kâ tikt vaïâ no herpes vîrusa uz dzimumorgâniem?

Aizsāka Nîna 

Man kadu pusgadu atpakal saka paradities herpes viruss uz dzimumorganiem. Tagad ar to mocos katru menesi. Izmetas tieshi pirms menesreizem. Aizgaju pie dermatologa, samaksaju par viziti divreiz 3,50, tad nodevu asins analizes pa Ls 13,- (kur raadiitaji Herpes IgG ir 222,1 pie normas 8 u/ml, paareejie analiizhu rezultaati normas robezhaas). Vinja pateica, ka herpes analiizhu rezultaats esot loti augsts un pat nezinot ko man ieteikt, teica lai lietoju Wobenziimu. Tas arii viss. Esmu shokeeta, samaksaaju taadu naudu par viziiti un analiizeem un tas ir viss ko vinja man vareeja pateikt!... Vai tieshaam tikai Wobenziims ir vieniigais liidzeklis, ar kuru varu tikt galaa? Cik noprotu taas pat nav zaales, tikai liidzeklis, kas uztur labaa kaartiibaa imunitaati. Iesakiet man luudzu kaut ko. Vai ir kaads normaals aarsts Riigaa, kas man vareetu paliidzzet tikt valjaa no herpes viirusa, esmu jau nomociijusies ar to....
P.S. Man ir 35g.
Herpes vîrusu izârstçt (tikt vaïâ kâ Tu raksti) nevar, to var tikai apturçt ''iedzît pagrîdç'', bet pie zemas imunitâtes tas atkal parâdîsies uz âru, tâpçc arî iesaka stiprinât imûnsistçmu, kau vai ar to paðu Wobenzîmu.

Recidîvu periodos tomçr iesaka lietot pretvîrusu zâles un smçres lokâli, lai recidîvs bûtu vieglâks un neietu plaðumâ.

Pie dermatologa ar ðito ligu nav vçrts iet, var griezties pie infektologa (LIC)vai imunologa.

Vari palasît krievu valodâ, ïoti labi saiti www.herpes.ru, www.mama.ru.

Bet vispâr jau Krievijâ, arî ASV herpes vîrusu ârstç pavisam savâdâk nekâ pie mums, nav laikam mûsu ârstiem tâs pieredzes.

Kad Tu minçji, ka esi izdevusi ''tâdu naudu'', man gribçjâs pasmaidît, es esmu izdevusi vismaz pâris simtus, apmeklçjusi kâdus 5 ârstus, ''studçjusi'' visu iespçjamo literatûru par ðito sçrgu, lîdz beidzot nonâcu lîdz kâdam sakarîgam risinâjumam, bet pirms tam vienu brîdi tieðâm jau domâju, ka gals klât :(

Un tâ ârstçðana jau arî padodas kâ kuram - vienam labâk, vienam sliktâk, arî tas atkarîgs no imûnsistçmas.
Nîna!
28.06.2004 14:04
Es reekjinos ar to, ka gudrie atkal bljaus, bet ir viens labs paliigs pret herpeem Antiox+, ko var sajaukt ar uudeni un pasmeereet, ljoti labi arii tai pashaa laikaa to palietot iekshkjiigi:}
pûkai.
Vai Tu vari pateikt, kas taas ir par pretviirusu zaaleem, kuras Tu lietoji? Taas var dabuut aptiekaa bez receptes vai tomeer taa ir vajadziiga? Un kas Tev to izrakstiija? Infekcionists? Pie kura infekcionista Tu iesaki griezties (LIC)? Vai pati tagad esi tikusi daudz maz galaa ar sho seergu?
Un vai Wobenziims ir vieniigais liidzeklis ar kuru var stiprinaat imuunsisteemu? Vai ar to vienu pashu pietiek vai var arii kombineet ar veel kaadu lai buutu lielaaks efekts?
Pretvîrusu zâles ir daþâdas un tâs pârdod tikai uz receptçm, pie tam ârstçðanâs var bût katram cilvçkam atðíirîga, tâ kâ vajag tomçr par ðo medikamentu lietoðanu konsultçties ar ârstu.

Savulaik kâ jau teicu izgrûdu pamatîgu piíi, izrakstîja man infektologs Herpelânu (aciklovîrs), nu un nepalîdzçja man tas nevienâ acî.

Pçc tam gâju pie vairâkiem imunologiem, atkal izgrûsta nauda un jçgas nekâdas.

Beigu beigâs, kad vairs neredzçju nekâdu galu ðitai nelaimei, labs paziòa mani saveda kopâ ar ârstu no Krievijas (telefoniski :))), Krievijâ ir specializçtie herpes ârstniecîbas centri. Izstâstîju visu, ko biju lietojusi, pateicu visu analîþu rezultâtus, jo man bija taisîtas ne tikai herpes analîzes, bet arî daþâdi imunoloìiskie testi. Nu un nozîmçja man ârstçðanu: vispirms Valtrex (valaciklovîrs, viena paciòa 20 Ls, izdzçru 3), Cikloferona injekcijas, Viferons (Viferons Latvijâ nav dabûjams, jo nav sertificçts), Neurorubine injekcijas. Viss kurss 70 dienas un pçc tam vakcîna pret herpes, arî vakcînu man atveda no Krievijas, jo Latvijâ tâs nav (oficiâli). Kopâ sanâca smuka summiòa, bet nu gods kam gods nu jau pusgadu ir miers, pirms tam uzliesmojumi bija reizi mçnesî un pat bieþâk.

Imunitâtes stiprinâðanai man ieteica padzert pâris reizes gadâ Citrosept un ik pçc 8 mçneðiem revakcinâcija pret herpes vîrusu.

Katrâ ziòâ ðitâ ir baigâ nelaime, jo par cik vçl plânoju otru mazuli, biju sabçdâjusies ne pa jokam, bet nu tagad ceru, ka viss bûs labi.

Wobenzîms ir baigi dârgs un manuprât ne tas labâkais, tad jau labâk padzert Citrosept, zivju eïïu, ehinaceju.
pûkai.
Tava piebilde, ka biji sabeedaajusies ne pa jokam jo veelies otru mazuli, tas noziimee, ka shitaa vaina var atstaat kaut kaadu nopietnu iespaidu uz nedzimusho beernu? Kaadu?
Redzi, Herpes vîruss var izsaukt missed abort (augïa bojâeju), spontâno abortu, kâ arî nopietnas augïa anomâlijas.
Tâpçc ir ïoti bûtiski panâkt remisiju pirms iestâjas grûtniecîba, kâ arî grûtniecîbas laikâ, ja ir uzliesmojumi, obligâti konsultçties ar ârstu un lîdz ar to ir jâbût arî ïoti rûpîgai kontrolei, bieþâkâm USG apskatçm, herpes analîzçm. Svarîgi lai IgM bûtu negatîvs, jo tâ ir vîrusa akûtâ forma, IgG bûs pozitîvs visu mûþu, bet ir jâskatâs, lai titrs nepaaugstinâtos. Par cik reti kurð ginekologs ir kompetents ðajâ jomâ, tad man ieteica grûtniecîbas laikâ papildus bût uzskaitç arî pie imunologa, kurð vajadzîbas gadîjumâ nozîmçs imûnkorekciju.
Principâ jau hroniskais herpes vîruss nav tik ïoti bîstams grûtniecîbai kâ tieði pirmreizçjâ inficçðanâs tieði grûtniecîbas laikâ, bet risks vienalga pastâv.
Un vçl kas - herpes vîruss ir ïoti lipîgs, tâ kâ recidîvu periodos, ja nodarbojies ar sex, tad noteikti jâlieto prezervatîvs. Tâpat, ja îsi pirms dzemdîbâm uzmetas pumpas, tad taisa íeizaru.
Es jau iepriekð rakstîju, ka ir ïoti labi saiti krievu valodâ par ðito tçmu, palasi un daudz kas bûs skaidrs.
www.mamma.com- herpes
Lai dakterîði neapvainojas, bet no herpes vîrusa pilnîgi tikt vaïâ VAR!!! Tikai tas ir ïoti dârgi un ilgi.

Lûk divas ierîces, kuras lietojot ikdienâ, 6 mçneðu laikâ var tikt vaïâ no herpes vîrusa.

http://www.jusuveselibai.lv/index.php?productID=125
un
http://www.jusuveselibai.lv/index.php?productID=120

Citi vîrusi parasti padodas daudz âtrâk, bet no herpes tikt vaïâ ir vigrûtâk un visilgâk. Pat hepatîtiem pietiek ar 2-3 mçneðiem.
Re: kâ tikt vaïâ no herpes vîrusa uz dzimumorgâniem?
12.01.2008 19:38
Lasam noraadiitajaa lapaa:

SVARÎGI ZINÂT !
SOTA "Magnetic Pulser" NAV medicîniska ierîce, un tâ nav paredzçta konkrçtu slimîbu ârstçðanai.

Taatad...

___________________________________
Jautājumi un konsultācijas - guru03@inbox.lv
Saproti ku! lai ieriici, kas patlaban ir eksperimentaala vareetu legaali lietot, ir jaapublicee liidziigs teksts. Peec kaadiem gadiem 100 shii ieriice buus muusdieniiga revolucionaara mediciiniska ieriice, bet pagaidaam kameer mediciinas bremzes turpina seedeet uz 100 gadus vecaam tehnologjijaam, zinaatnieki ir spiesti piedaavaat plashai publikai pashai eksperimenteet, lai uzlabotu savu veseliibu ar NEMEDICIINISKAAAM tehnologjijaam.

Nopietni runaajot shis ir ljoti karsts laucinsh tagad un ar teoriju apstiprinaati patenti shajaa laukaa aug kaa seenes.
Luudzu iepaziisties ar sho atskaiti pirms sniegt kaadus komentaarus, teema patieshaam ir ljoti nevienkaarsha, farmaceitiskie kartelji laikam veel ilgi shiis tehnologjijas neljaus LEGALIZEET.

Mazs piemeerinsh no zinaatnieku darba elektroterapijas nozaree - http://www.rife.de/lab_test_results_of_hiv_inactivation_by_electric_c.html
Re: kâ tikt vaïâ no herpes vîrusa uz dzimumorgâniem?
13.01.2008 22:12
gundars

Jaa, zinaamaa meeraa piekriitu, ka mediciinaa biezhi valda snobisms un suboordinaacija kas ierobezho jaunu tehnologhiju izplatiibu savukaart taas tehnologhijas kas ieviestas var ne vienmeer buut labaakas par vecalaam tachu tiek izmantotas taapeec ka ir finansiaala ieintereseetiiba. Taapat daudzaas jomaas juutams farmaacijas spiediens...

Bet no otras puses ir iemesls buut uzmaniigiem no visaadiem pseidozinaatniskiem piedaavaajumiem.

Taapat domaaju ka tevis mineetaas ieriices apraksts nav visai izsmeljoshs... Kaada noziime runaat par liidzstraavas radiitu magneetisko lauku ja impulsa garums ir 2,5 ms. Audos tas tik un taa ierosina mainjstraavu ar 200 Hz frekvenci...

___________________________________
Jautājumi un konsultācijas - guru03@inbox.lv
piekriitu apraksts ir ljoti neizsmeljoshs, bet tevis mineetais efekts ir tieshi tas ko bija nepiecieshamas panaakt. magnetiskais lauks nav meerkjis bet liidzeklis kaa sho straavu induceet dzilji audos.
Ar sho audos ierosinaato straavu tiek izniicinaatas VISAS bakteerijas, kas traapaas celjaa(diemzheel arii deriigaas) un trauceets viirusu aareejais proteinu apvalks. Taapeec herpes pat seezhot ganglijaas sanjem elektroshoku ne pa jokam un reverse transcriptase vairs veikt nespeej, taadaa veidaa mees apstaadinam viirusa vairoshanos.
Re: kâ tikt vaïâ no herpes vîrusa uz dzimumorgâniem?
14.01.2008 20:32
jurcis

Lai nu taa buutu ka tas darbojas. Vispaar interesanti kopsh kura laika Argus saacis ar taadaam lietaam nodarboties... sakars ar meeriekaartaam tam visam ir nosaciits... Vispaar ja kas tad atsuuti man uz manu e-pastu guru03@inbox.lv savu kontaktu. Ir zinaama interese sadarboties...

___________________________________
Jautājumi un konsultācijas - guru03@inbox.lv
Mokos ar herpi 11 gadus, viss sākās ar josts rozi,kas no jostas vietas uz vēdera,muguras uz leju līdz pat ceļiem izpletās, tātad arī pa sieviešu līniju.Sāpes bija nežēlīgas, aizgāju pie ģimenes ārsta,bet tā man ieteica smērēt zaļo briljantu,tā es mocījos vairāk kā mēnesi, bet,ja tas viss būtu beidzies un būtu miers,tad būtu labi,bet nu jau 11 gadus čūlas izmetās intīmajā daļā regulāri,gandrīz bez pārtraukuma,ja 2-3 dienas atpūšos no tā murga,tad ir labi,bet reizēm vienas vēl nav sadzijušas,kad jaunas ir klāt. Zāles ir izmēģinātas visas iespējamās, par smieklīgajiem vobenzīmiem, flogenzīmiem negribu pat runāt, tie ir dzerti tonnām, Voltrex lielos daudzumos, Brivumenu dzerot čūlas izmetās un varētu teikt ,ka palika vēl sliktāk, ir lietots Lizīns L, Bromelains, Larifāna svecītes + Larifāna šprices, ir špricēti cikloferons un interferons utt.
Infektologi rausta plecus, imunologi rausta plecus, dermatologs ieteica dzert ehināciju.
Nežēlīgās sāpes ir arī tad,kad nav čūlas, pretsāpju līdzekļi nepalīdz , ja nu vienīgi kāda nervus nomierinoša drapīte, šobrīd apmeklēju neirolgu,kas cīnās ar sāpēm,bet čūlas jau no tā mazāk nepaliek,
LŪDZU DODIET PADOMU, KUR ,LAI VĒRŠOS, KAS MAN VAR PALĪDZĒT, KAUT VAI SADZĪVOT.AR ŠO ŠAUSMĪGO KAITI. VARBŪT JĀBRAUC UZ ASV VAI KRIEVIJU ĀRSTĒTIES?
LŪDZU PALĪDZIET!!!!
Man gan nav herpe bijusi uz dzimumorgāniem, bet uz lūpām,degunā un mutē. Ieteica HERPELĀNU, man palīdzēja. Lai Tev atgriežas veselība.
Varbūt anekdotiska pieredze, bet man palīdz trieciendeva C vitamīna un pēc tam nedēļu multivitamīnu kurss tiklīdz jūtu, ka būs kārtējais uzliesmojums. Par laimi metas herpes neredzamā forma, iekšlūpās parādās čūlas(aftas), kas nedēļas laikā savelkas. Uzķerot pašu sākumu, kad vēl tikai ir apsārtums, izdodas pat novērst čūliņu parādīšanos. No vienas puses pat herpe palīdz sekot līdzi savai imunitātei, kā tā ir zema tā momentā dod par sevi ziņu, tāds kā indikators.
pûka Rakstīja:
-------------------------------------------------------
> Herpes vîrusu izârstçt (tikt vaïâ kâ Tu
> raksti) nevar, to var tikai apturçt ''iedzît
> pagrîdç'', bet pie zemas imunitâtes tas atkal
> parâdîsies uz âru, tâpçc arî iesaka
> stiprinât imûnsistçmu, kau vai ar to paðu
> Wobenzîmu.
>
> Recidîvu periodos tomçr iesaka lietot
> pretvîrusu zâles un smçres lokâli, lai
> recidîvs bûtu vieglâks un neietu plaðumâ.
>
> Pie dermatologa ar ðito ligu nav vçrts iet, var
> griezties pie infektologa (LIC)vai imunologa.
>
> Vari palasît krievu valodâ, ïoti labi saiti
> www.herpes.ru, www.mama.ru.
>
> Bet vispâr jau Krievijâ, arî ASV herpes vîrusu
> ârstç pavisam savâdâk nekâ pie mums, nav
> laikam mûsu ârstiem tâs pieredzes.
> Padzeriet Heverīnu,gan roze,gan herpes atkāpjas.Daudz ķiploki uzturā.Mūsu ne izraēlas,apelsīni,mandarīni.Var iedzert šņabi,bet alu vispār nē.
> Kad Tu minçji, ka esi izdevusi ''tâdu naudu'',
> man gribçjâs pasmaidît, es esmu izdevusi vismaz
> pâris simtus, apmeklçjusi kâdus 5 ârstus,
> ''studçjusi'' visu iespçjamo literatûru par
> ðito sçrgu, lîdz beidzot nonâcu lîdz kâdam
> sakarîgam risinâjumam, bet pirms tam vienu
> brîdi tieðâm jau domâju, ka gals klât :(
>
> Un tâ ârstçðana jau arî padodas kâ kuram -
> vienam labâk, vienam sliktâk, arî tas atkarîgs
> no imûnsistçmas.
Bēdīgi,bet ar to rozi un herpēm būs jādzīvo līdz mūža galam. Jā mazliet piebremzēt var. Es katru mēnesi dzeru pa pakai Heverianu, palīdz tikt vaļā no sāpēm un neļauj tām pumpām izsisties,kādas 3-4 dienas un jau labi.Visā pasaulē valda uzskats ka kāds speciāli neļauj atrast zinātniekiem pret līdzekli,lai ražotāji pelnītu uz zālēm ,kas nepalīdz.Katram jau savādāks imunitātes koeficients,man ir brīži kad nekur nekas nav un tad atkal un atkal un tatt.Mīlēties drīkst tikai ar prezi,bet ja nekas nav,tad nesapriecājieties,sperma arī ir inficēta un nodos savu misiju tālāk,protams ka partneris to nejutīs vēl varbūt gadus 5,bet tad sāksies. Man nav grūti ar to sadzīvot,bet dzīvot vienam arī nav diez ko jautri,ar tādu kaiti iepazīties varu ,bet tas arī viss un otra puse ir neziņā kas tad te notiek.Žēl ,bet Latvijā laikam nav portāls,kur var līdzīgie sastapt viens otru un tā iepazīties,.Lai Jums visiem veicas ar herpes ārstēšanu.
ŠAD TAD, SEVIS DĒĻ, KAD SANĀK BADOJOS VIENU DIENU, RETI 3 DIENNAKTIS, DZETU ŪDENI AR CITRONU UN KLĀT TĒJKAROTI AR MEDU. REIZ IZMĒĢINĀJU ILGSTOŠĀKU BADOŠANOS IZTURĒJU 18 DIENNAKTIS. BADOŠANĀS LAIKĀ DZĒRU ŪDENĪ2-2,5L DIENĀ ,KLĀT IEJAUKTU KALCIJU UN VĒL PĀRA VITAMĪNUS. PĒC ILGSTOŠĀKAS BADOŠANĀS PIEMERAM MAN KĻUVA SIRMI VAIRĀKI SIMTI MATU,KAS PĀRIET. TIEŠĀM TAD NOTIEK VISI BRĪNUMI KĀ TAS APRAKSTĪTS GRĀMATĀS. ACĪM REDZAMI ,PAR TREŠDAĻU UN VAIRĀK SAMAZINĀJĀS ŠĀDAS TĀDAS PUMPIŅAS, VAI SAZIN ,KAS KO AGRĀK SEU REDZĒJU, TO VISU NOĒDA BADS.
MAN TAS VIRUSS ŠAD, TAD METĀS UZ LŪPĀM, KAD KAUT NEDAUDZ SASALDĒJOS, VAI PAT NEZINU NO KĀ CIK ATCEROS NO BERNUDĀRZA VECUMA. PĒC BADOŠANĀS KAD SASALDĒJOS IEVĒROJU - VĪRUSS BIJA TĀ NOVĀJINATS KA UZMETĀS KĀ MAZIŅA AP 2MM LIELA PUMPIŅA UN ATRI PAZUDA PAT NEPŪŽŅOJIS. VĪRUSS ATGUVA IEPRIEKŠĒJO SPĒKU , BET MANUPRĀT KĻUVA SAVĀDĀKS, ATRĀK PĀREJOŠS, KAUTKAD PEC 6-8 MĒNEŠIEM.
PIEMERAM ŠODIEN ES BADOJOS, JA APSTĀKlI ĻAUS, IZTURĒŠU UN BADOŠOS 3DIENNAKTIS , DAUDZ 2-2,5L DZERŠU TIKAI SILTU ŪDENI,KAM PIEPILINATS CETURTDAĻ CITRONS UN TĒJKAROTE MEDUS ,LAI IR VAIRĀK SPĒKA KUSTĪBĀM UN SEVI PAVĒROŠU.
ES ESMU PĀRLIECINĀTS KA NEVIENAS ZĀLES NESPĒJ AISTĀT BADOŠANĀS BRĪNUMUS, CILVĒKI KAM IR STIPRS VĪRUS IZMĒĢINIET KAD IR IESPĒJA BADOŠANOS IZTURIET VISMAZ 10 DIENNAKTIS, PIRMSTAM NO MAJAS IZVĀCIET VISU PĀRTIKU, DAUDZ DZERIET ŪDENI UN NEKO NEEDIET. JAU PĒC 3 DIENU BADOŠANAS IR NEPIECIESAMA UZMANĪGA ATIEŠANA PIRMĀ DIENA SULA, TAD SALATI, TIK OTRAJĀ NIKNĀK, PEC 10 DIENU BADOŠANĀS SULE,SALĀTUS NEDAUDZ TIK VAKARĀ UTT. TIEM KAM IR TRAKI, KAM NAU KO ZAUDĒT ŠITAS IR VIENNOZiMIGS LABUMS! PATS LABĀKAIS VEČIEM PEC 5-6 DIENAS NO RĪTA VAIRS NESTĀVES VISU ATLIKUŠO LAIKU LĪDZ BADOŠANAS BEIGĀM, BET ATIEŠANAS LAIKĀ PEC PIRMĀS SULASGLAZES NO RITA VARĒSIET GULET TIKAI UZ MUGURAS!!!
ŠAD TAD, SEVIS DĒĻ, KAD SANĀK BADOJOS VIENU DIENU, RETI 3 DIENNAKTIS, DZETU ŪDENI AR CITRONU UN KLĀT TĒJKAROTI AR MEDU. REIZ IZMĒĢINĀJU ILGSTOŠĀKU BADOŠANOS IZTURĒJU 18 DIENNAKTIS. BADOŠANĀS LAIKĀ DZĒRU ŪDENĪ2-2,5L DIENĀ ,KLĀT IEJAUKTU KALCIJU UN VĒL PĀRA VITAMĪNUS. PĒC ILGSTOŠĀKAS BADOŠANĀS PIEMERAM MAN KĻUVA SIRMI VAIRĀKI SIMTI MATU,KAS PĀRIET. TIEŠĀM TAD NOTIEK VISI BRĪNUMI KĀ TAS APRAKSTĪTS GRĀMATĀS. ACĪM REDZAMI ,PAR TREŠDAĻU UN VAIRĀK SAMAZINĀJĀS ŠĀDAS TĀDAS PUMPIŅAS, VAI SAZIN ,KAS KO AGRĀK SEU REDZĒJU, TO VISU NOĒDA BADS.
MAN TAS VIRUSS ŠAD, TAD METĀS UZ LŪPĀM, KAD KAUT NEDAUDZ SASALDĒJOS, VAI PAT NEZINU NO KĀ CIK ATCEROS NO BERNUDĀRZA VECUMA. PĒC BADOŠANĀS KAD SASALDĒJOS IEVĒROJU - VĪRUSS BIJA TĀ NOVĀJINATS KA UZMETĀS KĀ MAZIŅA AP 2MM LIELA PUMPIŅA UN ATRI PAZUDA PAT NEPŪŽŅOJIS. VĪRUSS ATGUVA IEPRIEKŠĒJO SPĒKU , BET MANUPRĀT KĻUVA SAVĀDĀKS, ATRĀK PĀREJOŠS, KAUTKAD PEC 6-8 MĒNEŠIEM.
PIEMERAM ŠODIEN ES BADOJOS, JA APSTĀKlI ĻAUS, IZTURĒŠU UN BADOŠOS 3DIENNAKTIS , DAUDZ 2-2,5L DZERŠU TIKAI SILTU ŪDENI,KAM PIEPILINATS CETURTDAĻ CITRONS UN TĒJKAROTE MEDUS ,LAI IR VAIRĀK SPĒKA KUSTĪBĀM UN SEVI PAVĒROŠU.
ES ESMU PĀRLIECINĀTS KA NEVIENAS ZĀLES NESPĒJ AISTĀT BADOŠANĀS BRĪNUMUS, CILVĒKI KAM IR STIPRS VĪRUS IZMĒĢINIET KAD IR IESPĒJA BADOŠANOS IZTURIET VISMAZ 10 DIENNAKTIS, PIRMSTAM NO MAJAS IZVĀCIET VISU PĀRTIKU, DAUDZ DZERIET ŪDENI UN NEKO NEEDIET. JAU PĒC 3 DIENU BADOŠANAS IR NEPIECIESAMA UZMANĪGA ATIEŠANA PIRMĀ DIENA SULA, TAD SALATI, TIK OTRAJĀ NIKNĀK, PEC 10 DIENU BADOŠANĀS SULE,SALĀTUS NEDAUDZ TIK VAKARĀ UTT. TIEM KAM IR TRAKI, KAM NAU KO ZAUDĒT ŠITAS IR VIENNOZiMIGS LABUMS! PATS LABĀKAIS VEČIEM PEC 5-6 DIENAS NO RĪTA VAIRS NESTĀVES VISU ATLIKUŠO LAIKU LĪDZ BADOŠANAS BEIGĀM, BET ATIEŠANAS LAIKĀ PEC PIRMĀS SULASGLAZES NO RITA VARĒSIET GULET TIKAI UZ MUGURAS!!!
Re: kâ tikt vaïâ no herpes vîrusa uz dzimumorgâniem?
26.04.2012 11:15
Lūgums,rakstīt ar normāliem burtiem.Grūti iedziļināties tekstā.Es neizlasīju visu.Tāpēc baidos,ka īsti nesapratu.
Vienīgais,ko varu teikt,ka badošanās nekādā gadījumā nestiprina imunitāti. Sevišķi badošanās ilgāk par 3 dienām.Fanātiska badošanās ir,manā skatījumā,šizofrēnijas vai pataloģiska mazohisma izpausme.
Re: kâ tikt vaïâ no herpes vîrusa uz dzimumorgâniem?
05.05.2012 13:39
Labdien,
gribēju Jums uzrakstīt, jo pati 5 gadus mocījos ar herpes vīrusu jostas daļā, uz lūpas un intīmajās zonās. Esmu izmēģinājusi visu iespējamo. Arī manā gadījumā infektologs, imunologs un ģimenes ārsts raustīja plecus. Tāpat lietoju Heviranu, Cikloferonu, ehināciju, nekas nelīdzēja. Vīruss atkārtojās 2 reizes mēnesī.
Ja vēl neesat atradusi īsto ārstēšanās ceļu, izmēģiniet Milgammu vai arī Neirorubīnu! Tie ir B vitamīna kompleksi. Jālieto 2reiz dienā mēnesi vai divus. Man to ieteica neirologs, jo B vitamīns iedarbojas uz nerviem, bet herpe dzīvo nervu galos.
Domāju, ka ārsti Latvijā vienkārši nav šajā jomā izglītoti un nezina, ka B vitamīns lielās devās var palīdzēt. Man ir identiska pieredze. Zinu, cik tas ir drausmīgi.

Paskatieties Milgammas lietošanas instrukcijā, tajā ir norādīts, ka to paraksta jostas rozes gadījumā (tas, kā jūs droši vien zināt, ir tas pats herpes vīruss).
Iesaku pamēģināt, sliktāk nebūs. Ilgāk par 2 mēnešiem gan nelietojiet, jo B12 uzkrājas aknās un lielās devās var būt toksisks.

Ceru, ka līdzēs!!
Ar cieņu,
Ieva
Man daudz gadus regulāri leca ārā herpes mutē un uz lūpām. Visādi ārstu ieteikumi nedeva nekādu rezultātu, teica tik, lai es mazāk stresoju.
Tad sāku lietot kordicepsa eliksīrus.
Tie tiešām nostirpina imūno sistēmu, ne tikai herpes pārgāja, bet nav bijušas sen nekādas apaukstēšanās.
Arī bērni neslimo, kopš dodu profilaksei dažus ml dienā.
Vēl arī tiešām esmu palikusi mierīgāka, to visi ievievēro.
Vairāk par tiem ir info lapā www.cordyceps.human.lv
Ļoti laba lieta. Iesaku. Tikai jālieto vairāki mēneši.
Re: kâ tikt vaïâ no herpes vîrusa uz dzimumorgâniem?
05.05.2012 23:45
Glaudane rakstja:
Domāju, ka ārsti Latvijā vienkārši nav šajā jomā izglītoti un nezina, ka B vitamīns lielās devās var palīdzēt.
------------------------------------------------------------------------------
Domju ,ka Dr.lv nedrkst kļūt par vitamīnu un uztura bagātinātāju izplatītāju ruporu.Jo rodas iespaids,ka oficiāla vietne atbalsta šo šarlatānu ieteikumus.Pie tam ,nevietā apvainojot ārstējošās personas nezināšanā.Latvijas,ārsti regulāri piedalās starptautiskajās konferencēs.Dodas pieredzes apmaiņās.Māk lasīt angliski.Ļoti labi zina starptautiskās medicīniskās vadlīnijas.
Domāju,ka apšaubot Latvijas ārstu kompotenci un iesakot pacientiem medikamentus,nezinot to vēsturi,dignozes, tiek parkāpts ārstniecības likums.
Moderātoriem ir principiāli jācīnas pret šo šarlatānu uzbrukumiem.
Nekādi "B" vitamīni nevar izārstēt vīrusa infekcijas.Šī grupa,ka visi citi vitamīni var tikt lietota tikai kompleksa ārstēšanas kursā.Pie tam ģimenes ārsta un pieredzējuša speciālista vadībā un kontrolē.Edited 1 time(s). Last edit at 05.05.2012 23:46 by Mazdakteris1.
Re: kâ tikt vaïâ no herpes vîrusa uz dzimumorgâniem?
07.05.2012 21:15
Tiesa gan, herpi izārstēt nevar. bet B vitamīna deficīts var provocēt rozi un citas herpes izpausmes.
Re: kâ tikt vaïâ no herpes vîrusa uz dzimumorgâniem?
07.05.2012 22:14
Glaudane Rakstīja:
-------------------------------------------------------
> Tiesa gan, herpi izārstēt nevar. bet B vitamīna
> deficīts var provocēt rozi un citas herpes
> izpausmes.
----------------------------------------------------------
Vēlreiz lasīt uzmanīgāk augstāk teikto.Edited 1 time(s). Last edit at 01.06.2012 14:50 by osis.
Re: kâ tikt vaïâ no herpes vîrusa uz dzimumorgâniem?
01.06.2012 14:45
pûka Rakstīja:

> Pie dermatologa ar ðito ligu nav vçrts iet, var
> griezties pie infektologa (LIC)vai imunologa.
>

Es gan biju Briāna ielā pie dr. Jolantas Purniņas (dermatoveneroloģes), un viņa vienīgā ieteica B vitamīna terapiju. Šķiet, ka pēc 5 gadiem esmu beidzot atradusi kaut ko, kas attur herpes recidīvu izlaušanos.

Neirorubīns un Milgamma satur B12, tāpēc to lietošana ir ierobežota, bet tagad lietoju Neirovit balzāmu, kas satur B vitamīnu. Recidīvu vairāk nav.
Biju lietojusi Vobenzīmu arī, neko nedeva.

LIC infektologi tikai ieteica pretvīrusa zāles, kas ir dārgas un kaitīgas, tāpat imunologi Stradiņos neko nevarēja līdzēt.
Re: kâ tikt vaïâ no herpes vîrusa uz dzimumorgâniem?
01.06.2012 14:54
Ļoti labi, PŪka tagad zin kur aiziet, un paskatities, vai viņai teikeiks tādu pašu terapiju kā tev.
Autors:

Tēmas nosaukums:


Surogātziņu novēršana:
Lūdzu izrēķiniet vienkārso matemātisko izteiksmi un ieraksties atbildi tam paredzētajā laukā. Tas ir lai novērstu automatizēto rīku iespeju rakstit ziņas forumā
Izteiksme: kāds ir rezultāts, ja 12 pieskaita 13?
Ziņa: