Kâ vienmçr, tûplis

Aizsāka Anâlists 

Anâlists
Kâ vienmçr, tûplis
24.09.2007 06:54
Gadu, vai cik tur, atapakaï te pasûdzçjos, ka man cirksnî pie anâlâ cauruma tâds sabiezçjums radies, ko nu darît, izdomâju pagaidît kad uzsûksies. Tagad man ðî vaina lîdzîgi kâ sievietei mçneðreizes, regulâri liek sevi manît. Tad nu ðis sabiezçjums daþâs dienâs pieaug (ðoreiz uz pilno mçnesi), tad es to izspieþu, ðíiet ka tur iztek normâlas asinis, tad tâ lieta pamazîtçm iet mazumâ, bumbulis, samazinâs, un to sataustît jau paliek grûtâk. Tâ nu tas bumbulîtis (zem âdas un neredzams) stâv maziòð, lîdz atkal nesadomâ izaugt prâvâks, nolaist asinis. Nu ðâdi man iet jau labu laiku.

Neðíiet, ka tas bûtu hemoroîds (tos man kâdreiz izgrieza, un apmçram zinu, kas tie tâdi), jo atrodas ârpusç.
Re: Kâ vienmçr, tûplis
24.09.2007 09:08
trakais asins nolaidçjs, bail infekciju dabût nav?

Pie PROKTOLOGA!
Re: Kâ vienmçr, tûplis
24.09.2007 09:45
To ir gruuti uzmineet kas tas taads ir bet tas ir vai nu hemoroiids vai sastrutojums jo arii sastrutojums var satureet daudz asinju... Var meeghinaat likt Vishnjevska ziedi kad vinjsh ir atveeries bet citaadi praatiigi buutu apmekleet proktologu vai kjirurgu...
Re: Kâ vienmçr, tûplis
24.09.2007 14:11
Man jau agraak taa bija, bet tagad kaadus 3 meenesu visu laiku juutu anallo atveri, seviski, kad staigaaju daudz. Pirms 2 gadiem izmekleeja ar fibro...kautkaduskopiju, bija viss it kaa ok. Vai vajadzeetu veel kaadu izmekleesanu?
Padalieties, kaa cilveeks ir speejiigs sanemties uz taam izmekleesanaam. Man jau tas vien, ka nedriiksteeja eest 1.5 dienas un jaadzer tas pret.skidrums, tas vien atsit veelmi iet pieaarsta. Ne kauns, ne kaa, bet gruuti bez eesanas, tad jau dziivo, kaa ir, kameer var.
Re: Kâ vienmçr, tûplis
24.09.2007 15:48
zeme

Domaajams ka hemoroiidi. Vajadzeetu izveikt rektoskopiju. Prieksh tam iipashi nav jaasanjemas un sagatavoshanaas arii ir vienkaarsha... eest driikst un nekaads pretiigs shkjidrums nav jaadzer... Bet vispaar doties pie proktologa...
Re: Kâ vienmçr, tûplis
24.09.2007 16:36
Nu, daþam jau vienkârða sagatavoðnâs ir dienas badoðanâs, bet cits to nespçj. Diez vai ar kaku pilnu tûpli veic rektosk.
Re: Kâ vienmçr, tûplis
24.09.2007 16:43
kreimene

Protams ka tuuplis ir jaaatbriivo bet tas nav taa kaa fibrokolonoskopijai kad jaaatbriivo visa resnaa zarna... rektoskopijai pietiek ar paaris Microlax vai parastajaam klizmaam...
Anâlists
Re: Kâ vienmçr, tûplis
24.09.2007 21:04
tâda lieta, ka tas ir zem âdas pie anâlâs atveres nevis iekðâ, tâ ka nevarçtu bût hemoroîds. Iespçjams tur ir strutas, bet baigi maz noteikti, jo ja paspieþ, tad ir tikai asinis.

Ja tagad pieteikðu vizîti pie daktera, tad noteikti sarunâs pçc kâdas nedçïas vai divâm, kad viss saasinâjums bûs beidzies, dakters pateiks, ka nekâ nav :D un par sîkumiem kasos. Savukârt nevaru droði prognozçt kad bûs saasinâjums. Jap, kâ ðodien no rîta izspiedu, tâ vakarâ, jau tur viss ir uz pusi mazâks un nu jau iet uz dzîðanas pusi, tâ, ka pçc mçneða vai diviem dziesma sâksies no jauna.

Man te radâs ideja, ka iespçjams pie vainas ir bijusî hemoroîdu operâcija. Iespçjams ka kaut kâ salâpîja, palika kâds diegs tur atstâts ar cerîbu, ka tas uzsûksies. Kâdu laiku gadus bija ok. tagad kaut kas tomçr ir palicis, un organisms cenðas to izgrûst kâ skabargu, takð neizdodas.
Re: Kâ vienmçr, tûplis
24.09.2007 21:13
Anâlists

A kaapeec tu domaa ka hemoroiidi ir tikai iekshaa? Vairumaa gadijumu ir izplatiiti aareejie hemoroiidi kas kaa reiz atrodas zem aadas pie anaalaas atveres... bet neredzot jau to taa nevar preciizi pateikt... Nu ko, njem un nofotograafee... kaa es kaadreiz dariju ar satuukushajaam potiiteem...
Var jau buut ka pie vainas ir nekvalitatiivi veikta operaacija bet jaapiebilst ka hemoroiidu operaacija nav taada lieta kas pasargaa no jaunu hemoroiidu veidoshanos!
Xtreme
Re: Ku,
25.09.2007 17:00
Atvaino par uzmâcîbu, bet kâ toreiz viss beidzâs? Dzîvs esi, kâ redzu, tomçr...?
Re: Kâ vienmçr, tûplis
25.09.2007 21:18
Jebkuri iekaisuma procesi zarnu rajonâ ir nopietni jâârstç. Ja strutas izlauzîsies pararektâlos audos ,tos no turienes dabût ârâ bûs baigi grûti Idomâjies ,ka fekâlijas zem spiediena iekïûst tajâ strutu ejâ, Vai,vai kas bûs.
Prom pie proktologa, un fiksi!!!!!!!
Re: Kâ vienmçr, tûplis
25.09.2007 23:48
Prieks ka sen neredzeetais Mazdakteris atkal ir sheit jo man, neprofesionaalim vienam pasham gruuti :)
Re: Kâ vienmçr, tûplis
26.09.2007 08:46
Man prieks.
Biju Somijâ.
Autors:

Jūsu e-pasta adrese:


Tēmas nosaukums:


Surogātziņu novēršana:
Lūdzu izrēķiniet vienkārso matemātisko izteiksmi un ieraksties atbildi tam paredzētajā laukā. Tas ir lai novērstu automatizēto rīku iespeju rakstit ziņas forumā
Izteiksme: kāds ir rezultāts, ja 14 pieskaita 14?
Ziņa: