Kâ tikt uz slimnîcu Linezers

Aizsāka peka 

peka
Kâ tikt uz slimnîcu Linezers
29.11.2005 09:28
Ar kuru sbiedrisko transportu var tikt uz slimnîcu Linezers?
mucha
Re: Kâ tikt uz slimnîcu Linezers
29.11.2005 10:50
Uz Linezeru iet 271. mikriòð. Viòa marðruts ir no Stradiòiem lîdz Linezeram. Pieved pie Linezera vârtiem, tikai viòð iet pçc saraksta.
Re: Kâ tikt uz slimnîcu Linezers
29.11.2005 11:58
Brauc ar jebkuru, kas brauc pa Brîvîbas ielu Juglas virzienâ lîdz Dzçrbenes ielai. Tur 5 min gâjiens lidz Linezeram ( Tr-buss 4, Aut. 40, 1 u.t.t.)
Labâk ar taksi!
zane
Re: Kâ tikt uz slimnîcu Linezers
30.11.2005 19:32
a vçl labâk ar âtriem!
Moljers
Re: Kâ tikt uz slimnîcu Linezers
30.11.2005 19:33
Nç, âtrie uz turieni nevedîs.
Re: Kâ tikt uz slimnîcu Linezers
30.11.2005 22:47
Ja jâbrauc no Pïavnieku vai Purvciema puses- labs ir 16.trolejbuss.
Eternity
Re: Kâ tikt uz slimnîcu Linezers
01.12.2005 19:59
piezvani uz 118 un pajautâ, kâ iet 271 marðruta taksometrs jeb laikam bija jâieiet Rigas satiksmes departamenta mâjas lpp un tur bija saraksts.
Autors:

Tēmas nosaukums:


Surogātziņu novēršana:
Lūdzu izrēķiniet vienkārso matemātisko izteiksmi un ieraksties atbildi tam paredzētajā laukā. Tas ir lai novērstu automatizēto rīku iespeju rakstit ziņas forumā
Izteiksme: kāds ir rezultāts, ja 2 pieskaita 1?
Ziņa: