Reaktîvs artrîts

Aizsāka Martins_R 

Reaktîvs artrîts
05.01.2006 03:31
lûdzu atsaukties tos kurus ðî kaite ir piemeklçjusi, man tâ ir sâkuma stadijâ, vçlçtos uzzinât, kâ un cik ilgâ laikâ to ir iespçjams izârstçt. 2 nedçïas gâju uz Stradiòiem uz lâzerterapiju un magnetoterapiju, bet nekâda rezultâta, jau 2 nedçïas dzeru Sulfasalazînu, bet arî nekâ :( liekas ka tas turpinâsies mûþîgi.
Toms
Re: Reaktîvs artrîts
05.01.2006 09:36
Nenolaid rokas!

Ïoti svarîgi ir noteikt kas izraisa reaktîvo artrîtu, resp. iekaisuma procesu. Varçtu bût infekcijas (arî STS) vai kâdas alerìijas.

Man gan visas analîzes bija negatîvas, nevarçja noteikt kâpçc, bet fakti bija redzami un jûtami. Diagnoze- reaktîvs artrîts, seronegatîva spondiloartropâtija.

Pçdçjais ko mçìinâju bija Sulfasalazîns, lietoju gan tikai nedaudzas nedçïas (recepte bija vairâkiem mçneðiem, kad palika labi, pârstâju un vairâk nebija vajadzîbas) Vienlaikus gan mçìinâju vçl vairâkas metodes un kura palîdzçju, nezinu.

Bieþi ðâdas slimîbas sâkas galvâ. Pamçìini ârstniecisko jogu (neej tikai uz tiem Ðivas centriem), nopçrc kâdu grâmatu, kurâ parâdîti vingrojumi (ir arî latviski, Jumavas izdotâ). Meditâcija.

Svaigi spiestas sulas, medus (Latvijâ ievâktais). Aktîvs dzîvesveids, staigâ vai paskrien pa meþu vai parku. Slodzi lielu nevajag, ja locîtavâs iekaisums, bet tâs ir jâkustina (locîtavas Tev patieks, kad bûs par daudz)

Pozitîva attieksme pret dzîvi (zinu, ka grûti, bet ir jâmçìina un ðeit joga arî palîdzçs)

Tâ ka nenolaid rokas un negaidi visu tikai no zâlçm- daudz kas atkarîgs arî no Tevis.

Lai Tev izdodas un tici -Tev izdosies!
Re: Reaktîvs artrîts
05.01.2006 11:07
Man ir uzstâdîta tieði tâda pati diagnoze kâ Tomam. Nupat beidzu 2 mçneðu sulfasalazîna kursu, ir jûtami uzlabojumi. Papildus var dzert íirbju sulu, zivju eïïu. Reizçm padzeru dr. Tereðko tçju locîtavâm. Domâju, ka Martinam R jâbût pacietîgam - ðî nav kaite, no kuras var tikt vaïâ âtri.
Martins R
Re: Reaktîvs artrîts
05.01.2006 11:25
jâ, nu es tagad dzeru to Sulfasalazînu 4 tabletes dienâ, un jâ, ir aizdomas ka pie vainas varçtu bût kâda STS, jo visas ðîs nebûðanas /5 iekaisuðas locîtavas, sarkanas acis/, parâdîjâs 1-2 nedçïas pçc tam kad man uzradâs jauna draudzene :/ it kâ izveicu pilnu asinsainu, bet neviens neko par Sts vçl nav minçjis, ârsti iesaka noteikt HLA B-27 asinîs, vai tas varçtu kâ palîdzçt noskaidrot saslimðanas iemeslu? un vçl esmu rît pieteicies uz vizîti pie cita reimatologa Linezera slimnîcâ. kâ îsti notiek ârstçðana - tikai dzerot to Sulfasalazînu?
paldies visiem par atbildçm
:)
lina
Re: Reaktîvs artrîts
05.01.2006 12:02
Arii man ir artriits,bet es dzeru Medrolu (hormonus).Lielu devu bet man nepaliidz,diemzeel artriitu izaarsteet nevar,var tikai apaarsteet. Man ljoti saap guuzas locitavas......apgruutinaata staigaashana un man ir tikai 19 gadi.Man gan negribeetos iet slimniicaa lai mani piepumpee tur ar visaadiem medikamentiem no kkuriem nav nekaadas jeegas...'
Turaties visi kam sii kaite un ja ir tad dodiet kaadu padomu...
Toms
Re: Reaktîvs artrîts
05.01.2006 13:01
HLA B-27 noteikðana palîdzçs tikai tik daudz, ka zinâsi, ka ðis gçns Tev ir un ðî gçna "îpaðniekiem" ir palielinâta ieòçmîba pret ðîm kaitçm. Tas varbût palîdz tajâ ziòâ, ka slimîbai ir pamatojums.
Man arî veica HLA B27 analîzes un rezultâts bija negatîvs.

Par ârstçðanu vçlreiz atkârtoðos- baidies nenovçrtçt ârpuszâïu nozîmi atveseïoðanâs procesâ -veselîgu uzturu un dzîvesveidu, dvçselisko harmoniju.
Toms
Re: Reaktîvs artrîts
05.01.2006 13:05
Gribçju tikai piebilst, ka neesmu tas Toms, kurð, piemçram 4.01 ir rakstîjis. Atvainojos par nika zâdzîbu:)
Martins R
Re: Reaktîvs artrîts
05.01.2006 13:52
mjâ, nu skarbi =( vai tad tieðâm to artrîtu nevar izârstçt, tikai apârstçt?
kautkâ stulbi 21 gada vecumâ iedzîvoties tâdâ kaitç :/
rît jâaizbrauc uz Linezeru,uz konsultâtiju, redzçs ko tur teiks
Re: Reaktîvs artrîts
05.01.2006 14:02
MartinsR

Nu jâ, ar artrîtu tieðâm tâ ir - izârstçt to nevar. protams, ir arî remisijas gadîjumi.
Artrîta veidi ir daþâdi un es laikam nevarçðu komentçt konkrçti par reaktîvo atrtrîtu, bet katrâ gadîjumâ Stradiòu ârsti ir ïoti kompetenti. Pieòemu, ka Tu varçtu bût bijis vai nu pie Zavgorodòajas vai Arâja (ja Stradiòos).
Par to jaunîbu un artrîtu. Esmu reimatoîdâ poliartrîta veterâne. :) Slimoju no 14 gadu vecuma un tas ir kâ reiz puse no mana patlaban nodzîvotâ mûþiòa. Artrîts neðíiro cilvçkus pçc vecuma un ðajâ gadsimtâ aizvien vairâk ir novçrojams, ka artrîts un reimatisms piemeklç ne tikai vecus cilvçkus. Turklât ar ðo slimîbu cînâs ârkârtîgi liels procents ðîs plançtas iedzîvotâju, tajâ skaitâ attîstîtajâs Eiropas valstîs. Tâ ka â nav arî kâda nabadzîgo valstu slimîba.
Par ârstçðanu. Esmu gâjusi cauri daudz kam. Tâdu ievçrojami jûtamu rezultâtu nav bijis. Katrs cilvçks jau ir individuâls. Domâju, ka Sulfasalazins ir OK, bet iedarbîba varçtu parâdîties vçl pçc kâdâm divâm nedçïâm, jo aptuveni mçneða laikâ tas uzsûcas organismâ. Medikamenti ir daþâdi. Ir arî Celebrex (arî Diklofenaks, Ortofens u.c.), Plaquenils. Ir fizioterapija, kura arî ne vienmçr iedarbojas uzreiz un daþreiz vispâr neiedarbojas. Un ir arî homeopâtija. Es ðobrîd izmçìinu kâ reiz pçdçjo un pagaidâm ar rezultâtu esmu apmierinâta.
Re: Reaktîvs artrîts
05.01.2006 14:05
Martins R
Cik zinu, ar reaktîvu artrîtu nav tik traki, it îpaði, ja paðâ sâkumâ noíerts, izredzes bût veselam ir. Par STS - man ðíiet, ka 1-2 nedçïu laikâ reaktîvs artrîts neizveidotos (protams, neesmu mediíis, bet ðíiet, ka vajag ilgâku laiku neârstçt sts, lai tiktu lîdz artrîtam). Mani pârbaudîja uz hlamîdijâm, bija negatîvs, bet jau pieminçtais HLA B-27 diemþçl pozitîvs (par pârsteigumu, jo ìimenç nevienam problçmas ar locîtavâm nav bijuðas).
Par ârstçðanu - sulfasalazîns skaitoties ïoti labs medikaments. Pie kâda ârsta iesi Linezerâ? Cik zinu, piektdienâs Mikaþâne par maksu pieòem. Ja pie viòas - tad viòa ir ïoti labs speciâlists, es pie viòas ârstçjos.

Runâjot par papildlîdzekïiem - vai kâds dzer glukozamîna preparâtus? Tie arî it kâ esot labi locîtavâm, bet ârsts man neko nav teicis.

lina

Man arî bija ïoti grûti staigât tieði gûþas locîtavu dçï. Pçc sulfasalazîna kursa ir labâk - nu varu nostaigât krietnu gabalu un neklibot kâ vecene. Es jau sevi arî pieskaitu pie jaunâm sievietçm :DDDD Man 27:)))
Re: Reaktîvs artrîts
05.01.2006 14:06

Pie kâdas homeopâtes tu ârstçjies?
citâts: "Autors: Tâ
Datums: 05-01-2006 14:02
"bet katrâ gadîjumâ Stradiòu ârsti ir ïoti kompetenti. Pieòemu, ka Tu varçtu bût bijis vai nu pie Zavgorodòajas vai Arâja (ja Stradiòos).""

jâ, biju bie Zavgorodnajas, bet viss beidzâs ar to ka mani izrakstîja no Stradiòiem tâdu paðu kâ tur iestâjos :(

citâts: "Ir fizioterapija, kura arî ne vienmçr iedarbojas uzreiz un daþreiz vispâr neiedarbojas. "

tieði tâ, es 2 nedçïas katru rîtu gâju uz lâzerterapiju un magnetoterapiju, rezultâta nekâda.

citâts: "Autors: qwerty
Datums: 05-01-2006 14:05 Pie kâda ârsta iesi Linezerâ? Cik zinu, piektdienâs Mikaþâne par maksu pieòem. Ja pie viòas - tad viòa ir ïoti labs speciâlists, es pie viòas ârstçjos."

jâ, tieði pie tâs, es aizvakar ar viòu sazvanîjos, îsumâ izstâstîju kas par lietu, un rît pierakstîjos uz maksas konsultâciju.
Noela
Re: Reaktîvs artrîts
05.01.2006 14:43
Par HLA-B27 - ja nav noslçpums - jums paðiem bija jâmaksâ par analîzi (vai arî to taisa par brîvu visiem interesentiem?)? Ja paðiem - tad apmçram cik? Un, ja zinat - ar kâdu metodi noteica?
Mani tas interesç no zinâtniskâ viedokïa, jo ðobrîd taisos (ja bûs nauda) paanalizçt daþâdus artrîta tipus (juvenîlo, reimatoîdo, reaktîvo, Behèeta u.c. slimîbas (protams ja izdosies iesaistît pietiekoði daudz cilvçku)) no ìençtiskâs puses.
Tâ kâ, ja variet (vai ziniet kautko par ðo tçmu), lûdzu atbildiet :)
Re: Reaktîvs artrîts
05.01.2006 14:47
Noelai - jâ, man liela daïa analîþu par maksu - par HLA-B27 samaksâju 7.15Ls. Metodi nezinu, taisîja Gulbja laboratorijâ (hmm, tagad aizdomâjos vai tikai Gulbis nesûtîja uz Stradiòiem, vismaz uz vienas analîþu lapas bija tâda atzîme).
Re: Reaktîvs artrîts
05.01.2006 14:49
querty

Pie Vecvagares.
to Noela:

man tâ pilnâ asinsaina /no vçnas/ Gulbja laboratorijâ maksâja 5ls, un to HLA-B27 noteikt arî maksâjot 5ls, bet vçl neesu bijis
Noela
Re: Reaktîvs artrîts
05.01.2006 14:59
Paldies ka tik âtri atbildçjât, tad man apmçram skaidrs.
Re: Reaktîvs artrîts
05.01.2006 14:59
Martins
Paskaties - te ir analîþu cenas, Gulbis tev ìençtisko netaisîs pa 5Ls :http://www.egl.lv/?p=604&lang=197#REIMOTESTI
lina
Re: Reaktîvs artrîts
05.01.2006 19:10
qwerty

Uzrakstiiju tev uz e pastu.
man ar
Re: Reaktîvs artrîts
05.01.2006 21:08
Tagad par labiem esot atzîti dabîgie meþroþu preparâti. Rît ieðu pirkt, jo ârsti stradiòos ieteica.
kas tie ir par meþroþu preparâtiem, un kâdâs cenâs?
jaja
Re: Martins R
06.01.2006 01:34
reaktivs artriits ir relativi izarstejams,ja ir laicigi uzsakta arsteshanas.Hlab 27 ja ir negativs,tas dod lielaku iespeju,ka izarstesies pavisam.
Hlab27 analizes tasa tikai stradinjos,un Gulbja lab. ari ved uz turieni.Ta ka labaka tasit turpat stradinjos sho analizi.
Sulfasalazins ir jalieto ilgstoshi,minimums ir 3 meneshi,es dzeru jau veselu gadu,tagad samazinaja devu un dzershu vel gadu.Ljoti labas zales,man locitavas gandriz nemaz vairs nesaap.
Bet no sts reaktivs artrits 2 nedelju laika nesaaktos.Ta ir reakcija uz kaut ko citu jeb ari sen ir kada sts,kas sezh iekshaa un ar jauni draudzeni tai nav nekada sakara.
Mezhrozhu preparats saucas litozin,maksaa zem 10 Ls.Menesi atpakalj dzeeru,shkjiet bija ap 7 Ls.Ir gan tabletes,gan kaspulas,gan pulveriitii.
Fizioterapija rezultatus nedod tik aatri,ir japaiet laikam pec izietajam proceduraam.Man labi palidzeja ultraskanja ar histalgan ziedi.
Zavgorodnaja ir laba daktere,mani saveda kartibaa.
Reaktivajam artritam raksturigi,ka vinjsh sakas agresiivi.
aRSTESHANAS rezultati nebus tik aatri,ja tu doma,ka 2 nedeljas var izarstet sho slimibu,tad par to galigi aizmirsti.Tur bus vajadzigi paaris meneshi,lai sagaiditu uzlaboshanos.
izis
Re: Reaktîvs artrîts
06.01.2006 09:09
kaadi ir reaktiivaa artriita simptomi?
lina
Re: Reaktîvs artrîts
06.01.2006 12:51
Jebkuraaa gadiijumaa liekas ka te visi noteikti guljaas slimniiica?????
Re: Reaktîvs artrîts
06.01.2006 19:33
izis
sâpoðas, piepampuðas locîtavas, var bût neliela temperatûra. Vismaz tâdas pazîmes bija man.
lina
Padomju gados visi ar ðo diagnozi esot likti slimnîcâ un izmeklçti no galvas lîdz kâjâm. Ðobrîd ir cita situâcija, nezinu kâdos gadîjumos liek slimnîcâ, mani nelika.
simptomi - nepârejoðas ilgstoðas sâpes locîtavâs, piepampuðas locîtavas, utt. ðodien biju pie H.Mikaþânes, liks mani slimnîcâ uz nedçïu :( un teica lai Sulfasalazînu vairs nedzerot =(
p.s. pie simptomiem - vçl kâdas pâris nedçïas bij sarkanas acis kâ zombijam, ârsti kautko teica par Reitera sindromu.

tagad Sulfasalazîna vietâ izrakstîja Arcoxia, vai tas varçtu bût iedarbîgâks?
PuMa
Re: Reaktîvs artrîts
06.01.2006 21:57
Tik traki, ka liks slimnica?
Ari man ir shada diagnoze un, lai ari ka ir gajis - tomer nekad nav bijis ta, ka jaliek slimniica!
Kapec Tev teica, lai partrauc dzert zales?
PuMa
Re: Reaktîvs artrîts
06.01.2006 22:13
Jaatziist, ka arstejos (vai precizak aparsteju ta, lai dzivot netrauce) jau gadiem ilgi un esmu dzerusi TIK dauzd zalju, ka vairs pat visas neatceros, tachu shadas pat neizklauas dzirdetas - vismaz man! :/
to PuMa

tur jau tâ lieta ka galîgi nav tik traki (ja neskaita no rîtiem), visu varu izdarît, tikai gribu lai tâs sâpes vienreiz pâriet, bet vienalga grib likt slimnîcâ uz nedçïu, nez ko tur darîs :)
Autors:

Tēmas nosaukums:


Surogātziņu novēršana:
Lūdzu izrēķiniet vienkārso matemātisko izteiksmi un ieraksties atbildi tam paredzētajā laukā. Tas ir lai novērstu automatizēto rīku iespeju rakstit ziņas forumā
Izteiksme: kāds ir rezultāts, ja 19 pieskaita 2?
Ziņa: