirmkart vari man nestastit ka tulkojas vai rakstas S.aureus es to lieliski zinu. Ari man p[ar kolonizacijam un parejam lietam vari nerakstit, ar to tu savu gudribu neparadisi! Normalas mikrofloras parstavji ir S.epidermidis. Pacila savas gramatinas un palasi par Aureus un tad pamegini vel apgalvot ka to nav patogens. Tiesa, ka vini nevienmer cilvekiem ar labu imunsistemu izraisa infekciju, bet tie ir jaarste it ipasi ja esi medicinas darbinieks, ja ja zini kas ir nozokomialas ionfekcijas, tad varbut zinasi kapec! Aureus iz izstradajis rezistenci ari pret 2 paudzes penicilinu preperatiem, tapec neizmanto oksicilinu, bet gan vankomicinu!
To nike - Kakla sapes var but streptococcu izraisitas, bet nav obligati, panem uztriepi, nosaki, un arsts tev visu pastastis un nav verts klausit jaunos medicinas studentinus, kas nuka iepazinusies ar mikrobiologiju!
Re: Zelta Stafilokoks! Ka to izarstet?
23.01.2009 15:40
nike,

kakls visdrizak sap, tapec, ka ir kada virusu infekcija, S.aureus visdrizak ir nejauss atradums. ja kakla sapes butu izraisijusas bakterijas - stafilokoki, streptokoki vai kada cita bakterija, Tev butu ari paaugstinata temperatura, slikta passajuta un raksturigas izmainas asinanalize. protams, ja ir ilgsoss virusu izraisits iekaisums, tad var pievienoties bakteriala infekcija ka komplikacija, bet tad jau ta ir cita saruna, ko vislabak izrunat ar arstu, kas zina, kas Tev vainas, ka attistijusies kaite utt.

Vieniga bakterija, kuras izraisitas kakla infekcijas ir noteikti jaarste ar antibiotikam in A grupas beta-hemolitiskais streptokoks, jo nearsteta kakla infekcija var radit smagas komplikacijas ka reimatismu, sirds vai nieru kaites.

susuri, turpmak ignoreju Tevi, jo nav verts strideties ar cilveku, kas zinasanas medicina smelas no padomju medicinas enciklopedijas (varbut pasam ir verts pastudet studentiem pieejamo informaciju?), kas neatskir kakla sapes no nozokomialas infekcijas un meticilinrezistento S.aureus no parasta, reizem pat penicilinjutiga S.aureus. Zeltains autiomatiski nenozime MRSA! Un nevajag but tik egocentriskam, ieprieksejais komentars nu nekadi nebija domats Tev :), ne man Tev kas jastasta, ne mani mac velme Tev ko skaidrot, skaidri redzams, ka gribi izladet dusmas on-line... Turpmak, ludzu, neraksti man personigi adresetus zinojumus.
Ja jau man reiz ir dota vienreizçja iespçja zinât divu (atðíirîgi domâjoðu) ârstu domas, tad bûðu pateicîga, ja atbildçsiet vçl uz daþiem jautâjumiem:

Blakus S.aureus man asinîs konstatçja Epðteina-Barra vîrusu Ig G - 524.0 U/ml. Vai ir iespçjams, ka es ar ðiem diviem nezvçriem staigâju jau 2 gadus, jo tieði tik ilgi man sâp kakls? Un vai ðîs sâpes ir dçï vîrusa (hmm... jau tâdu domu izteica iepriekð)? Ko tâlâk darît? Antibiotikas? Cik zinu vîrusus ar a/b neârstç. Vçl visu sareðìî tas, ka esmu barojoðâ mâmiòa.

P.S. Jau iepriekð jums pateicos, ka veltîsiet laiku rakstîðanai. :) Dzîvoju rajonâ un ðeiz kompetenti ârsti (diemþçl) ir retums.
p.s. Citu izmaiòu asins analîzç nav. Arî strepatkoki normas robeþâs. Ïoti gaidîðu jûsu viedokïus!!!
to hmm...
Tu rakstîji, ka :"protams, ja ir ilgsoss virusu izraisits iekaisums, tad var pievienoties bakteriala infekcija ka komplikacija". KO tas nozîmç un kas ar mani bûs? Man liekas, ka tieðî ðis variants ir man, jo baltie plankumi kaklâ (stafilokoka darbi) parâdîjuðies salîdzinoði nesen. Maigi izsakoties esmu nobijusies.
Nu ko tev ir infekcioza mononukleoze ar sekundaru bakterialu infekciju, jo nav laikus arstets vai neesi gajusi pie arsta, tagd bus jadzer gan a/b bakteriju del, gan antiviralus preperatus.
Nav verts uztraukties, majas apstaklos atri vien izarstesies, klausi tik arstu instrukcijas.
Tur tâ lieta, ka pie LOR esmu staigâjusi, ja ne katru mçnesi, tad katru otro toèna (tâ 2 gadu garumâ). Esmu bijusi (nepârspîlçju) pie 5 LOR (tai skaitâ stradiòos, Rîgas 1. slim. poliklînikâ,utt), neviens pat neiedomâjies pârbaudît uz ðîm infekcijâm. Tikai pçc tâ, kad savçjam rajona LOr biju jau lîdz kaklam (ar savâm vizîtçm), viòa iedomâjâs nosûtît mani uz analîzçm. A tâ parasti visas vizîtes beidzâs- gïotâdas iekaisums, palieto aeroslolu. Ar ðeit nepârspîlçjot varu apgalvot, ka esmu izmçìinâjusi visus iespçjamos deguna pilienus un aeroslolus.
hmm... lûdzu izsaki savas domas!!!!
Re: Zelta Stafilokoks! Ka to izarstet?
04.02.2009 00:49
Nike,
Lai precizi pateiktu, kas ir ar to Epsteina-Barra virusu (EBV), vajag vairak informacijas. pilnu asins ainu, vairak info par antivielam - VCA-IgM, EA, EBNA, tad vares pateikt, vai ta ir akuta, nesena, sena vai ieilgusi infekcija. Tapat, kad bus vairak info par EBV, var paskatities, kas notiek ar limfmezgliem, aknam un liesu, vajag paprasit arstam, lai izmekle vederu, ja vajag, var uztaisit USG.
EBV izsauc vetrainu imuno atbildi, lidz ar to imunais lidzsvars ir izjaukts un var vieglak piemesties bakterialas vai citu virusu infekcijas ka komplikacijas.
noderetu informacija par tam kakla sapem - vai sap visu laiku vienadi, vai ir paasinajumi un brizi, kad nesap, cik lielas mandeles, kad paradijas un cik ilgi turas aplikums utt.
vai ir vel kadi simptomi - izsitumi, izteikts nogurums, galvassapes, kas cits...
svarigi, vai lieto jebkadus citus medikamentus, tai skaita vitaminus, homeopatiskos lidzeklus, uztura bagatinatajus.

mans ieteikums butu - savac informaciju par EBV, saraksti jautajumus un atrodi iespeju aiziet pie infektologa, tas bus vispareizakais, ja doma par EBV. Nevajag baidities uzdot jautajumus, nav dumju jautajumu, ir tikai nekompetenti atbildetaji :)

EBV ir diezgan sarezgits viruss. Ir doma, ka tas varetu but iesaistits hroniska noguruma sindroma. nav vajadziga nekada specifiska arstesana, tikai simptomatiska.

Par Stafilokoku - ja nav akutas sapes kakla, asins aina neuzrada iekaisumu, nav temperaturas, varbut, ka nevajag arstet ar antibiotikam, jo ipasi, ja baro berninu. varbut vajag vienkarsi atpusties un padomat par sevi?
to hmm.. un visiem paareejiem gudriishiem.
Cilveks uzdod jautaajumu ka to aaarsteet un pie kada LOR juus labaak ieteiksiet iet.. A juus te suudu stumjat ko tas un tas tulkojuma noziime, kur tas dziivo,kaadas anliizes, kados gadiijumos, kaa tas izpauzjas un taadaa garaa.. Tak ja nav konkreetas atbildes tad n****ujj juss te pie**at forumu.. Atliek mekleetaja ierakstit safilokoks visur viens un tas pats.. gudra dirshana un neko ta ari nepasaka.
Es ciinos ar to kaadus 3 gadus..Puss gadu regulari gaju Gailezera pie LOR'a (J.Ž.)
Uzvisām antibiotikā pret kurām ir juuutiiba nav nekaadu rezultātu..pilniiga nulle.. izdzeeru kkdus 5 kursus..
Protams tiku suutiits uz infekciologijas centru.. tur protams too pashu --jaaskalo,jaastiprina imunitaati blaaablaaablaaa... citiem vardiem sakot mees jums paliidzet nevaram.1 :@
Piebildiishu ka jau "n" meeneshus dzeru tjiploku elju, medu, dzeeru bronhomunall, skaloju ar jodu un saalsudens skiidumu (3X diena), smereju logolu, vismaz 4 tejkarotes diena medus + veel nujau puus kaads kaa nekadu alkoholu un smetjeshanu. Principa man liekas ka imunsisteema man ir vairaak kaa ideaala, jo atskaitot shito s****du es vispaar nesllimoju tfutfutfu..
Taakaa es esu izmeedjinaajis gandriiz visu varu droshi teikt ka visas ieprieksheejaas diskusijas un ieteikumus varat nelasiit un nemeedjinaaat.. Jeegas NEBUUUSS.. buus tikai tieshaam LIELI finansiaalie izdevuumi..
Taakaa rokas man joprojaam nenolaizjas naakamnedeelj (nu jau peec 2vu meen paatraukuma) meedjinaashu iet uz stradinjiem.. varbuut vismaz dos kaadu ceriibu.. Jo vieniigaa ceriiba kas IMHO vareetu paliidzeet ir izgriezt mandeless..kaut gan ieprieksheejas LOR bija kategoriski nee...
Tad nu ja kkas izdosies noteikti uzrakstishu..

p.s. jaa un gudrajie pljuutiitaaji...!!! Ju jumss NAV konkreetu risinaajumu vai nevarat padaliities pieredzee lugumss nolaistiess podaa neviss paarakstiit teoijas no graamataam.
p.p.s. atvainojos par gramatikas kludam.
Tev te Buze labas lietas stāsta, bet tu šitā apliec cilvēkus! Nu nav smuki! Var jau būt, ka tev ar tavu nemedicīnisko izglītību grūti saprast, bet es guvu patiešām labas norādes, kā cīnīties ar savu stafilokoku.
to Varna
Cinities Tu ar to vari bet tikt vaļaa no taa nav iespeejams.. esmu izgajis šitam murgam cauri un zinu ko saku..

stapcitu mandeles nulle kaa izrautas.. nepatiikams un saapiigs process gan.. bet izskataas viss buus okei.. :)) adjoss stafilokokus... :)
Vai kādam ir jaunas ziņas cīņā ar stafilokoku? No augusta meita (15.gadus) veca arī ar to cīnās. Sākumā viss sākās kā angīna ar augstu temperatūru, tagad ir tikai balti aplikumi bez sāpēm, kas mazliet saraujas pēc antibiotiku lietošanas. Pēc 3 izdzertā kursa uztaisīja analīzes un atrada to stafilokoku + asinīs it kā pārslimotu Epšteina - Barra vīrusu + nekāds nopietns iekaisums neuzrādās. Izdzēra vēl vienas antibiotikas un tagad dzer biseptolu, skalo ar sālsūdens joda šķīdumu, dzer ehināciju, pūš bioparoksu, protams bez rezultātiem. Vistrakāk, ka skolā jāiet uz sportu, vai vajadzīga ārsta zīme, kuru skolotājs nu jau vairs negrib pieņemt un izsaka pret to savas pretenzijas.
Visjocīgāk ir ar Epšteina- Barra vīrusu. Bērnu dārza vecumā viņa izslimoja infekciozo mononukleozi, pēc kuras imunitātei it kā bija jābūt uz mūžu. Pirms diviem gadiem viņai bija plaušu karsonis ar drausmīgu alerģisku reakciju- sarkaniem pleķiem uz ādas pa visu ķermeni, kuri zuda tikai temperatūrai paceļoties virs 39. Ja dzina nost temperatūru, parādījās koši sarkanie pleķi. Ārsti Vienības gatvē 5 dienas nevarēja noteikt diagnozi, jo analīzes it kā labas, iekaisumu neuzrāda. To plaušu karsoni konstatēja tikai pēc rentgena. Kad pateicu, ka slimojusi ar infekciozo mononukleozi, asinīs atrada arī E-B vīrusu. Neviens man nevarēja paskaidrot kāpēc, ja jau veidojas imunitāte uz mūžu. Izrakstā no slimnīcas uz to tad tika novelta visa vaina. Ieteica noteikt pret ko viņai alerģija un kā vienīgo medikamentu lietot tikai ibumetīnu. Kad pēc 2 mēnešiem pienāca rinda uz alerģijas noteikšanu, nekādu alerģiju neatrada, ne pret medikamentiem, ne pret galvenajām sadzīves lietām, ar ko saskaras ikdienā. Nu tagad atkal asinīs uzrādās tas E-S vīruss, it kā izslimots, it kā nesen. Ārsti, kuriem ieminos par to E- B vīrusu, visi klusē kā partizāni. Tā arī nesaprotu, vai tiešām ir tik ļauni, vai tas ir kas maz zināms.
Tagad tās mandeles paliek arvien lielākas un rētainākas -vai tiešām vienīgā iespēja ir tās izraut? Un , kas ar gadiem notiek ar to E-B vīrusu? Varbūt kādam (kādai) ir pieredze?
Re: Zelta Stafilokoks! Ka to izarstet?
07.10.2009 14:58
Jau iepriekš atvainojos par novirzīšanos no tēmas bet lai mamma un dažu citu rakstītais ir kā pamācība gudrīšiem kuru galvenais padoms ir netusē forumā, ej pie ārsta un klausi viņu... laikam cilvji nepieļauj domu, ka arī mūsdienās profesionāļi var nespēt noteik diagnozi un nemeklējot risinājumu cilvis var pilnīgi mierīgi nospēlēt kastē...

___________________________________
Jautājumi un konsultācijas - guru03@inbox.lv
"""Kad pēc 2 mēnešiem pienāca rinda uz alerģijas noteikšanu, nekādu alerģiju neatrada, ne pret medikamentiem, ne pret galvenajām sadzīves lietām, ar ko saskaras ikdienā. """

kas šitas ira???
!!!!!!!!! Beidziet, tas viss ir fufelis!!!! ....Es 7 gadus mokos ar Stafilokoku!!!!!! ...es esmu bijusi paari pie 50 arstiem (neparspileju).... esmu ilgstoshi gulejusi slimniicaa..... dzerusi esmu visas iespejamaas antibiotikas, kuram vajadzeja palidzet,. BET... HERE I AM - nekas nav labak! Esmu dzerusi vankomicinu, oksicilinu, doksiciklinu, roficinu utt! Reali visu, kas vien iedomajams!! Esmu bijusi tada stavoklii, ka no visaam antibiotikaam gibusi esmu pat nost..galvenaa ir bijusi tikai doma, ka beidzot tas "briesmonis" nobeigsies un viss... bet...nekaa!!! vnk bezspeecigi jau ir!!!!
Esmu eedusi visaadus dabas augus utt - jus pat nespejat iedomaaties, ko! Vnk, un nekaadu rezultatu!
......Katru dienu luudzos, lai tikai butu vesela....bet....
...saakaas man viss ar celja operaciju, kuras laikaa ielaida iekshaa bakteriju! Saakaas viena trauma peec otras, mistiskas kaites... neviens aarsts neiedomajas paarbaudit analizes.... mekleejam ar vecaakiem risinaajumus, kadelj taa notiek - visi tikai teica, ka paarejas vecums utt! ....bet.. saaka mesties augonji... UZ SEJAS!!! Vnk tragiski! ...nekur citur, bet kaa uz sejas.....guleju delj taa visa slimnicaa, grieza man seju, bet pat no slimniicas izgaju vel ar augoniem, jo nekas nepalidzeja!! Atzina jaa, ka ir stafilokokss, bet teica, ka tas tur taa man jokaini izskatoties utt..... Labi, gaja laiks.... palika nedaudz labak... bet, katru pavasari, kaa paliek siltaks laiks, taa atkal naak virsuu uzliesmojums un saakas viss no jauna! Da ko tik neesmu dzerusi, lietojusi! Esam konsultejusies ar aarzemju arstiem - naudas, kas ir izgaztas par visu, neparspileshu, ir apmeram kadi 10 000!!! Viss velti!!! ...sobrid esmu situacijaa, kad viss ir augonjos, nopietnas problemas par sieviesu liniju utt....
.....Lidz shim biju turejusies un gaajusi visam cauri, neskatoties, kaa ir.. zinaju, ka reiz bus labi! BET....sovasar, kad dzivots ir visu laiku uz dietaam, bez saldumiem utt., lietots viss dabigais, arstets pie homeopaatiem uttt (jau cik gadus tas viss), kad tas atkal saakaas un vnk neenormalaa uzliesmojumaa, man vairs nekam nav ticibas!!!!!! Pasakiet, kur ir taisniba dzivee??!
..Es neticu medicinai vispar!!!!! Taas visas ir filozofijas! jaa, ircilveeki, kam palidz un ari kas ar antibiotikaam var izarstet stafilokoku, bet atgadinashu - katrs gadijums ir ipashs un katrs cilveks ir savdaks!!! Piemeram, jus butu shokaa, ja ieraudzitu tagad manas analizes - man pilnigi uzrada, ka viss ir normaas un ka esmu pilngiii vesela!!!!!!!! .......Goda vards!!! ......Ari arzemju arsti atzina to, ka katrs gadijums ir individuals, turklat ar katru dienu arvien vairak dazadojas gan pats stafilokoks, gan parejaas slimibas!!!
.....Vienigais , uz ko atliek ceret - tautas medicina.... ja tas nelidzes.... nezinu, kam vispar tad maz ir jeega, jo taadaa paskataa uz ielas es nespeju iziet!!!!!!
.....Veiksmi visiem un lai jums izdodas izarsteeties!!!! Varbut, ka jums spes medicina palidzet! Man diemzel nespeeja......
......Es nezaudeeju ceribu, ka reiz speshu but vesela un ieklauties sabiedribaa, jo velos atpakalj savu dzivi, kas man bija pirms tam!!!! veiksmi visiem!!!
Un kas tad patiesībā palīdzēja, ja vairs nekur nekas tml. neuzrādās?
Atvainojos, ka iejaucos. Bet ja tiešām zelta, tad varbūt labāk nemaz neārstēt?
Autors:

Jūsu e-pasta adrese:


Tēmas nosaukums:


Surogātziņu novēršana:
Lūdzu izrēķiniet vienkārso matemātisko izteiksmi un ieraksties atbildi tam paredzētajā laukā. Tas ir lai novērstu automatizēto rīku iespeju rakstit ziņas forumā
Izteiksme: kāds ir rezultāts, ja 24 pieskaita 2?
Ziņa: