antidepresanti

Aizsāka B 

B
antidepresanti
02.08.2006 21:06
Lûdzu dodiet padomu. Man ârsts izrakstîja lietot antidepresantu Venlaksor un vakarâ miegam Akvaxsoli, taèu mans organisms Venlaksoru nepanesa, sâkâs vemðana un ðausmîgas galvassâpes. Zâles tika piemeklçtas arî pçc lîdzekïiem, maksâja ap 5 ls mçnesî. Tagad ieðu mainît zâles, bet man ir ðausmîgas bailes no blaknçm un pieraduma perioda, jo tâs mokas man bija jâcieð 7 dienas. Lûdzu, padalaties pieredzç, kâdus antidepresantus lietojat jûs un jûtaties labi, lai bez depresijas nav jâcieð fiziskas mokas un jâmaksâ dârga nauda, kuras man vienkârði nav.
diena
Re: antidepresanti
02.08.2006 21:48
Es 2. mçn. lietoju antidepresantu CITALEC. Nav nekâdu blakusparâdîbu. Mçnesî maksâ 10 ls ar santîmiem.
Re: antidepresanti
02.08.2006 21:51
Lietoju Rexitinu un Fluanksolu.Pirmajās 2 nedēļās bija šausmīga miegainība,bet tad pārgāja un jutos ļoti labi...bet sāka pieaugt svars...izrakstīja Flux,lētāks,bet kaut kā neaizgāja...atmetu zāles-noriebās skatīties uz sevi spogulī-šausmas,sākās absistences sindroms,bet panesu to varonīgi...pie tiem antidepresantiem pierod,jūties jau labi,bet tas nav problēmas atrisinājums un negribu bojāt savu rumpi ar zālēm...esmu atradusi citu alternatīvu,bet šeit forumā negribu par to runāt,arī pārāk dārgi...Principā cik zinu cilvēkus kas sākuši lietot šīs zāles,izskatās ka viņiem tās būs jālieto ĻOTI ilgi,ja pat ne visu mūžu...
B
Re: antidepresanti
03.08.2006 09:59
Diena, kâpçc tikai 2 mçn.Tâ vajag, jeb kâdas problçmas?
Diena
Re: antidepresanti
03.08.2006 10:12
Nevis 2, bet 2. mçnesi!
B
Re: antidepresanti
03.08.2006 10:18
Paldies par padomu, diena.
mamzele
Re: antidepresanti
03.08.2006 12:50
riktîgi labs ir asinszâles un apiòu preperâts, sâkumâ neticçju, bet pamçìînot tagad tikai to vien lietoju, bet gribçju atsâkt lietot antidepresantus, jo man ir veì.disfunkcija.....
Re: antidepresanti
03.08.2006 13:24
To mamzele

Kaa sauc to asiszaales un apinu preperaatu, cik tas maksaa? Kaa tev izpauzas vegetatiivaa disf.
mamzele
Re: antidepresanti
03.08.2006 13:36
Neurosal nomierinoðs sîrups ar asinszâli un apiòiem Reì. numurs: 01-0053
Reì. datums: 03.04.2006
Reì. derîguma termiòð: 02.04.2011
Izplat. kârtîba: Bezrecepðu
Deva:
Forma: Sîrups
Starp. nosaukums: Humuli lupuli extractum fluidum
Hyperici herba extractum fluidum
Reì. apl. îpaðnieks: SIA "Natur Produkts" Latvija
Raþotâjs, valsts: Dr. Muller Pharma Èehija
ATC grupa: N05CM
Reìistrâcijas procedûra: Nacionâlâ reìistrâcijas procedûra
Lietoðanas instrukcija: Nr.14229-280306(04.04.2006)
Zâïu apraksts: Nr.7136-220306(04.04.2006)
Produkti: Produkti

Man izpauþas - nemiers, baiïu sajûtas, reiboòi, nenormâlas panikas, nevaru atrasties cilvçkos, bailes nomirt u.t.t. ðo saraktu varçtu turpinât vçl un vçl... Esmu leitojusi sEROXAT 6 mçneðus, labs, bet dârgs un îslaicîgs....Ðitâ asinszâle man patîk...
mamzele
Re: antidepresanti
03.08.2006 13:37
maksâ ja nemalos ap Ls 2-3.... un pietiek diezgan ilgam laikam
Re: antidepresanti
03.08.2006 13:44
To Mamzele,
Vajadzees pameeginaat, jo saak jau apnikt lietot antidepresantus.
Paldies
b
Re: antidepresanti
04.08.2006 10:54
Mamzele, cik maxâja SEROXAT?Mçnesim.
mamzele
Re: antidepresanti
04.08.2006 12:27
ap Ls 25, man liekas, ka tâ bija, ja lieto 1x dienâ 1 20mg tableti
Re: antidepresanti
04.08.2006 12:37
Paskaties vai Seroxatam nav kaads patentneaizsargaats analogs. Buus daudz leetaak par to pashu aktiivo vielu.
B
Re: antidepresanti
04.08.2006 13:09
,,,es neko nesaprotu no zâlçm, varbût Tu varçtu pateikt kur skatîties, jeb jautât ârstam?
Re: antidepresanti
04.08.2006 13:12
Analogus var jautāt aptiekā,parasti aptiekāres ir saprotošas...vajag jau arī teikt,ka gribas to pašu,bet lētāku...nu ārsts jau arī zin...
B
Re: antidepresanti
04.08.2006 13:28
vai te nav kâds, kas gribçtu ar mani caur epastu tagad po duðam izrunâties par depresiju. Kâds, kam arî ir baigi slikti ap dûðu.
Re: antidepresanti
04.08.2006 13:32
Paroksetiins (Seroxata aktiivaa viela) Latvijaa pieejams (vismaz teoreetiski) ar sekojoshiem nosaukumiem- Rexetin, ParoxetinHEXAL, Arketis, raksta, ka arii Paroxat, bet tas tikai regjistreets cik zinu, faktiski nav, Paroxetin Nycomed, Paroxetin Actavis, Paroxetine Teva, Paroxetin Sandoz.
Faktiski jebkuram no paareejiem buutu jaabuut gana leetaakam par pashu Seroxatu.
Pat ja recepte ir uz Seroxatu, avri aptiekaa luugt leetaaku analogu.
trrr
Re: antidepresanti
04.08.2006 13:35
nezinu, man SEROXAT 20mg 30tabletes maksâja nevis Ls25, bet kaut kur Ls17, bet tas ir Ogrç, Rîgâ jau viss ir dârgâks.
b
Re: antidepresanti
04.08.2006 13:38
Paldies ,,,
hama
Re: antidepresanti
04.08.2006 14:45
Reksetiins maksaaja kaut kadus padsmit latus, ka tik ne 12.
lains
Re: antidepresanti
05.08.2006 15:24
kas tie tâdi antidepresanti ira?
Re: antidepresanti
07.08.2006 15:48
Es lietoju Zoloft, man paciòa maksâ Ls 7.80 mçnesî, jo lieyoju 1/2 tabl. no rîta. Es arî esmu nolçmusi kautko mainît, jo negribas visu mûþu uz antidepresantiem sçdçt. Mçìinâðu ar notievçðanu un rûdîðanos aukstâ duðâ. Tikai viena problçma nevaru saòemties.
Msn jau liekas ka depresija ir ðî gadsimta topa slimîba, jo ja palasa tad ïoti daudziem ir depresija.
Re: antidepresanti
07.08.2006 15:56
Lexotanil un antidepresanti ir 2 dazhaadas lietas Binnia. Lexotanil ir ir trankvilizators
Re: antidepresanti
07.08.2006 16:05
Mateus: Bet vai tad es kautko teicu par Lexotanil, tçma laikam ir antidepresanti?
Re: antidepresanti
07.08.2006 16:06
Binnia: nu tad varuut izlasi teemu kaartiigaak pirms komentee???
Teema ir Lexotanil paardozeeshana :/
PSC: pat lasiit vairs neviens necenshaas un driiz pie teemas par pieneneem raxtiis par klizmaam...
Re: antidepresanti
07.08.2006 16:11
Mateus: varbût pirms brauc virsû aplûko pats kurâ tçmâ esi ielîdis, jo ðî tçma saucas - antidepresanti.
Vai varbût tu esi tik zinoðs visos jautâjumos ka nemaz neievçro, ka esi jau citâ tçmâ?
Re: antidepresanti
07.08.2006 16:12
khh...sajaucu - vainiigs... kaste alus no manis!sajaucu teemas
Re: antidepresanti
07.08.2006 16:17
nu tak - labi dzersim to alu kopâ, piedodu!
Re: antidepresanti
07.08.2006 16:19
ee nee... es nedzeru jau kaadu laiku un veel kaadu laiku nedzershu... vai nu oktobrii, vai nu dzersi vien viena pati... kur piegaadaat?
Autors:

Tēmas nosaukums:


Surogātziņu novēršana:
Lūdzu izrēķiniet vienkārso matemātisko izteiksmi un ieraksties atbildi tam paredzētajā laukā. Tas ir lai novērstu automatizēto rīku iespeju rakstit ziņas forumā
Izteiksme: kāds ir rezultāts, ja 15 pieskaita 9?
Ziņa: