rengens

Aizsāka sauliite 

sauliite
rengens
05.03.2006 12:03
Cik biezhi cilvekam ir pieljaujama rengena izmekleshana? Vai nebija taa, ka var tikai reizi gadaa? Man pirms pusgada taisija, un tagad atkal bez ipashas vajadzibas grib taisit. Vai man ir tiesibas atteikties?
Moljers
Re: rengens
05.03.2006 12:18
Noteikti atsakies, kas tu izmçìinâjumu trusîtis kaut kâds.
doctus
Re: rengens
05.03.2006 12:19
Mosh vajag. Kaa tu Moljer zini, ka nevajag? :)
sauliite
Re: rengens
05.03.2006 12:19
Paldies, taatad driikst atteikties.
sauliite
Re: rengens
05.03.2006 12:21
Taa ir parastaa profilaktiska parbaude, kuru nez kaapeec grib sasteigt, kaut jau nesen bija. Man veel nesen arii zobam taisija rengeru, cik saprotu- taa visa radiacija summejas?
doctus
Re: rengens
05.03.2006 12:21
Nu, atkariigs, cik biezhi tev vinju taisaas taisiit. 2x gadaa jau veel nekas biistams nava. Bet,ja negribi, tad, protams, netaisi
Re: rengens
05.03.2006 12:24
zoba Rtg dod starojumu 10x mazâku, nekâ jûs vienas nedçïas laikâ saòemat vienkârði staigâjot pa ielu.
Moljers
Re: rengens
05.03.2006 12:27
Tûlît tie ârsti sastâstîs, ka nekâ labâka par rtg nav.
Atsakies un viss.
Rît pirmais ko dari ir - aizej pie ârsta atver durvis un pasaki : ejiet ka jûs d.... ar visu rtg, es atsakos, ja gribat varat savai vîra mâtei taisît 2 x gadâ.
Aizcçrt durvis un ej uz darbu labâ garastâvoklî.
sauliite
Re: rengens
05.03.2006 12:27
puce, kadel tad manai draudzenei, kas bija stavoklii, tieshi deelj taa, ka vinja gaida bernu, teica, ka rengenu nevar taisit, un tas zobs jalabo pec dzemdibam?
Moljers
Re: rengens
05.03.2006 12:31
Nekad neiedomâjies taisît nevienu rtg un cauri, nav te ko runât.
Pasç ieraksti lieliem burtiem, lai gadîjumâ, ja, kas akûts notiek, arî neviens netaisa vairâk kâ bildi gadâ.
Moljers
Re: rengens
05.03.2006 12:32
Pûce vispâr gribçtu visiem Latvijas iedzîvotâjiem katru nedçïu galvu apstarot.
sauliite
Re: rengens
05.03.2006 12:33
Moljer, man kaa reiz nekaa akuuta nav. Vienkarshi kaadam sagribejaas biezhaaku profilaksi.
Re: rentgens
05.03.2006 12:36
sauliite
Ar grûtniecçm un maziem bçrniem situâcija vienmçr ir sareþìîtâka nekâ ar pârçjo tautas daïu. Pat, ja teorçtiski nekâdu negatîvu seku no procedûras nevajadzçtu bût, mediíi izvairâs veikt procedûras, kuras var atlikt lîdz pçcdzemdîbu laikam. Iemesls ir ïoti vienkârðs - uz grûtniecçm un maziem bçrniem çtisku apsvçrumu dçï praktiski netiek veikti pçtîjumi, lîdz ar to nav zinâtniski pçtnieciski pamatots konkrçtâs procedûras vai medikamenta nekaitîgums uz ðo tautas grupu.
Re: rengens
05.03.2006 12:42
arî grûtniecçm REÂLAS nepiecieðamîbas gadîjumâ var taisît Rtg, apsedz visu lîdz kaklam ar svina priekðautu un uz priekðu...
nikesa
Re: rengens
05.03.2006 13:36
nav jau labi biezi taisit rengenu, bet nekas jau traks nenotiks, ja jau man gada tika uztaisits neparspilejot 10 reizes un esmu dziva tad jau tu ar izdzivosi pec divam reizem
helmi
Re: rengens
05.03.2006 13:37
Man rudenî aptuveni pa 20 dienâm uztaisîja kâdus 8 rengenus. Vçl dzîvoju un jûtos labi. Ko darît, ja vajag?!
,,,
Re: rengens
05.03.2006 22:22
Ja nu par pieïauðanu, tad BKUS neonatoloìijas reanimâcijâ (kur ârstçjas tikko dzimuðie bçbîði), daþiem paveicas 2 mçneðu laikâ i 30 rentgenos iedzîvoties. I nekas, daþi pat izdzîvo. Un tie, kas neizdzîvo, tur ne jau rentgens pie vainas.
Autors:

Jūsu e-pasta adrese:


Tēmas nosaukums:


Surogātziņu novēršana:
Lūdzu izrēķiniet vienkārso matemātisko izteiksmi un ieraksties atbildi tam paredzētajā laukā. Tas ir lai novērstu automatizēto rīku iespeju rakstit ziņas forumā
Izteiksme: kāds ir rezultāts, ja 19 pieskaita 17?
Ziņa: