kâ atrâk izârstçt angînu?

Aizsāka izmisums 

izmisums
kâ atrâk izârstçt angînu?
14.04.2007 20:46
Man pirmdien jâbût uz strîpas.Jau 3 dienu strutainâ angîna.
Dzeru citronu+ kumelîðu tçju.bija vçl nemisil pulverîði tos izdzçru,sûkâjamâs tabletes.Vçl lietoju 2 paracitamolus ik pa 4stundâm.
Iesmçrçju tçjas koka eïïu kaklâ-strutas izrâva.Bet temperetatûra ikpa laikam atkal parâdâs kâ pakustos,tâ drudzis.Galva reipst,spçka nav.iesnas sâkâs.
Ko vçl kâds varçtu ieteikt,lai tâ âtrâk izveseïotos.pie ârsta netieku,pazaudçðu darbu,ja kavçðu.
Jûtu,ka viss tas iet dziïâk uz bronhiem.
brrr
Re: kâ atrâk izârstçt angînu?
14.04.2007 20:53
ârprâc- cilvim strutainâ angîna un ârstçjas ar kaut kâdâm kumelîtçm!!!!!!
laikam process smadzenes skâris;(

Nu jâiet pie ârsta jâguïas slimnîcâ ( vai vismaz mâjâs- nav jâvazâjas apkârt) un jâdzer antibiotikas!
Re: kâ atrâk izârstçt angînu?
14.04.2007 21:01
Ir tâds kaklâ pûðams lîdzeklis ar antibakteriâlu iedarbîbu - Bioparox (ja pareizi atceros nosaukumu, maksâ ap 5Ls)- tas palîdz.
Re: kâ atrâk izârstçt angînu?
14.04.2007 21:11
Bioparox strutainai angînai bûs par vâju, derçs tik pie katarâlas. strutainu angînu ârstç ar antibiotiíiem ( ja vien nav vçlçðanâs iedzîvoties reimatismâ),jo iemesls ir streptokokks.
Re: kâ atrâk izârstçt angînu?
14.04.2007 22:44
Haizivs, tâ nav. Tas ir mîts, ka strutainu angînu var izârstçt tikai ar antibiotikâm.
Re: kâ atrâk izârstçt angînu?
14.04.2007 22:46
strutaina angiina var paariet taapat. ko neteiksi par reimatismu...
Re: kâ atrâk izârstçt angînu?
14.04.2007 22:55
Reimatisms laikam gan ir reta komplikâcija.
Re: kâ atrâk izârstçt angînu?
14.04.2007 22:58
Reta. bet kad skar kaadu konkreeti ej un pasaki, ka ar elementaaru ab profilaksi no taa vareeja izvairities...
Re: kâ atrâk izârstçt angînu?
14.04.2007 23:59
Diemþçl daudzas lietas uzzinâm vçlâk, nekâ vajadzçtu...pie tam nevar zinât, kuru antibiotikas pasargâs no reimatisma, bet kuram nodarîs ïaunu.
Re: kâ atrâk izârstçt angînu?
15.04.2007 01:26
antibiotiku ljaunums ir krietni paarspiileets...
Re: kâ atrâk izârstçt angînu?
15.04.2007 08:46
Reimatisms bija bieþa koplikâcija, tagad - samçrâ reta. bet ja visi ârstçsies ar kumelîtçm, gan jau atkal bûs bieþa.
kâ tur bija tas teiciens - "katrs pats savas laimes kalçjs"?
Re: kâ atrâk izârstçt angînu?
15.04.2007 10:36
Bioparox jau arî ir antibiotiíis - tikai ar vietçju ( lokâlu ) iedarbîbu.Pie strutainas angînas ir par vâju, ja vien nealksti pçc reimatisma vai paratonsillâra abscesa nâkotnç. Antibakteriâlie lîdzekïi jau nu nekâdu milzu postu nenodara, postu nodara neadekvâta to lietoðana- par provi vîrusu infekcijas gan nevajag arstçt ar AB, un vçl ir jâizdzer precîzi nozîmçtais kurss (ilguma ziòâ) lai neizaudzçtu noturîgus jebðu rezistentus antibiotiíu ðtammus,kurus pçc tam vairs nevarçs ar pieejâmâ AB apkarot.Tâpçc ir pareizi,ka AB jâlieto tikai pçc ârsta norâdîjuma, nevis, kâ tautâ pieòemts - kâ temperatûra virs 37 - tâ - ak, padzerðu biseptolu, vai amoksicilînu.
Ko tad ,Zemenît, tuberkulozi arî ieteiksi ar kumelîðu tçju ârstçt?Un bakteriâlu pneimoniju? Un laima slimîbu? un salmonellozi? utt?
Re: kâ atrâk izârstçt angînu?
15.04.2007 11:01
Kas ir abscess parasontillaris (vai kaut k`a tur)?
Esme
Re: kâ atrâk izârstçt angînu?
15.04.2007 11:21
Man ir reimatisms - strutaino angînu dçï, un ne jau tâdçï, ka nelietoju antibiotikas, tâdçï, ka vairâkas reizes gadâ ar to slimoju - slimnîcas, mâsiòas ar penicilînu utt.
Tagad, kopð man nav mandeïu, jo ârste pateica, ka labâk nebûs (sen tas bija) varu teikt, ka antibiotikas nelietoju vispâr, jo viòu ïaunums nav pârspîlçts. Un te nav jâbût dokam, lai to saprastu.
Piebilde - man kâds ïoti tuvs cilvçks sâk "degt" (sarkanums un spiediens) no jebkura veida antibiotikâm (pat nezinot, kas tâs par zâlçm). Ârstçjas tikai ar homeopâtiju. Nu jau ir 80. gadus "jauns" un vçl vingro, un dzied un dejo un dara eveìçlîbas. Bija Anglijâ utt. Pagâjuðo gadu gan noslimoja, bet ârstçjâs tikai ar kaut kâdâm, man nezinâmâm tçjâm. Tâ lûk.
Re: kâ atrâk izârstçt angînu?
15.04.2007 11:54
Haizivîte, a lasît vispâr proti? Bârsties te ar visâdiem medicîniskiem nosaukumiem, a salasît, kas tieði rakstîts, nevari? Es rakstîju konkrçti par strutaino angînu (ïoti bieþi man agrâk nâcâs ar to slimot, bet no reimatisma ne miòas) un nupat manam bçrnam bija tâda angîna un ârstçjâm ar bioparoksu, kumelîðu tçju un sviedrçðanos. Viss OK.
Çrtâk , protams, ir ar antibiotikâm, ðaubu nav.

Vçl varu piebilst, ka pie ârsta aizgâjâm, kad jau bija kïuvis labâk (jo saslima brîvdienâs) , un viòa pilnîbâ atbalstîja ðâdu ârstçðanu.Edited 1 time(s). Last edit at 15.04.2007 11:57 by strawberry.
kurs zinas pateikt?
Re: kâ atrâk izârstçt angînu?
15.04.2007 12:43
Varbût kâdas idejas,kapçc man bçrnîbâ katru gadu bija strutainâ angîna.Tad,kâdu brîdi pieklusa,bet nu jau regulâri.Plus visâdi citâdi iekaisumi.Tai skaitâ pa sievieðu lîniju un beidzot pat ar nagu sçnîti,un kârpâm.
Uz ko tas norâda?
Vai novâjinâta imunsistçma?Cenðos dzîvot veselîgi,cik nu iespçjams-sports,zaïumi,zaïâs tçjas,izvairos no kafijas,alkohola,lietoju vitamînu kûres,svaigs gaiss utt.
Bet,ðíiet,ka ar to vien uzlabot imunsistçmu nevar,varbût kaut kas cits man iekðâ sçþ,kas visus tos sû...izraisa?
Re: kâ atrâk izârstçt angînu?
15.04.2007 13:30
strawberry

nekur nav teikts, ka bez AB taa angiina nepaaries. lielai daljai paaries. liidz kaads atrausies reimatismu... ja Tu taas nelieto, zinot risku, OK, taa ir Tava izveele...
Moljers
Re: kâ atrâk izârstçt angînu?
15.04.2007 13:41
Ne tikai par reimatismu ir runa, runa ir par milzîgu daudzumu autoimunu slimîbu - glomerulonefrîtiem, poliartrîtiem, vilkçdçm u.t.t.
Bet izvçla ir katra paða.
Mana pilnîga pârliecîba, ka ârstam neviens nav jâpierunâ, jâpârliecina.
Ârstam ir jâsniedz informâcija un pçc gada jâsaka -es taèu jûs brîdinâju :)
kurs zinas?
Re: kâ atrâk izârstçt angînu?
15.04.2007 14:16
Varbût kâdas idejas,kapçc man bçrnîbâ katru gadu bija strutainâ angîna.Tad,kâdu brîdi pieklusa,bet nu jau regulâri.Plus visâdi citâdi iekaisumi.Tai skaitâ pa sievieðu lîniju un beidzot pat ar nagu sçnîti,un kârpâm.
Uz ko tas norâda?
Vai novâjinâta imunsistçma?Cenðos dzîvot veselîgi,cik nu iespçjams-sports,zaïumi,zaïâs tçjas,izvairos no kafijas,alkohola,lietoju vitamînu kûres,svaigs gaiss utt.
Bet,ðíiet,ka ar to vien uzlabot imunsistçmu nevar,varbût kaut kas cits man iekðâ sçþ,kas visus tos sû...izraisa?
mans viedoklis
Re: kâ atrâk izârstçt angînu?
15.04.2007 15:43
kurs zinas

Droði vien A grupas beta hemolîtiskais streptokoks, un C.Diphtheria,kas izraisot angînu.Tâdçï novâjinâta imunsistçma,kas savukârt ir atvçrts ceïð citâm zarazâm.Tas tik mans viedoklis,tâ kâ neesmu ar med.saistîts.
Re: kâ atrâk izârstçt angînu?
15.04.2007 15:50
kurs zinas-
Man arî angînas bija regulâras vieðòas, tagad neslimoju jau gadus 10. Es nevarçju pat neko aukstu iedzert, lai nesâktu sâpçt kakls un bieþi vien tas beidzâs ar strutojoðo angînu. Tagad varu çst kaut saldçjumu aukstâ ziemas laikâ, nekas nenotiek. Es pati domâju, ka tas ir tâpçc, ka sâku organisma tîrîðanu ar diçtâm un badoðanos- tajâ laikâ tas viss pârgâja. Tagad nebadojos vairs, bet tomçr apdomâju, ko çdu.
Re: kâ atrâk izârstçt angînu?
15.04.2007 16:50
C.diphtheriae izraisa difteriju, nevis anginu, ko pareizak ir saukt par tonsilitu. ar anginu citas valstis saprot asas sapes krusukurvi.

Vistrakaka lieta, kas secinas no sis diskusijas ir viedoklis - man bija tada situacija, es dariju/nedariju to vai sito, tas nozime, ka tikai ta ir pareizi un visiem ta ir jadara... Nedrikst aizmirst, ka katrs organisms ir savadaks, kas vienam der, citam neder, tapec nevar visparinat. Un tos stastus par anginam berniba ari var aizmirst, medicina ir zinatne, kas strauji attistas, kas bija atzita prakse toreiz, nav pienemama vairs sodien.
Re: kâ atrâk izârstçt angînu?
15.04.2007 16:57
un, btw, reimatismu var nogrâbt arî pirmajâ slimoðanas reizç, ja ïoti paveicas.
Re: kâ atrâk izârstçt angînu?
15.04.2007 18:08
hmm...
interesanti, kâ ârsti novçrtç organismu daþâdîbu...Cik esmu pamanîjusi, tas notiek ðâdi : padzersim ðitâs zâlîtes..nepalîdz? ...tad tagad ðitâs zâlîtes...utt...manuprât daudz bîstamâki izmçìinâjumi, nekâ ievçrojot diçtas un attîrot organismu.
Re: kâ atrâk izârstçt angînu?
15.04.2007 18:16
Taisniiba- nenoveertee. Bet kopeejais ieguvums sabiedriibai lietojot ab ir lielaaks nekaa zaudeejumi. Ar katru cilveeku individuaali tam nav nekaada sakara.
Re: kâ atrâk izârstçt angînu?
15.04.2007 18:33
Tad, kad es gribçju nopirkt aptiekâ antibiotikas bez receptes, uz mani skatîjâs tâ, it kâ es gribçtu nopirkt narkotikas. Kas tad ir tie, kas radîjuði tâdu aizliegumu tâs pârdot, ja nav tik kaitîgas?
Jo arî ârsts izrakstot nekâdu lielu apdomâðanu netaisa, tik pajautâ, vai lçtâkas vai dârgâkas, un parasti izraksta vienas un tâs paðas. Un vçl òemot vçrâ, ka pie ìimenes ârstiem ir tâdas rindas...tomçr, kamçr lietoju antibiotikas, slimoju atkal un atkal.
Re: kâ atrâk izârstçt angînu?
15.04.2007 19:58
Zemenît, izlasi vçlreiz uzmanîgi jo uzmanîgi - antibiotiíi nav narkotikas, bet tos nepârdos bez receptes tieði tâdçï, lai cilvçki bez medicîniskâs izglîtîbas un sapratnes ,kam AB domâti tos nelietotu bez jçgas un neaudzçtu veselu lçrumu pret antibiotikâm nejûtîgu mikroorganismu, lai nelietotu tos vienkârði pie augstas temperatûras, lai nelietotu tos pie vîrusu infekcijâm, lai lietotu tos tikai tad, kad tie ir nepiecieðami, ja slimîbu ir izraisîjusi baktçrija, kâ piem - streptokokks izraisa strutainu angînu. Starp citu, slimnîcâs tâ ir gana liela problçma - nejûtîgie mikroorganismi, kas rada hospitâlâs infekcijas.
Re: kâ atrâk izârstçt angînu?
15.04.2007 20:20
ne jau par to mana komenta bija runa, ka novertet organisma atkiribas, bet par to, ka Tu, Strawberry, maldigi uzskati, ka tikai Tavs viedoklis ir pareizs, jo labi darbojas Tava gadijuma. Citiem ta nebus.
Un teikt, ka, parstajot lietot AB, Tu partrauci slimot ari ir kludaini, jo taja pasa laika Tu mainiji daudzus citus faktorus sava dzive - dietas, attirisanas utt. Tad jau pareizak butu teikt "kad uzsaku dietu un organisma attirisanu, partraucu slimot", nejauc tur ieksa AB.

Diemzel rezistentie mikroorganismi "iziet tautas" - ari nehospitalas infekcijas arvienvairak izraisa gan ESBL, gan MRSA, gan citi...
Re: kâ atrâk izârstçt angînu?
15.04.2007 21:01
Haizivît, nu es aptiekâ prasîju tieði strutojoðas angînas gadîjumam. Nu cik es saprotu, vienkârði tâda kârtîba, ka vispirms jâiet pie ìimenes ârsta, jâsitâs pa rindu, jâaplaiþ citi, un tad var dabût vajadzîgâs zâles. Pamatâ jau tie ârsti arî izraksta visu, ko prasa.
Re: kâ atrâk izârstçt angînu?
15.04.2007 21:05
Hmm, organisma attîrîðana gan neko kaitçt nevar un var bût noderîga ikvienam. Cik esmu lasîjusi, no antibiotiku lietoðanas arî visâdi toksîni organismâ uzkrâjas.
Bet cik es saprotu, uztraukums vairâk ir par rezistentajiem mikroorganismiem?Edited 1 time(s). Last edit at 15.04.2007 21:06 by strawberry.
Autors:

Jūsu e-pasta adrese:


Tēmas nosaukums:


Surogātziņu novēršana:
Lūdzu izrēķiniet vienkārso matemātisko izteiksmi un ieraksties atbildi tam paredzētajā laukā. Tas ir lai novērstu automatizēto rīku iespeju rakstit ziņas forumā
Izteiksme: kāds ir rezultāts, ja 21 pieskaita 14?
Ziņa: