Difterijas pote – cik biezhi

Aizsāka uno 

uno
Difterijas pote – cik biezhi
26.11.2007 14:15
Ja kâds zina tâs lietas, izskaidrojiet, lûdzu.
Man Latvijâ tika taisîta difterijas pote, potçðanas pasç ierakstîts, ka ðogad, tas ir, pçc 5 gadiem, jâatkârto. Gribçju to izdarît ârpus LV, man saka, ka ðî pote jâatkârto tikai pçc 10 gadiem. It kâ viss sakrît, pote tâ pati, deva tâ pati.
Arî çrèu potçm, cik dzirdçts, Latvijâ ir îsâks starplaiks nekâ citur vienâm un tâm paðâm Austrijâ/ Vâcijâ raþotajâm potçm.
Kâds tad îsti tam ir izskaidrojums? Vai tas varçtu bût tâpçc, ka Latvijâ lielâks encefalîta un difterijas risks? Jeb cita "skola"? Un kâ tad bûtu gudri rîkoties? Bez vajadzîbas jau negribçtos ðpricçt.
Re: Difterijas pote – cik biezhi
26.11.2007 16:04
Agrâk teica, ka 10 gadi, tagad saka, ka 5. Vilks viòu zina, kas tâ par politiku.
Re: Difterijas pote – cik biezhi
26.11.2007 21:05
Izskaidrojams ar vietjejo situaciju. to gan vieglak paskidrot ar ercu encefalitu, kas mums ir biezaks.
Re: Difterijas pote – cik biezhi
27.11.2007 08:59
nu, nezinu - vçl pavisam nesen mana daktere joprojâm par to 10 gadu intervâlu stâstîja.. difterijas potei..
Internetâ kaut kur atradu izteikumu, ka revakcinâcija ik pa 10 gadiem, epidçmijas apstâkïos – 5. Bet nu, kaut kâ es to nespçju saprast. Labi, kâdu gads varçtu bût atðíirîba, bet 5 un 10 gadi!
Noðokçjos arî, kad pirms gadiem diviem vakcinâcijas centrâ taisîju atkârtoto çrèu poti. Tajâ laikâ jau tika plaði runâts, ka citâs valstîs revakcinâcija ir pçc 5 gadiem. Biju aizgâjusi maksimums mçneðus trîs vçlâk, un man tika teikts, ka vajadzçtu jau nu droðîbas pçc taisît visu no sâkuma jeb pârbaudît, vai ir vçl imunitâte. Tad jâjautâ, kâda jçga vispâr citâs valstîs taisît ik pa 5 gadiem, ja 3 + pâris mçneði jau tâds risks, ka iesaka sâkt visu no sâkuma?
Liene K
Re: Difterijas pote – cik biezhi
27.11.2007 12:11
kad man bija infektoloìijas kurss stradiòos, LIC lektore mums stâstîja, ka òemot vçrâ vçl joprojâm augsto difterijas saslimstîbas lîmeni LV, labâk revakcinçties ik pa 5 gadiem. un tiem, kam tagad jau 10 pagâjuði, gandrîz labâk atkârtot VISU kursu- neatceros, cik tur potes kopâ bija- nu tipa tâ kâ pirmajâ reizç.
Re: Difterijas pote – cik biezhi
27.11.2007 14:22
Cik tad ir tâdu, kas saslimst ar difteriju? Kaut kâ nav dzirdçts...
Liene K
Re: Difterijas pote – cik biezhi
27.11.2007 14:26
nav jau dikti daudz, bet tâ kâ ir vakcîna, kas pasargâ no ðîs infekcijas, tad nevajadzçtu bût nevienam gadîjumam.
ir arî nçsâtâji.
Re: Difterijas pote – cik biezhi
27.11.2007 14:40
Daudzi tomçr staigâ nevakcinçti, es arî tâda biju, kamçr mani nepiespieda:)
Liene K
Re: Difterijas pote – cik biezhi
27.11.2007 14:45
shame on me- es neesmu revakcinçjusies- sen jau bûtu laiks, bet kaut kâ nesanâk visu laiku.
tagad esmu arî stâvoklî nezinu kâ ir ar vakcinçðanos manâ situâcijâ.
ïoti labi rezultâti bija 90.gadu vidû, kad ïoti plaði tika reklamçta visa ðî difterijas padarîðana- cik tas ir briesmîgi utt un tika panâkts ïoti labs vakcinçtîbas lîmenis.
tagad paiet tie 10 gadi, nekur neredz tâs difterijas reklâmas un cilvçki aizmirsîs par revakcinâciju, jo mûsu ìimenes ârsti jau ir tikai priekð tam, lai izrakstîtu tâdas tabletîtes, kâdas jums nepieicieðamas.
man 3 gadu laikâ ìimenes ârste nav pajautâjusi un atgâdinâjusi ne par vienu poti.
Re: Difterijas pote – cik biezhi
27.11.2007 15:47
Tieði tâ 10 gadi vairs neiet cauri...
Tagad revakcinçties iesaka pçc 5-7 gadiem.
Liene K
Re: Difterijas pote – cik biezhi
27.11.2007 16:23
nu jâ, un tiem, kam pâri 10 gadiem, jâsâk viss no jauna.
Re: Difterijas pote – cik biezhi
27.11.2007 16:50
Nu ja pâri 10 gadiem, tad droði vien, ka viss jâsâk no gala.
Taèu, ja laiks ir kaut kur uz robeþas, tad Infektoloìijas centrâ piedâvâ veikt antivielu pârbaudi asinîs uz difteriju un ja antivielas ir pietiekamâ daudzumâ, tad var veikt tikai kârtçjo poti.
Re: Difterijas pote – cik biezhi
27.11.2007 17:17
att Wrote:
-------------------------------------------------------
> ...Infektoloìijas centrâ piedâvâ veikt antivielu pârbaudi asinîs uz difteriju ...

tas ir maksas pasâkums, un, ja jâ, tad par kâdâm naudiòâm - nezini?
Re: Difterijas pote – cik biezhi
27.11.2007 17:33
Fi, tas pasâkums maksâja gan naudiòu un, piemçram, "Baltas" veselîbas apdroðinâðanas polise ðo pasâkumu neapmaksâja.
Baidos sameloties, bet ðausmîgi dârgi nebija... vai nu virs Ls 3 jeb ap Ls 5... Bet var mçìinât apskatîties netâ ðeit http://www.infectology.lv/?p=776&pp=413&lang=258 tur ir pakalpojumu cenrâdis.

Es atradu
7.9.2.10. Anti-difterijas toksîns IgM 1 izmeklçjums 4,77
7.9.2.11. Anti-difterijas toksîns IgG 1 izmeklçjums 5,21

Kaut gan neesmu pârliecinâta, vai tas ir îstais un neatceros, kuru man òçma... Bet var pazvanît uz centru, ja dikti vajag uzzinât :)
Liene K
Re: Difterijas pote – cik biezhi
27.11.2007 17:35
tak difterijas potçðana ir bezmaksas pie mums.
Liene K
Re: Difterijas pote – cik biezhi
27.11.2007 17:36
â, analîzes- jâ. sajuka :))
Kaut kâ tas lîdz manai sapraðanai tas tomçr neaiziet. Ja tik liela iespçja, ka pçc 5–7 gadiem antivielas jau zûd, tad tas nozîmçtu, ka ârzemçs visa tâ potçðanâs notiek pa tukðo - pçc tiem 10 gadiem îstenîbâ vajadzçtu atkal pilno vakcinâciju. Kur tad izslavçtie "plçsîgie" vakcînu raþotâji, ka neizmanto tâdu iespçju panâkt 2x bieþâku revakcinâciju? Internetâ visâs lapâs angïu valodâ skaidri teikts 10 gadi, vienîgi saistîbâ ar tetanusu minçti 5 gadi. Ai, nu, protams, nav jau tam îpaða nozîme, bet kaut kâ interesanti tomçr.
Re: Difterijas pote – cik biezhi
28.11.2007 11:04
Ljoti vienkaarshi, pleesiigie vakciinu razhotaaji savu panjem bet Latvju baalinji arii grib nopelniit... un kaa zinaams, pie mums ja peljnja nav 100% tad taa nav peljnja jo neattaisno "chakaru"...

___________________________________
Jautājumi un konsultācijas - guru03@inbox.lv
Re: Difterijas pote – cik biezhi
28.11.2007 15:01
epidemiju vini skaidro nevis ar to ka saslimst masveida, bet gan ar to ka ir noverojama tendence ar katru gadu arven pieaugt saslimuso skaitam.
Liene - grutniecibas laika neiesaka veikt vakcinaciju.
Liene K
Re: Difterijas pote – cik biezhi
28.11.2007 16:35
jâ, es zinu.
Re: Difterijas pote – cik biezhi
29.11.2007 11:19
Pçc milzîgâ uzliesmojuma NAA ar difteriju,kad saslima ap 100 cilvçku,tika konstatçts, ka visi viòi bija potçti pret difteriju. Atbrauca pat ârzemju eksperti un brînîjâs par ðo faktu. Tad arî nolçma, ka mûsu apstâkïos labâk revakcinçties pçc katriem 5 gadiem.
Pret çrèu encefalîtu arî ieteikts revakcinçties pçc 3 gadiem.
Abas slimîbas var dot smagas sekas.
Lçtâk un droðâk tomçr ir savlaicîgi potçties.
Potes paðas par sevi nedod 100% garantiju pret saslimðanu.
Bet jo stiprâka imunitâte, jo lielâka garantija, ka saslimðanas gadîjumâ nebûs smagu seku.
Vakcinâcija "uzsit" organismu uz aizasrgvielu veidoðanu.
Cieòâ...
Autors:

Jūsu e-pasta adrese:


Tēmas nosaukums:


Surogātziņu novēršana:
Lūdzu izrēķiniet vienkārso matemātisko izteiksmi un ieraksties atbildi tam paredzētajā laukā. Tas ir lai novērstu automatizēto rīku iespeju rakstit ziņas forumā
Izteiksme: kāds ir rezultāts, ja 24 pieskaita 15?
Ziņa: