Neauglîba

Aizsāka Draòíe 

Draòíe
Neauglîba
09.07.2004 09:49
Ko jûs man varçtu ieteikt, kur bûtu labâkie speciâlisti neauglîbas arstçðanâ un iemeslu noskaidroðanâ.Kâdas analîzes vajadzçtu veikt man?
otto
Re: Neauglîba
09.07.2004 20:16
manas domas - "Embrions" atrodas "Linezera" slimnîcâ
Re: Neauglîba
10.07.2004 00:33
kâdu laiku jau lasu, kas te notiek un ar noþçlu secinu, ka ïoti daudzâm sievietçm ir grûtîbas tikt pie bçbîða...smagi. Kas, jûsuprât, ietekmç ðo nelaimi? Vai kâdam ir pieredze attiecîbâ uz Embrionu ?
kukuu
Re: Neauglîba
10.07.2004 08:06
Jâ, man arî ðíiet, ka neauglîbas problçmas nomâc arvien vairâk pârus.
Tas var bût tâpçc, ka lopi un mâjputni ir uzpumpçti ar hormoniem, bet dârzeòi piesûcinâti ar velsviòzin kâdâm vielâm. Domâju, ka arî stress 21.gs. ikdienâ jaunajiem cilvçkiem spçlç savu lomu.
Es pati jau vairâkus gadus "neiekrîtu", kaut gan ïoti cenðos :). Tagad eju uz "embrionu" un tur tieðâm ir labâkie ârsti, jo liekas, ka nu beidzot bûðu iekritusi :)))
Lai veicas!
Re: Neauglîba
10.07.2004 13:03
Laimîgâ, kukuu ! Tieðâm, apkârt to vien dzird, ka grûtîbas tikt pie bçrniem ( normâlâm, it kâ veselâm sievietçm ), bet tajâ paðâ laikâ dzçrâjas un izlaiduðâs sievietes dzemdç kâ kaíenes ! Kukuu, pie kura ârsta tu konkrçti griezies ?
otto
Re: Neauglîba
10.07.2004 13:52
jâsâk dzert un izlaisties
reti nosaucu uzvârdus bet ðoreiz ieteikðu
domâju, ka labâkâ izvçle "Embrionâ" dr. Treijs
Re: Neauglîba
10.07.2004 14:57
Otto, paldies.
kukuu
Re: Neauglîba
10.07.2004 18:31
Piekrîtu Otto. Es arî eju pie Treija. Mani par laimîgo vçl ir pâragri saukt, jo vçl nekas nav pierâdîts. Cerçsim un galvenais darîsim visu lietas labâ, tad noteikti izdosies. Lai Tev veicas!
Re: Neauglîba
10.07.2004 21:27
Nu, paldies, lai arî tev veicas un lai viss tev apstiprinâs :o)
Draòíe
Re: Neauglîba
12.07.2004 12:34
Nu es gan esmu daudz grçkojusis, bet ceru, ka man grçkus piedos un es ,tomçr, tikðu pie bçrniòa. Kâda ir adrese "Embrionam"? Kâ tur var nokïût ??
otto
Re: Neauglîba
12.07.2004 13:58
Linezera iela 6, slimnîca "LInezers" , reðâjâ stâvâ telefons - 7543350
ko vçl izdarît tavâ labâ ?
Draòíe
Re: Neauglîba
12.07.2004 18:36
Otto,
Paldies, mîïumiò ! :-))
Re: Neauglîba
12.07.2004 20:52
ir arî mâjas lapa www.embrions.lv, es tur ielîdu, viss skaidri un gaiði rakstîts.
jete
Re: Neauglîba
13.07.2004 02:40
Viennoziimiigi dr.Treijs!Maniem pazinjaam,kas ilgi (gadus 5) netika pie beebja,nu beidzot ir piedzimusi meitinja!!! Treijs tieshaam rullee:-))
Re: Neauglîba
13.07.2004 16:15
Viegli jau runât, bet ja aldziòa sastâda 120 Ls mçnesî, tad nekâdiem dakteriem vairs naudiòas nepaliek. Es ar savâm veselîbas problçmâm nekur tâlu netieku, finanses diemþel ir par mazu.
otto
Re: Neauglîba
13.07.2004 16:18
piedod, bet jâmeklç iespçja nopelnît vairâk
Re: Neauglîba
13.07.2004 18:49
ðogad jûnijâ arî taisîju ivf pie Treija, viss bija ïoti daudzsoloði, bet diemþçl neveiksmîgi. Man 26, cenðos pie bçrna tikt 3,5 gadus. Ïoti ceru, ka izdosies, naudu krâju, alga arî nav no lielâkajâm, nâkoðvasar mçìinâðu vçlreiz. Ja ir kâda ar l''idzîgâm problçmâm var atrakstî uz e-pastu.
Ave
Re: Neauglîba
13.07.2004 23:18
Es arî par Treiju-mana paziòa auklç ''Treija bçrnu'',pie kura tika diezgan ilgâ laikâ pçc abu olvadu izòemðanas.Un nepavisam ne no tâm bagâtâkajâm sievietçm.Varbût naudas tçrçðnai vajag prioritâtes pârvçrtçt.
Antra
Re: Neauglîba
14.07.2004 11:09
Vai ir iespeejams paarveerteet prioritaates, ja jaanomaksaa dziivoklis, kaut kas jaaed arii, jaameegjina arii kaut kaa apgjeerbties. Un nauda jau cauri.
ineshuks
Re: Neauglîba
14.07.2004 11:14
Nu, veel jau var adopteet.

Un kaa tad plaano to berna kopshanas atvaljinaajuma laiku iztikt, ja nav no kaa ietaupiit?
Re: Neauglîba
15.07.2004 14:41
Daïçji gribçtos piekrist ineshukam - varbût vçrts vispirms nostâties uz kâjâm un tad bçrnu plânot ? Un, ja sanâk, ka ir grûtâk, nekâ plânots ? Lai vai kâ, lai tev veicas !
Zizii
Re: Neauglîba
01.02.2011 14:04
Es no savas puses varu ieteikt www.avaclinic.lv.
Ja runa iet par analiizeem,mums ar viiru lika nodot tikai spermas analiizes un man hormonaalaas,kopaa par visu samaksaajaam kaadus 50ls,tas bija ar visaam analiizeem,konsultaaciju un US.Ar aarstu un kliiniku kopumaa esam apmierinaati.Peec SA dakteris ieteica IUI un tagad gaidam veel 3 meeneshus,lai ieraudziitu savu meitinju.
Lai veicas!
Re: Neauglîba
01.02.2011 16:44
Esmu dzirdējusi atsauksmes par to, ka Dr. J.Kociņš Limbažos esot fantastisks ārsts! Kā sievietes ir rakstījušas, k-kā tur saliek visu pa vietām un viss darbojas! Protams, ka tas ir individuāli, bet esmu dzirdējusi, ka dāmas, kam citas dakteres piesola operāciju, aiziet pie viņa un pēc tam jūtas veselākas par veselu!!! Un arī tas, ka neauglība ir pie viņa ārstēta...
memory 2
Re: Neauglîba
17.02.2011 23:57
Antra, tu arī TE esi sastopama? Domāju, ka tikai apollo recepšu sadaļā :D
Dīvaini, taču tur tu skandināji, ka tev ir 90Ls alga. Dzīvoklis un auto kredītā, kurus nemaksā.
Es nesaprotu, ko tu gribi panākt? Lai tevi žēlo? Vai arī lai iedod naudu? Ko?
Apollo domāju, ka tu vnk čakarē tautu un uzjautrinies, bet tagad tas izskatās pēc pataloģijas.
Autors:

Tēmas nosaukums:


Surogātziņu novēršana:
Lūdzu izrēķiniet vienkārso matemātisko izteiksmi un ieraksties atbildi tam paredzētajā laukā. Tas ir lai novērstu automatizēto rīku iespeju rakstit ziņas forumā
Izteiksme: kāds ir rezultāts, ja 21 pieskaita 14?
Ziņa: