B slimîbas lapa?

Aizsāka Supa 

Supa
B slimîbas lapa?
31.07.2006 22:01
Vai kâds mani varçtu apgaismot par B slimîbas lapu, par kâdu laika periodu maksâ un cik maksâ slimîbas lapu??
Laikam bija 80% no kâ? no pçdçjo seðu, pçdçjo trîs mçneðu vidçjâs izpeïòas pirms nodokïu atviklðanas vai pçc?
Pirms tam man bija daudz mazâka alga, tâpçc tas mani satrauc...
***
Re: B slimîbas lapa?
01.08.2006 13:52
http://www.vsaa.lv/vsaa/content/?cat=679
vince
Re: B slimîbas lapa?
01.08.2006 16:24
Ja slimîbas lapa sâkas augustâ, tad rçíina no maija atpakaï lîdz decembrim. Par summu nezinu, neesmu iedziïinâjusies. Ja tajâ laikâ bija mazâka alga, tad ir par ko satraukties.
Autors:

Jūsu e-pasta adrese:


Tēmas nosaukums:


Surogātziņu novēršana:
Lūdzu izrēķiniet vienkārso matemātisko izteiksmi un ieraksties atbildi tam paredzētajā laukā. Tas ir lai novērstu automatizēto rīku iespeju rakstit ziņas forumā
Izteiksme: kāds ir rezultāts, ja 11 pieskaita 4?
Ziņa: