Akûtas ausu sâpes

Aizsāka KefiirsFTW 

KefiirsFTW
Akûtas ausu sâpes
17.01.2008 11:35
Man ðonedçïu bija iesnas, lieli kakla limfmezgli, sâpçja kakls, itseviðíi rijot siekalas, bet uz vakardienu vairâk vai mazâk tas pârgâja. Tad nu domâju doties atpakaï uz mâcîbâm, bet vakar vakarâ, iznâkot no duðas, pilnîgi ne no kâ, sâka sâpçt briesmîgi viena auss, sâpes diezgan briesmîgas, tâpçc meklçju aptiekâ padomu. Tâ nu uzliku spirta kompresi un apkârt sasmçrçju ar kautkâdu Kampareïïu.
Sâpes ðorît ir pilnîbâ pârgâjuðas, pazuda tikpat âtri kâ paradîjâs :D , bet tagad ausîs ir tâda pilnuma sajûta, rijot siekalas var sajust tur tâdu "þðïuríkt" sajûtu :D . Dzirdu tagad nedaudz sliktâk ar + tad, kad apliek apkârt kko lai sildîtu, skaòa tâkâ no metâla bundþas nâk.
Protams pie ìimenes ârsta vçl tik âtri netikðu, bet negribas baigi ielaist.
dina1
Re: Akûtas ausu sâpes
17.01.2008 16:59
Tas var but no dusas var but - sagajis udenis ieksa. Un nebut nevajag daudz. Ja ir mazliet sera korki, tad ari mazliet udens uzbriedina un ir sajuta, ka auss aizkrit. Arsts var iemest aci...
e.z.
Re: Akûtas ausu sâpes
20.01.2008 22:52
kamer netiec pie ì.â. pilini degunâ pilienus- piem olynth, vibrocil, otrivi, xymelin... nu tâda tipa. Un lai ì. â neko daudz nefilozofç, bet sûtâ pie LORa, pat, ja tas ir tikai sçra koríis, to vienalga jâizòem LOR kabinetâ
Autors:

Tēmas nosaukums:


Surogātziņu novēršana:
Lūdzu izrēķiniet vienkārso matemātisko izteiksmi un ieraksties atbildi tam paredzētajā laukā. Tas ir lai novērstu automatizēto rīku iespeju rakstit ziņas forumā
Izteiksme: kāds ir rezultāts, ja 4 pieskaita 1?
Ziņa: