Kazas piens?

Aizsāka SO 

SO
Kazas piens?
15.05.2007 04:45
Kur Riga var nopirkt kazas pienu?
Re: Kazas piens?
15.05.2007 04:54
visticamaak - centraaltirguu..
Lilina
Re: Kazas piens?
15.05.2007 05:11
rimi (lielajos) ir pudelees pie piena produktiem.
Re: Kazas piens?
15.05.2007 05:15
Tikai dârgi gan
Re: Kazas piens?
15.05.2007 05:26
Hmm? Kas labs tajaa velnaghiimja pienaa? Neskaitot augsto tauku saturu...
Re: Kazas piens?
15.05.2007 05:32
Es arî zinu, ka veselîgs, bet tagad uz sitienu nevaru atcerçties, kas tieði tur tâds labs un kam labs. Es dzçru pa taisno no kaziòas (tad vçl silts un salds, vçlâk paliekot sîvs un negarðîgs), bet ðitâ es riskçju ar visâdâm zarazâm. Labâk jau pasterizçtu utt.
koza
Re: Kazas piens?
15.05.2007 05:38
Tieði tâ, svaigu baigi bîstami dzert, tâ pat çrèu encefalîtu var dabût. Bet veselîgs viòð esot ïoti, kaut kâdi îpaði olbaltumi un minerâïi tur iekðâ. Kazas pienâ tie tauki atðíiras no govs piena taukiem un ir vieglâk sagremojami. Turklât ðis ir mazâk alerìisks kâ govs piens.
Re: Kazas piens?
15.05.2007 05:45
Pçc veiktajâm piena analîzçm Kanâdas zinâtnieki ir noskaidrojuði, ka kazas pienâ
salîdzinâjumâ ar govs pienu ir par 11 % augstâks Ca saturs, par 18 % augstâks P saturs, 4,6 reizes augstâks
Cu saturs, 4,5 reizes augstâks Mn saturs un 1,3 reizes augstâks K saturs. Kazas piens salîdzinâjumâ ar govs
pienu ir bagâtâks arî ar vitamîniem: kazas pienâ ir 1,4 reizes vairâk C vitamîna, 3 reizes vairâk B
3
vitamîna,
1,5 reizes vairâk A vitamîna, bet mazâk ir B
12
vitamîna. Lai arî tauku saturs kazas pienâ ir lîdzîgs kâ govs
pienâ, tomçr svarîga kazas piena îpaðîba ir tâ, ka holesterîna lîmenis ir par 20 % zemâks
(http://www.ontariogoatmilk.org/frames.htm; Piena lopkopîba, 2001). Ârstnieciskos nolûkos kazas piena
produktus ieteicams lietot bronhiâlâs astmas, tuberkulozes, kuòìa èûlas, aknu un þultspûðïa kaiðu, ekzçmu,
migrçnas un aizcietçjumu piemeklçtiem slimniekiem. Kazas piens palîdz novçrst bezmiegu un gremoðanas
sistçmas traucçjumus (Sprûþs J., 1996).
Re: Kazas piens?
15.05.2007 05:49
KU!
kazas piens izrâdâs ir pret aizcietçjumiem...
bûs Tev konkurents :)
Re: Kazas piens?
15.05.2007 05:56
Nee, kaza nav man konkurents :) Istiem cietveederiem arii kazas piens nepaliidzees :)
Ekse
Re: Kazas piens?
15.05.2007 07:43
Labi palidz uz poham, ka ar roku nonem:)
Pēteris
Re: Kazas piens?
20.03.2011 19:26
pienu vari nopirkt saimniecībā meždruvas-1
http://ponijs.lv/kazas_piena_produkcija
Autors:

Tēmas nosaukums:


Surogātziņu novēršana:
Lūdzu izrēķiniet vienkārso matemātisko izteiksmi un ieraksties atbildi tam paredzētajā laukā. Tas ir lai novērstu automatizēto rīku iespeju rakstit ziņas forumā
Izteiksme: kāds ir rezultāts, ja 5 pieskaita 8?
Ziņa: