Asins grupas

Aizsāka Evolution 

Evolution
Asins grupas
06.02.2006 15:58
Vai kâds varçtu izskaidrot vai iedot kâdu i-neta adresi kur iskaidrots kâdas asins grupas vispâr ir un kura ar kuru sader vai nesader pie asins pârlieðanas kâ arî kurâm asins grupâm ir nesavietojamîba .t.i. risks radot pçcnâcçjus. Kuras ir izplatîtâkâs un kuras retâkâs asinsgrupas un cik maksâ asinsgrupas noteikðana?
Paldies.
,,,
Re: Asins grupas
06.02.2006 16:36
Pârliet var tikai tâs paðas asins grupas asinis un i tad vçl individâli pârbauda saòçmçja asiòu saderîbu ar katru pârlejamo porciju.
Par pçcnâcçjiem nav nekâda oficiâla riska, kas bûtu atkarîgs no asins grupas.
sieviete a
Re: Asins grupas
06.02.2006 23:10
Zinu tikai to, ka nedrîkst atðíirties Rçzus faktors, ja vienam pozitîvs, otram negatîvs. Vismaz kaut kur esmu lasîjusi.Varbût kïûdos, jo neesmu dakters.
Re: Asins grupas
06.02.2006 23:18
http://www.emedicine.com/med/topic3529.htm
Autors:

Tēmas nosaukums:


Surogātziņu novēršana:
Lūdzu izrēķiniet vienkārso matemātisko izteiksmi un ieraksties atbildi tam paredzētajā laukā. Tas ir lai novērstu automatizēto rīku iespeju rakstit ziņas forumā
Izteiksme: kāds ir rezultāts, ja 2 pieskaita 16?
Ziņa: