cukurslimîba - kâdi simpotmi ?

Aizsāka linna 

cukurslimîba - kâdi simpotmi ?
19.07.2007 10:25
Man jau otor nedçïu nenormâli gribâs ðokolâdi. Pirmo nedçïu turçjos, bet ðodien jau 4. diena kâ pa ceïam uz darbu sapçrku vai darba vietâ pçrku visâdus ðokolâdveidîgos izstrâdâjumus un apçdu acis nemirkðíinot. Uz tâ rçíina neeju pusdienâs, jo lieko svaru nevaru atïauties. Pçcpusdienâ uzçdu odziòas un viss. Ja pasâp vçders , tad vakarâ medu ar pienu un kançli iedzeru un viss. Man kolçìe teica , lai pârbaudu asinis uz cukuru. Bet esmu jau to darîjusi un viss normas robeþâs. Ârçji vienîgâ problçma, ka gribu atvaïinâjumâ, bet zinu, ka tikðu augustâ. Citâdi nekâdu ne ârçju ne iekðçju nemieru vai pârmainu sevî nevaru apzinâties. Varot lîdzçt broma tabletes, bet vai tâm tabletçm nav kâdi nevçlami blakusefekti ? Vai nekontrolçta kâre pçc saldumiem nav nopietns simptoms kâdai slçptai organisma kaitei ?
Re: cukurslimîba - kâdi simpotmi ?
19.07.2007 19:33
Varbût kâdi mikroelementi trûkst? Vasarâ es galîgi negribu ðokolâdi, bet ziemâ gan, un manas darba kolçìes tâpat- gan tievas, gan ne tik tievas:)
es111
Re: cukurslimîba - kâdi simpotmi ?
19.07.2007 22:26
Cik ziòu tad ïoti slâpst.
valerija
Re: cukurslimîba - kâdi simpotmi ?
19.07.2007 23:57
saka ari, ka liela kare uz saldumiem par milestibas trukumu liecina:)
Re: cukurslimîba - kâdi simpotmi ?
19.07.2007 23:59
vai naturâlo vîriðío hormonu trûkumu organismâ :D
Re: cukurslimîba - kâdi simpotmi ?
20.07.2007 09:55
Man neslâpst.
Es nesen lasîju, ka ja cilvçks sevi lutina ar saldumiem, vai kaut ko citu grçcîgi garðîgu ( piem. - labs, bet dârgs alkohols), tas liecina, ka cilvçks sevi grib paþçlot un palutinât. Man ðokolâdes kârumlçkmes uznâk periodiski. Nevajag , nevajag un tad pçkðòi - varçtu iet caur sienu, lai dabûtu. Es vairâk domâju, ka bûs jâmçìina palietot bromu, jo teorçtiski tagad jau mikroelementi man pietiek, çdu visâdus dârzu zaïumus, ogas un mellenes utt. Savulaik ar savu dakteri par to runâju, viòa teica, ka iespçjams man pietrûkst enerìijas, ka nevajag nekâdus ub, tikai ïoti pareizu uzturu un dzîvesveidu un svaigu gaisu utt. Nu redzçs, ðodien jau jûtos mierîgâk.
SesamV
Re: cukurslimîba - kâdi simpotmi ?
01.08.2007 22:35
Saldumu apmaiòu ðûnâ regulç HROMS, kas nav mûsu augsnç un nav arî augos un pienâ, kas pie mums iegûts. Tas, ka ir cukurs vçderâ un asinîs neko nenozîmç, jo ðûnas kliedz, ka nav saòçmuðas. Tur droði ir iesaistîts arî aizkuòìis, padomâ vai vçl nav kâdas sîkas sûdzîbas pie daþiem çdieniem. Tagad ir daþâdas diagnostikas vai ekstrasensi, kas ar vienu apmeklçjumu var trâpît desmitniekâ. Paðam jâdomâ 80%, varbût medicîna tiks galâ ar tiem 20%. Tas noteikti ir LIELS darbs ar sevis iepazîðanu. Lai veicas!
Re: cukurslimîba - kâdi simpotmi ?
02.08.2007 01:13
Extrasesni? o_O
moins!

__________________________________________________________________________________________________
“Thinking is difficult, that’s why most people judge.”
Ko homeopātam nozīmē pludmale? Urīns D10
Re: cukurslimîba - kâdi simpotmi ?
02.08.2007 09:00
SesamV Wrote:
-------------------------------------------------------
> Paðam
> jâdomâ 80%, varbût medicîna tiks galâ ar tiem 20%.
> Tas noteikti ir LIELS darbs ar sevis iepazîðanu.


Ðim piekrîtu par 100%
Diabetam ka tadam , sakumstadija simptomu ipasu nav un primos menesos tikai asins analize var palidzet. Ja ta gribat sevi nomierinat - uztaisiet Hba1C analizi , tas parada videjo cukura limeni pedejos 3 menesos , tam ir jabut 5.5-6.5 mmol robeza
Diabetikiem sokoladi negribas ka tadu! Ta nav nekada cukurslimibas pazime. Slapst, bet tad ta, ka vini dzer un neatdzeras, dzer tonnam! Manam draugam tiesi ar sadu pazimi atklaja cukurslimibu padsmit gadu vecuma pirms daudziem gadiem.
Autors:

Tēmas nosaukums:


Surogātziņu novēršana:
Lūdzu izrēķiniet vienkārso matemātisko izteiksmi un ieraksties atbildi tam paredzētajā laukā. Tas ir lai novērstu automatizēto rīku iespeju rakstit ziņas forumā
Izteiksme: kāds ir rezultāts, ja 12 pieskaita 8?
Ziņa: