CELIAKIJA!!!

Aizsāka Jelena 

CELIAKIJA!!!
16.11.2005 11:50
Kam ir ðî slimîba, lûdzu, padalieties ar informâciju, kur var nopirkt bezglutçna pârtiku? Ko vispâr drîkst çst?
pelçkâ pele
Re: CELIAKIJA!!!
16.11.2005 14:25
ðeit neilgi atpakaï bija garum gara tçma ar nosaukumu "celiakija", tur jau viss ir, pameklç un palasi.
S.
Re: CELIAKIJA!!!
16.11.2005 16:38
www.calis.lv ir vesela sadaïa par ðo tçmu. Uzskaitîti visi produkti u.c. Ir arî çdienu receptes. "Jelgavas maiznieks" raþo maizi celiakijas slimniekiem. Nopçrkama daþâs aptiekâs un "JM" stendos. Dârga gan! Ir arî makaroni, saldumi u.c. lietas, ko raþo citas firmas - var painteresçties aptiekâs. Daudzi produkti, kas nepiecieðami, lai pagatavotu pârtiku celiakijas slimniekam, nopçrkami arî ekoveikalos.
anu
Re: CELIAKIJA!!!
17.11.2005 19:49
"JM" maizi mans berns need, loti vinam negarso.
Re: CELIAKIJA!!!
17.11.2005 22:24
Celikakijas slimnieki, kas par iemeslu ir atsevishkju fermenu deficiits organismaaa, sev paartiku, un ljoti garshiigu kas pat liidzinaas iistai maizei var nopirkt aptiekas un specializeetos veikalos. Ja nemaldos pat Stocmann veikalaa ir atsevishkji plaukti celiakijas , diabeeta un citu slimiigu slimniekiem, kur var iegaadaaaties specializeetos produktus!

Gita
Re: CELIAKIJA!!!
18.11.2005 22:43
Produktu jau ir , tikai loti maz, un loti jamekle. Paris lielveikalos ir sis tas noperkams. Un aptiekas.
ieva26
Re: CELIAKIJA!!!
19.11.2005 01:47
es neteiktu, ka maz produktu. Daþâdu veidu makaroni ( spagetti, spirâlîtes, zvçriòu figûriòas uc), daþâdu veidu ðokolâdes, vairâku veidu vafeles, neskaitâmu veidu daþnedaþâdâkie saldie, sâïie un ðokolâdes cepumi, Cornflakes 2 veidi, daþâdas kûkas, kûciòas un bulciòas, maize, sausiòi, galetes, vafeïu konusiòi, nerunâjot par visu veidu miltiem... ''Glutano'' un ''Schâr'' produkcija Mçness aptiekâs. Vislielâkâ izvçle droði vien Valdemâra ielas RIMI Mçness aptiekâ. arî Alfas Meness aptiekâ ðis tas ir.
Gita
Re: CELIAKIJA!!!
19.11.2005 13:27
Produktu ir Maz. Visi cilveki jau nedzivo Riga. Visiem nav auto ,lai izbraukatu n-tas aptiekas un veikalus, lai samekletu kaut ko. Un kur tad tos 2us veidu cornflakes var nopirkt--- mazpilsetas nav neviena, un pagastu veikalinos ari nav. Arzemes jebkura lielveikala ieej un noperc, musu lielveikalos gauzam maza izvele, parsvara visa bezglutena partika jamekle aptiekas. Rimi mazs stendins, Elvi paris produktu, Stockmana...un tas viss. Pa aptiekam jamekle. Un salidzinot, cik produkcijas vispar ir veikala un tas mazais stendins--- pbezglutena produktu ir maz!!!
Esli znatj gde iskatj, to otiskatj mozhno! Ja naprimer iz ventspilsa, i u nas estj takaja apteka "Elîza", gde predlagaetsja katalog bezglutenovih produktov firmi "Schar", iz kotorogo mozhno vibratj ljubie produkti ot makaron, hleba, piroga do sladostej raznih vidov! Eto vsjo mozhno zakazatj i v te4enii 2-3 dnej zakaz budet vipolnen. Kstati predlagaetsja dazhe karto4ka skidok (atlaiþu gramatiòa)! Esli kogo-to eto zainteresovalo, to predlagaju dalj6e spisok aptek, gde dejstvuet takaja zhe sistema:
SIA "Aptieka Ðmerlis", Viðíu iela 14, Rîga, t.7134300
SIA "Sirowa vâcu aptieka", Vîlandes iela 1, Rîga, t.7323770
SIA "Kalpaka aptieka", O.Kalpaka iela 1, Liepâja, t. 3429173
Aptieka "Elîza", Talsu iela 39, Ventspils, t. 3663109

Nadejusj eto komu-nibudj pomozhet!
Takzhe mozhno zakazivatj produkti i 4erez internet, i kstati ja dumaju eto ne osobo dorogo vijdet!
Ðajâ lapâ var atrast ïoti daudz somijas bezglutçna produktus! Tos var atrast arî Latvijâ!
http://www.felixabba.fi/tuotteet.cfm
Re: CELIAKIJA!!!
09.12.2005 22:47
Es piekrîtu ka nopçrkamâs maizîtes ir nevisai garðîgas,tâpçc vajag cept paðâm.Tas ir ïoti vienkârði un nemaz neaizòem tik daudz laika kâ sâkumâ ðkiet.Es pati cepu gan baltmaizi(reizçm ar rozînçm),gan rupjmaizîti(tâ es to dçvçju,jo maizîte ir tumðâka),pielieku klât arî daþâdas sçkliòas,sanâk gandrîz kâ parastâ pilngraudu sçkliòu maizîte.Ja kâdu tas interesç ,varu uzr.recepti.
ieva26
Re: CELIAKIJA!!!
09.12.2005 23:35
uzraksti lûdzu man, ja vari! paldies!

p.s. ir kâdam atsauksmes par tiem maizes cepamajiem ''automâtiem'' - krâsniòâm, jeb kâ nu viòi tur saucâs?
uzraksti lûdzu man, ja vari! sasha.g@inbox.lv paldies!

Re: CELIAKIJA!!!
11.12.2005 21:16
Esiet tik laipni un uzrakstiet,kadu maizes recepti.Man ðî maizes krâsniòa ir .Jau tajâ cepu,iznâk laba maizîte.Gribçtos kâdu jaunu recepti.
Re: CELIAKIJA!!!
11.12.2005 21:19
Inguna, lûdzu uzraksiet kâdu maizes recepti.
anu
Re: CELIAKIJA!!!
12.12.2005 18:53
Es arî rindâ uz receptîti!
Re: CELIAKIJA!!!
14.12.2005 22:02
Es atvainojos ka nesûtu jums uz e-pastu,bet ceru ,ka jûs tâs receptes izlasîsiet te.Maizîti es cepu no Finax miltiem,baltmaizi no zema proteîna miltiem(kastîte ar zilu virsu,var arî no tiem,kuri ir kastiòâ ar bordo virsmu),bet rupjmaizîti -no rupjo miltu maisîjuma(kastîte ar zaïo virsu).Abâm maizçm:300ml piena(uzsildu lîdz apm.37^),pievienoju 1 olu,1 çd,karoti margarîna,(2 çd.kar.cukura,1/2 tçjk.sâls,saujiòu rozîòu-tas ir baltmaizîtei);(1 çd.kar.cukura,1 tçjkar.sâls,saulespuíu sçklîòas,linsçklas,sezama sçkliòas-tas ir rupjmaizîtei).Tad iejaucu 350-400gr miltu ,kuros ir iemaisîta viena paciòa sausâ rauga(man tâ patîk labâk,var arî ar parasto raugu,uzraudzçjot iepriekð siltâ pienâ),tad mîlku atstâju uzaugt ,siltâ vietiòâ pârklâtu ar dvielîti-30min.Tad pârleju mîklu èetrstûra formâ un lieku gâzes plîts cepeðkrâsnî uz max t^,pçc 15 min,t^ samazinu uz 200^ un cepu vçl 10-15min.Baltmaizes mîklu izmantoju arî plâts maizçm ar âboliem un kançli,vasarâ zemenes ar saputotu olbaltumu.Es domâju ka tas ir âtri un garðîgi.Lai jums labi izdodas!
Re: CELIAKIJA!!!
14.12.2005 22:09
FINAX musli man garðoja labâk,nav tik saldas,var çst arî ar jogurtiem.Tas arî sanâk dikti lçtâk,lielâka kârba un lçtâka nekâ SCHAR musli.FINAX musli ir parâdîjuðâs atkal Rimi,vismaz pie mums Rçzeknç.
Re: CELIAKIJA!!!
14.12.2005 22:13
Glutano firmas rupjmaize arî ir diezgan garðîga,kad to uzkarsç mikrokrâsniòâ(dimþçl dârga 3,09 pie mums Virðu aptiekâ.)
SandraB
Re: CELIAKIJA!!!
15.12.2005 23:01
Pçc savas pieredzes - visgarðîgâkâ maize sanâk no finax miltiem un tieðâm izcept ir ïoti vienkârði un krietni lçtâk nekâ pirkt gatavas maizes, pie tam jâòem vçrâ to ilgais derîguma termiòð kas noteikti nav nekas labs!
no gatavajiem produktiem es izvçlos shar produkciju... es arî dzîvoju tâlu prom no Rîgas - Rçzeknç un protams produkcijas sortiments ir ïoti ðaurs, bet es esmu pielâgojusies sekojoði: shar produkcijas izplatîtâjs Latvijâ ir Magnum medical, kas regulâri apgâdâ aptiekas ar farmâcijas preparâtiem, aptiekâs ir pieejams ðîs firmas katalogs ar visu shar produkcijas sortimentu un es vienkârði pasûtu to ko man vajag un divu dienu laikâ prece ir atvesta . ðâdi man iet pretim Euro aptieka, paldies viòiem un arî cenas ir salîdzinoði zemâkas kâ citur...
vçl mçs gandrîz katru dienu cepam picas un vâram paðtaisîtos pelmeòus...
Arnx
Re: CELIAKIJA!!!
18.12.2005 13:30
Saits par celiakijas tçmu http://celiakija.from.lv
Re: CELIAKIJA!!!
17.09.2013 15:11
Piekrītu es arī to maizi ko nopērc veikalā ir pa sausu un negaršīga.
Autors:

Jūsu e-pasta adrese:


Tēmas nosaukums:


Surogātziņu novēršana:
Lūdzu izrēķiniet vienkārso matemātisko izteiksmi un ieraksties atbildi tam paredzētajā laukā. Tas ir lai novērstu automatizēto rīku iespeju rakstit ziņas forumā
Izteiksme: kāds ir rezultāts, ja 7 pieskaita 6?
Ziņa: