Kadu darbu stradat,ja..

Aizsāka Ja nervi beigti 

Ja nervi beigti
Kadu darbu stradat,ja..
17.12.2005 23:56
It ka nervu sabrukumu man neviens arsts nav diagnosticejis, bet reala situacija ir tada, ka kolidz man kads ko pasaka (skarbaku vardu, piemeram, vai aizrada uz manam kludam, pat ja labu gribedams) - man uzreiz asaras, velos no visiem aizmukt, paslepties, izraudaties Utt. Ja, sauciet mani par vaju, par izlutinatu vai, nu vienalga ka. Bet ko velejos jautat - kads jusu viedoklis- vai ir kads darbs, ko es reali varetu stradat? Kur man nebutu jastreso? Iespejams, pat par izplatitaju nevaretu stradat, jo ja man visi atteiktu, ja man neizdotos neko nopardot Utt. Ja, 2 arsti man noteikusi Depresiju. Bet stradat vajadzetu. Ir kadas idejas,ludzu? Jeb esmu......norakstams variants. Paldies par uzmnanibu. Ja, ari ja par sso nolamasiet- ok, laikam jau pareizi darisiet:(((
Es arii gribu darbu bez stresa, bet ar pieklaajiigu samaksu:)
Ja nervi beigti
Re: Kadu darbu stradat,ja..
18.12.2005 00:07
Atklati? Man ari LVL80 (uz rokas) butu pietiekami. Nu ja, visadi sex pakalpojumi atkrati (haha,ja nu tur jastreso. Joks). Patiesiba man to darbinu vajadzetu ne tik daudz pelnisanai,cik lai butu aiznemta,lai stundam ilgi nedomatu par to ka butu,ja butu Utt. Var jau but labdariba, bet tomer kadu kapeicinu ari vajadzetu. Tiesam esmu apjukusi.
Es taa uz sitienu nevaru iedomaaties. Tachu par 80Ls nevareetu buut probleemu kaut ko mieriigu atrast.
Rix no cita kompja
Re: Kadu darbu stradat,ja..
18.12.2005 00:18
Naktssargs?
Seetnieks?
Ja nervi beigti
Re: Kadu darbu stradat,ja..
18.12.2005 00:34
Mellene - pateicos, ja vispar padomaji :-) Nu nezinu. Par tiem 80 - piedava visadas Saulites, Rimi Utt, bet domaju,ka tur - ai,ka nervi tiek bojati (to es ari pec savas atieksmes pret tam nabaga meitenem(reize.. atzistu - gadas!) verteju :-(
Rix - Setnieks - nu nezinu - ari neder, jo es tik agri tiesam nevaru pamosties. Atrakais ap 7, bet setniekiem jau daudz, daudz agrak jamostas un jasak stradat. pie tam - "bus vai nebus saputinats...?!" - ari nekas mierigs ( Naktssargs - ja, bet tikai kada drosa vieta :-)))) Ok, es laikam tiesam izklausos pec ccikstules, bet vienkarsi atklati aprakstu. Savu situaciju. Neesmu nekada medusmaize.


Varbut japiedoma par dabu kada noliktava (limet visadas akciju uzlimes. Tads automatisks darbs - tik lime, lime, lime (un naktis murgos redzi tas uzlimes :-) Hmmmm, divaini jau butu, jo man ir magistrs jurisprudence. Ta nu tai dzive reizem gadas.
Kniepa
Re: Kadu darbu stradat,ja..
18.12.2005 00:34
Rix no cita kompja
Kamdeelj tu streso?
Ja nervi beigti
Re: Kadu darbu stradat,ja..
18.12.2005 00:58
Kniepa - tas bija jautajums Rixam? Ja par mani - slimiba tomer. Bet nu it ka ne gluzi mirstama, vai ne? Ok,gan es kaut ka izkepurosos. Gan. Loti gribetos. Pateicos par idejam.
.
Re: Kadu darbu stradat,ja..
18.12.2005 01:17
Varbut par skolotaju vareetu. Tas isteniba ir mierigs darbs un nerviem naks par labu.
Hehehe par skolotâju ja ? :D Tad tikai 1-4 klasei a to nebûs nervi vairs pavisam ticiet man =D Tagd sîkie kretîni tâdi nekaunîgi palikushi =D
.
Re: Kadu darbu stradat,ja..
18.12.2005 03:50
10-12 kl. butu ok stradat par skolotaju, jo musdienas jauniesi atri klust nopietni un pieaugusi, nebus nekadu problemu. Plusi vel tadi, ka loti isa darba diena, var stradat ari tikai 1-3 reizes nedela, gari brivlaiki, premijas svetkos utt.
Re: Kadu darbu stradat,ja..
18.12.2005 10:59
a tu sevi maaki iespaidot?
saac ar to ka pie jebkura sliktaa dzirdeetaa vai domaataa, saac teikt sev, "man ir pofig, un man ir pofig , jo man ir pofig , un viss ir pofig, pofig viss , jo man ir pofig"
kameer tas iedarbojas un nomierinies
man taa reiz paliidzeeja, kad saaka visi kaapt uz nerva
veelu veiksmi !!!
:)
Trix
Re: Kadu darbu stradat,ja..
18.12.2005 11:11
Domaa par vietaam, kur nav jaastraadaa ar cilveekiem, bet, ja ir, tad ar sapraatiigiem. Piemeeram kaadas datorfirmas noliktavaa izsniegt preces pret pavadziimi vai kaut kaa tamliidziigi. Pirceeji nav galiigais alkashu kontingents, no Tevis - sanjemt papiiru un izsniegt preci.
Veel situaaciju var glaabt darbu vadiitaajs-menedzheris - cilveeks, kas ir Tavs tieshais priekshnieks, bet mieriigs un sapraatiigs. Tu daraamos darbus sanjem caur vinju un mieriigi padari. Ir taada lieta kaa arhiivi lielajaam kompaanijaam. Principaa papiiru darbs.
Varbuut biblioteekas.
Iesaku mekleet caur draugiem, pazinjaam, taa no malas diez vai kaut ko mieriigu atradiisi. Ja Tev ir jurista izgliitiiba, varbuut vari kaadaa notaaru birojaa sagatavot dokumentus.
Izplatiishanu aizmirsti, ja vien neesi superkomunikabla.
Iespeejas ir, gan buus labi!
Moljers
Re: Kadu darbu stradat,ja..
18.12.2005 11:30
Par sçtnieku, kas var bût labâks.
No rîta ap 6 iziet svaigâ gaisâ, tukðâs ielâs fiziski pastrâdât.
Katru rîtu noskatos ar skaudîbu uz viòiem.
Ja godîgi, nevaru iedomâties darbu, kur tu viens pats sçdi un strâdâ bez kontakta ar sliktiem cilvçkiem.
Mâjâs adît.
Atcereejos, ka vienai manai pazinjai deels pabeidza ekonomistus un vinja darbs ir maajass pie datora. Viss, kas nepiecieshams, pamataa tiek izdariits maajaas. Varbuut ir kaadas firmas, kas straadaa shaadaa veidaa.
Jana
Re: Kadu darbu stradat,ja..
18.12.2005 12:17
Varbût ir vçrts vispirms tikt skaidrîbâ par sevi,nedaudz apârstçt nervus,saprast no kâ tas ir.Man ir tâda pati situâcija,bet strâdâju ar klientiem un piedevâm izpeïòa atkarîga no cik to ir,esmu manikîre,bet ja trîc rokas un pâròem ðausmas...bet savâcos,jo jâbaro bçrni.Biju pie psihiatra,tagad dzeru zâles,jo tâ ir depresija.Mçnesi neçdu,raudâju,kratîja drebuïi,sçdçju dzçru kafiju un pîpçju,tad uznâca histçrijas lçkme...un gâju pie ârsta,nu jau divas nedçïas kâ paliek labâk.Negaidi,dari ko lietas labâ,patiesîbâ SEVIS labâ,jo ja Tu sevi nemîlçsi nevienam nebûsi vajadzîga.Lai Tev veicas.
kâda
Re: Kadu darbu stradat,ja..
18.12.2005 12:22
autore, es tevi ïoti labi saprotu....
neesi pret sevi TIK kritiska ( tâ ir ïoti laba lieta, bet parasti nostrâdâ mehânisms, ka ar paðkritiku un kompleksiem mocâs cilvçki, kuriem nebût nebûtu tâ jâjûtas, tie bieþi ir ïoti gudri, talantîgi, tikai pârâk jûtîgi cilvçki, kamçr varbût ne tik gudrie, bet paðpârliecinâtie iet un staro, un 'uzvar',jo paðpârliecîba dara lietas lietas:) )
par komentâriem domâju, ka nu nevajag tik skarbi. tikai sçtnieks vai noliktavâ.. es domâju, ka pat visnervozâkais cilvçks ir daudz drosmîgâks, nekâ varçtu ðíist. Man arî nervi ''ir nekâdi''. 5 gadi manâ dzîvç bija murgs un elle, bet... tâ kâ depresijas man nav un jûtos gana stipra, arî nolçmu beidzot atkal atsâkt strâdât, es sev vienkârði noticçju ( nâcâs grûti saòemties un pârvarçt bailes, mans klupðanas akmens - paralizçjoðas bailes no darba intervijâm, citâdi jau sen bûtu strâdâjusi ;) Un tagad es meklçju darbu. Un nebût ne par sçtnieku, jo man arî ir augstâkâ izglîtîba. Es domâju tieði tâpat, ka tas palîdzçs atmest domas par to, par ko domâju par daudz. It jâ jau maldîgs uzskats pçc psihoterapijas uzskatiem ( jo problçmu cçlonis neizzûd, sevi noslogojot) un tomçr - psihoterapijai ir tâds mazliet idealizçts skats uz dzîvi.. Rçlâ dzîvç tomçr IR tâ, ka, darot ko citu, tas palîdz ... Tâpçc nepadodies, notici sev, ka vari un varbût jâ - sâc ar kaut ko mierîgâku, bet paturi prâtâ, ka tu varbût vari arî vairâk!!
Iespçju, manuprât, tieðâm ir daudz, îpaði tâpçc, ka neceri uz lielu algu. kas attiecas uz veikaliem..man ðíiet, tur arî noliktavâs varçtu bût gana nepatîkami. Un tâds 'mierîgs ' darbs var izrâdîties arî depresîvs.. labâk tomçr pameklç kaut ko patîkamâku... Arhîvi, bibliotçkas - tas bija labs ieteikums, man ðíiet. nezinu, pasts varbût. ne jau operatori, ko citu.
padomâðu, ja kas ienâks prâtâ, uzrakstîðu...

Bûs labi!! :) Lai tev veicas!!!!!!!!!!!! :))))
Re: Kadu darbu stradat,ja..
18.12.2005 12:41
To ilgo mûþa daïu, ko mocîjos ar depresiju (brîþiem ïoti smagu) strâdâju atbildîgu darbu "ar galvu" un veidoju karjeru. Pa vidu neesmu strâdâjusi 3 gadu ilgu periodu, kad nevarçju pârvietoties viena (slikti ar sirdi, reiboòi). Vismaz man bija ïoti svarîgi apzinâties, ka to varu un arî cilvçcîga alga bija vajadzîga, jo sanâca jaunâko dçlu vienai audzinât/uzturçt.
Tagad, kad jau ilgu laiku viss ir labi, man ir labs darbs ar ïoti labu algu. Pie tam nejûtos tâ, ka man depresija bûtu ko atòçmusi:)))
huanita
Re: Kadu darbu stradat,ja..
18.12.2005 12:52
Tu neesi nedz ''norakstâms variants'', nedz izlutinâta! Un nolamâðanu neesi pelnîjusi. Tas pirmkârt! :) Un noteikti ir darbi, kurus Tu vari strâdât!!
Bet es domâju tâpat, nenoraksti sevi tiktâl, ka tikai par sçtnieci, apkopçju vai trauku mazgâtâju. Man ðíiet, ka visapkârt ir tik ïoti daudz nervozu cilvçku, neesi vienîgâ :) Kur Tu esi strâdâjusi agrâk?
Gribçju jau ieteikt darbu mâjâs, bet tas laikam ðajâ gadîjumâ nav tas labâkais, Tev vajadzçtu tikt ârâ no mâjas. Nu jâ, meklç kâdu papîra darbu, kâdâ firmâ vai iestâdç, kur nav milzîgi darba apjomi un steiga. Kas attiecas uz pârdevçjiem.. varbût pârtikas veikali tieðâm ne tuvu nav tas labâkais, bet ir citas vietas, kuras man ðíiet (vismaz no malas izskatâs) ir mierîgas. Kâdi mazie veikaliòi, vietas, kur maz apmeklçtâju vai tml. To ir tik daudz, visdaþâdâko sfçru, jomu un veidu. Paskaties, kâdi darba devçji un izvçrtç!Un varbût nevajag tûlît izslçgt darbu ar cilvçkiem.. Un, ja nu gadâs pretenzijas no kâda nervoza klienta, nevis darba devçja, to taèu pavisam noteikti var neòemt vçrâ, bet veselîgi pasmaidît. cilvçki ir visâdi:)) Turklât paturi prâtâ domu, ka Tu taèu vienmçr vari atteikties, nomainît... ja jau nepretendç uz augsti kvalificçtu amatu... galvenais, nepadodies, strâdâ ar sevi, un Tev viss izdosies! :)
Re: Kadu darbu stradat,ja..
18.12.2005 13:25
...Edited 1 time(s). Last edit at 16.08.2006 12:47 by Runcene.
Trix
Re: Kadu darbu stradat,ja..
18.12.2005 13:30
>kâda
Nu, man ir liidziigi autorei - tikliidz kaads nolamaa, taa rokas triic, deguns duunjaas un meenesi neko nevaru izdariit. Neuzskatu, ka ir sevi jaalauzh. Jaa, es varu sev paarlekt, pieciest, ka uz mani kledz, un straadaat ar cilveekiem, bet man tas prasa taadus speekus, lai sevi paarvareetu, ka tas darbs nav taa veerts, ja tas mani salauzh, riebjas un taapeec juutos aizvien sliktaak. "Bet es tachu varu sevi paarvareet..." Varu, bet par kaadu cenu. Taa ir tikai ieshana veel dziljaak neirozees.
Taa cilveeka pashapzinja aug, ja to kopj, nevis regulaari iemiica zemee. Jaatrod darbs, kas neriebj, kur ir mieriigi, kur neviens nenervozee un nekliedz uz tevi, tad arii pamazaam saak likties, ka var veel mazliet vairaak. Jaa, tas ir nepaartraukts darbs ar sevi, bet pakaapeniski.

Veel viens ieteikums autorei - bijushie studiju biedri tachu Tev ir? Noteikti kaut kur vajag "neinteresanto", rutiinas darbu dariitaaju - piem. standarta dokumentu sagatavoshana. Pie reizes noshausi 2 zakjus - darbs plus sava specialitaate. Un ieguusi sakarus taalaakam leecienam.
Kniepa
Re: Kadu darbu stradat,ja..
18.12.2005 16:59
Ja nervi beigti
Ko Tu..;)

Tas bija domaats Rix>Naktssargs?
Seetnieks?

Kaa var ko taadu piedaavaat??? Vai tad naktssargs/seetnieks nestreso?
Nez kursh shodien vispaar nestreso?
Gan jau viss buus ok! Mees tachu neesam roboti, kaut kas jau mums katram ''pieliip''... Zinu, ka banaali ir ieteikt nenjemt to visu galvaa, bet man patiik -devil- teiktais ;)
Patiesiibaa jau visi satraucaas, ja kaut ko aizraada. Savaa darba kolektiivaa, kur mums ir komandas darbs un esam atkariigi no taa, ko otrs ir izdariijis, biezji gadaas shaadi aizraadiijumi. Neviens nelaizj garaam iespeeju izteikt kaadu pieziimi otram. Man stress veel piemetas arii no taa,ka katru dienu naakas klausiities , kaa klaajas Mudiites tantai, cik shausmiigi, ka vinjas meita nemaak eest taisiit un kaada vispaar vinjai taa meita, no otras puses atkal dzirdu, kaadas drausmiigas zinjas shodien pa radio un kaada taa valdiiba vipaar, un pa to starpu veel jaastraadaa,pa starpu priekshniece bljaustaas, aizbeegt nekur nevar, vardu pluudus paartraukt gruuti. Vakaros man smadzenes spiezjaas pa ausiim laukaa. Pagaidaam izturu (algas delj), bet varbuut ar laiku buus jaaameklee psihiatrs:)
kâda
Re: Kadu darbu stradat,ja..
18.12.2005 18:12
Trix,
es tev pilnîbâ piekrîtu.. tavi uzkaitîtie iemesli ilgu laiku man kalpoja pat par ieganstu nemaz nemeklçt darbu, bet sçdçt mâjâs. Jo tâ arî likâs, ka nav vçrts sevi lauzt un dzîties dziïak neirozç un visâ citâ.. man bja (ir) trauksme, distonija un vçl visvisâdi 'jaukumi' no tâs sçrijas.. bet es tomçr mçìinâðu. pieïauju, ka man tâpat trîcçs rokas un katrs izteikums tiks uztverts saasinâti utt.. nu, bûs grûti, îpaði, kamçr pieradîðu.. bet es tomçr gribu. nekad jau nebûs tâ, ka liksies- tâ, tagad viss ir ok, tagad varu iet strâdât.. un, jo ilgâks laiks paiet, jo grûtâk iekïauties darba tirgû..
Trix
Re: Kadu darbu stradat,ja..
18.12.2005 18:54
> kaadai

Nu, es sevi maacos miileet un nemociit paaraak. Pietiek sevi varot kaut kaadu bezjeedziigu iedomu vaardaa. Straadaaju to, kas patiik, nenjemu darbus, kam redzu kashkjiigu pasuutiitaaju. Kad juutu, ka varu iet kaartot lietas, tad arii eju; ja kaads uzgaardz, tad nolienu stuurii un daru citas lietas, kas neprasa komunikaacijas ar lamaataajiem. Toties tagad man darbs sapnjos regulaari neraadaas, murgi nemaac un vakaros varu aizmigt bez alkohola. Un saaku justies, ka es esmu forshaa, nevis taada zemee iemiiciita sabraukta varde.
Redz, es no taa "darba tirgus" aizgaaju un tagad straadaaju sev nevis priekshnieku sievaam pelnu atvaljinaajumu Marokaa. Un tieshi taadeelj, ka veel mazliet, un toch dabuutu nervu sabrukumu. Tas nav taa veerts. Nezinu visas savas iespeejamaas diagnozes, neteereeju savu neesosho energjiju, lai apmekleetu aarstus, arii tas man ir problemaatiski, jo parasti jau regjistratuuraa kaut ko uzrej, un tad es asaraas aaraa pa durviim.
Bet, kaa jau teicu, konkreetais gadiijums ir pakaapeniskaa pierashana. Vispirms atrast cik iespeejams mieriigu alu, kur nekakaa uz galvas (taapat jau neiztiks bez ekscesiem), kad pierasts pie taa visa, tad var spert soli taalaak.
Apple
Re: Kadu darbu stradat,ja..
18.12.2005 19:08
Nu, mâjâs gan neiesaku strâdât. Man ir lîdzîga situâcija, un, mâjâs strâdâdama jûtos arvien sliktâk, baidos, vai arî nav depresija :(...Daru visu, lai atrastu darbu cilvçkos, bet arî - gribu mierîgu, nestresainu.

Tâdâ bibliotçkâ varbût arî ir mierîgi, bet atkal problçma - bûs daudz laika domât, pârdomât utt., nedomâju, ka tas bûtu labâkais variants. Manuprât, labs darbiòð bûtu kâdâ mazâ juristu kantorîtî - par sekretâri vai taml. Kad nervi bûs stiprâki, varçsi turpat pastrâdât savâ profesijâ.

Ja man nebûtu mazs bçrns un jâpabeidz augstskola, es brauktu prom. Vienalga, uz Îriju vai citur, bet vides maiòa ir lielisks vaids, kâ pârstât domât par problçmâm, satikt citâdâkus cilvçkus. Tur arî neviens nebrînîsies, kad strâdâsi mazkvalificçtu darbu, bet vari sapelnît naudiòu un pârdomât dzîvi.
Turies!
kâda
Re: Kadu darbu stradat,ja..
18.12.2005 22:07
zinu, ka ðis nu jau vairs nav îsti par tçmu ( nav konkrçti autorei), vienkârði ðîs pârdomas par nerviem un darba spçjâm man arî ir ïoti aktuâlas... un, skatos, ir vçl cilvçki, kuriem tâ...
>Trix.. par to darba tirgu.. es arî negrasos strâdât KÂDAM, bûtu stulbi strâdât kâdâ mazâ firmelç un paciest nez kâ untumus, ja man paðas vîram sava firma. es ceru atrast valsts darbu. Es neeju strâdât labas algas dçï, vismaz pagaidâm, man tieðâm vajag tikt ârâ no mâjâm.. bet es arî mçìinâðu ar kaut ko mierîgâku sâkt.. ..par sekretâri vai tml, tikai mierîgâ vietâ.. BET katram sava situâcija, un mana, protams, neattiecas uz visiem jeb uz autori. Es pati vçl nezinu, kâ bûs ar mani, kâ izturçðu. Es piekrîtu par to, ka nedrîkst sevi varot, un, ka ideâlais variants ir strâdât to, kas patîk..
un arî par risinâjumu autorei var piekrist.. ka jâsâk ar pieraðanu.. ja jau tieðâm ir depresija un nav sajûtas, ka varçtu tikt galâ ar kaut ko lielâku... Jo man ir visâdas'figòas', bet tomçr jûtos kaut cik stipra, nav vismaz pagaidâm sajûtas, ka neko nevarçðu, nav man momentâ asaras utt..tad jau redzçs. Es atkal mâcos pieòemt domu, ka, ja reiz cilvçks sâk kaut kur strâdât, tad tur jâpaliek, kamçr krîti... mâcos pieòemt domu, ka darbus var mainît, ka var arî pamest, ja kïûst galîgi slikti.. varbût arî tçmas autorei tas jâpieòem.. jâiet ar domu, ka 'pamçìinâðu'' .. tad noteikti veiksies labâk, nevis iegalvojot sev ''man jâvar'' utml.. tâ tikai lieku spriedzi sev uzdzen, un, ja jau tâpat nav labi...
amba
Re: Kadu darbu stradat,ja..
19.12.2005 05:03
par skolotâju?
galvu saspieduði esat?
es strâdâju.. sanâk gandrîz 2as slodzes... ðirmîc jau brauc.. ar darbu reâli netieku galâ.. nespçju darbus izlabot... un n-tas atskaites... un domâjat, ka skolotâjiem ar brîvlaiks tad, kad bçrni pûðas?? ka tik ne arî!!!!!
Stundas man katru dienu 8,15 - 14,10.. 1 starpbrîdis çðanai.. pârçjos jâdeþûrç gaiteòos.. mâjâs tieku ap 18.iem.. atlûztu.. kaut kas atmosots un jâsâk gatavoties nâkoðai dienai. bieþi aizmirstas paçst... un domâjat ka stresa nav? katru mçnesi atskaites, par katru kontroldarbu atskaite, nesekmîbas atksiates utt... un vçl ir klases kurâs labi ja 2 skolçni stundas laikâ atbild uz jautâjumiem.. pârçjie spçlçjas ar mobilajiem.. var jau bût, ka man nav îstâ vieta skolâ, bet savu priekðmetu es pârzinu... un uz bçrniem nekliedzu.. varbût tâ ir mana kïûda.. ðíiet ka daudzi bez kliegðanas nesaprot, bet ko var gribçt, ja ikdienâ mâjâs uz bçrniem kliedz un runâ skolçni tâdus vârdus, ka man mati stâvus ceïas. kas pa skolu? tâda, kurâ no citâm skolâm bçrni izmesti.. it kâ citâs skolâs bûtu labâk.. varbût, bet tas skolçni klasçs atkal vairâk... ai!
Ja nervi beigti, -
Man ir bijusi lîdzîga situâcija, un dzîve lîdz ar to apgriezusies kâjâm gaisâ. Ïoti gribçtos par to parunât, ja nekas nav pretî, uzraksti man uz e-pastu!
es-e
Re: Kadu darbu stradat,ja..
19.12.2005 15:00

var jau strâdât par bibliotekâri, naktssardzi, izstâþu zâles sardzi, bet tad ar laiku, it îpaði pçdçjos 2 gadîjumos, tu aiz garlaicîbas sâktu jûgties nost.

tu droði vien raksti svaiga pârdzîvojuma iespaidâ. tev varbut nejauks darba kolektivs. varbut pamekle darba vietu citur, tada paða limeòa darbu, bet kur mazâk darba ar klientiem. varbut tu vari daþus mçneðus atpûsties vai pastrâdât pusslodzi., vai pasniegt privâtstundas bçrniem.

lejup vienmçr vieglâk krist - saskaòâ ar gravitâcijas likumu. bet nedari to.
kïûsti par kaut kâdas nozares eksperti - tad varçsi izvairîties no darba ar cilvçkiem un strâdât tik, cik gribas.
Autors:

Tēmas nosaukums:


Surogātziņu novēršana:
Lūdzu izrēķiniet vienkārso matemātisko izteiksmi un ieraksties atbildi tam paredzētajā laukā. Tas ir lai novērstu automatizēto rīku iespeju rakstit ziņas forumā
Izteiksme: kāds ir rezultāts, ja 7 pieskaita 25?
Ziņa: