Nepiecieðama palîdzîba analîþu tulkojumâ

Aizsāka maroon 

Manai mâðelei ir nelâgas asins analîzes un tâpçc gribçju uzzinât Jûsu viedokli par analîþu rezultâtiem - kâ Jums ðíiet, ar ko tas draud? (Pçc pârslimotas strutojoðâs angînas)

HEMATOLOÌIJA
Eritrocîti - 3,9 (norma - 4,1 - 5,0 10x12/L)
Hemoglobîns - 116 (norma - 120 - 153 g/L)

LEIKOCÎTU DIFERENC.SKAITS
*EGA - 36 (norma - 1 - 20 mm/h)

IEKAISUMA MARÍIERI, AUTOANTIVIELAS
CRO - 15,8 (norma - <8 mg/L)
ASO - 283,0 (norma - <200 vien.)


Jau iepriekð paldies!
hmmmm,...ir biskji paaugsti raadiitaaji,.bet nekaa seviskkja nav,..
un peec paarslimotas angiinas taa pilniigi var buut,.. paaugstinaati g.k. iekaisuma markjieri,.bet kaa jau teicu nekaa traka te nav,.
var buut arii uz imuunsupresijas fona, ja angiinai lietoja antibiotikas,.
neuztraucies,...ir OK,..peec nedeeljas - 2, analiizeem jaabuut pilniigi normaalaam,.
Jautâjums tâds, ka ârsts grib dot trieciendevu antibiotiku injekcijas veidâ, jo ar ðâdiem râdîtâjiem (ja tos nenormalizç) var veidoties reimatisms. Antibiotikas injekcijâ pçc jau lietota antibiotiku kursa man neðíiet nekas iepriecinoðs, tâdçï arî jautâju, cik tas ir nopietni - varbût nav tik liela nepiecieðamîba pçc tâm?
Re: Nepiecieðama palîdzîba analîþu tulkojumâ
21.01.2007 11:31
To var noteikt tikai ârstçjoðais ârsts ,vadoties pçc apskates,iepriekðçjâs slimîbas vçstures.
Nevar forums te neko ieteikt nezinot par slimnieku neko.
Jâuzticas ârstam. Var palûgt no viòa konsultâciju uz klîniku.
Re: Nepiecieðama palîdzîba analîþu tulkojumâ
21.01.2007 11:32
Cik sen bija taa angiina?
Angîna bija tikko. Ðodien pçdçjâ diena, kad antibiotikas jâdzer, bet'gan vakar, gan ðodien turâs temperatûra ap 37,0... Laikam jau bûs jâpotç tâs antibiotikas, ja citâdi nelîdz...
Re: Nepiecieðama palîdzîba analîþu tulkojumâ
21.01.2007 23:21
ja angiina bija tikko buutu naivi cereet uz normaaliem analiizhu rezultaatiem...
Bet man, piemçram, EGA jau vairâkus gadus ir virs 36...
jâ, man tâ lielâ grimðana tika saistîta ar zemo hemoglobînu. Tagad mçneða laikâ normalizçju Hg uz 12, bet grimðana joprojâm 44. laikam jau îsti normâli tas nav, bet neko citu man arî neatrod un jûtos es labi.
Katraa zinaa cik man staastiija (man EGA vakardienas veiktajaa analiizee uzraadiija 37) peec paarslimotas slimiibas - asins grimshana (EGA) var buut palielinaata, bet nu jaaseko liidzi un jaataisa analiizes atkaartoti peec 3 nedeelaam - taa nu man teica.Cereesim visi uz to labaako! Man arii veel temp.pieturas 37 graadi.
Man atkal jautâjuma turpinâjums - esmu mçrenâ ðokâ - mâðukam iepotçja ilgstoðas iedarbîbas antibiotiku (Retarten vai kâ tamlîdzîgi). Pagâjusi nedçïa un no analîþu rezultâtiem nekâdu izmaiòu, lai neteiktu, ka ir vçl trakâk.

Analîþu rezultâti 15.01.
IEKAISUMA MARÍIERI, AUTOANTIVIELAS
CRO - 15,8 (norma - <8 mg/L)
ASO - 283,0 (norma - <200 vien.)


Analîþu rezultâti 01.02.
IEKAISUMA MARÍIERI, AUTOANTIVIELAS
ASO - 377,0 (norma - <200 vien.)

Vai kâds man nevarçtu paskaidrot kâpçc tâ? :(
Re: Nepiecieðama palîdzîba analîþu tulkojumâ
02.02.2007 16:00
Man ASO visu laiku bija virs 500, tad man ðpricçja katru mçnesi Bicilînu. VIenreiz pamçìinâja Retorpçnu - mans organisms neòem pretî. It kâ man esot sirds reimatisms, bet kopð iznîcinâjâm lielo infekciju perçkli mandelçs (bija hronisks tonsilîts) tâ, ASO kritâs un kritâs, ðobrîd ir tikai virs 300. Sen jairs neðpricç neko. Neko ieteikt, protams, nevaru, jo neesmu ârsts, tikai varu pastâstît kaut ko iz savas dzîves.
Liels paldies Kakao par dalîðanos pieredzç, tas mazliet nomierinâja. Varbût vçl kâdam kaut kas tâds ir bijis?
to Kakao

Man meitai arî ir hronisks tonsilîts jau 3gadus,nekadîgi netiekam valâ.Kâ jus tikat galâ ar lielo infekcijas perekli mandelçs (hronisko tonsilîtu)?
Es jau 2us gadus slimoju ar hronisku angînu. 'dzçru antibiotikas, visu organismu pilnîgi saèakarçju,. tagad aizgâju pie cita ârsta, taisîju visas analîzes (lieki teikt, ka iepriekð par tâdâm man neviens nebija teicis - un kaut kaa lîdz ðim ticeeju ka ârsts zin ko dara un neziedos cilveeka veselîbu tâpçc, ka vinjam redz budþetâ ir tik un tik lîdzekïi.) rezultâts - man atklâja nieru iekaisumu un ðodien piesaldçja mandeles (liekas, ka jau ir labâk un ceru, ka pâries (: ) man tas ASO ir biðku virs 400, bet ja kaads gribçs man ðpricçt vçl antibiotikas, pat draudot ar reimatismu, kas bûtu diezgan ticami, jo locîtavas man sâp - tikai jau pirms sâku slimot, vienalga nedzerðu, laibâk lai tieðâm vispirms noskaidro, kas kaið, un tad potç draòíus iekðâ. kas taa par sisteemu - pameeìinaasim ðito, ja nepaliidzees, dzersim ðito? :/
*ASO 453
27.10.2009 16:25
Leikocīti :
Neitrofīlie 44.7
Eozinifīlie 9.8
rezultāts iekaisuma marķieri ,autoantivielas :
ASO 453
Regulāri angīna
Varbūt kāds var paskaidrot šo rezultātu būtību un kā pareizāk turpināt ārstēšanu.
Autors:

Tēmas nosaukums:


Surogātziņu novēršana:
Lūdzu izrēķiniet vienkārso matemātisko izteiksmi un ieraksties atbildi tam paredzētajā laukā. Tas ir lai novērstu automatizēto rīku iespeju rakstit ziņas forumā
Izteiksme: kāds ir rezultāts, ja 15 pieskaita 23?
Ziņa: