Sâpes mugurâ grûtniecîbas laikâ

Aizsāka Lezene 

Lezene
Sâpes mugurâ grûtniecîbas laikâ
04.06.2004 15:09
Labdien, varbût kâds var palîdzçt. Esmu tikai 12.grûtniecîbas nedçïâ, bet mani nomoka nenormâlas sâpes muguras lejasdaïâ - pie krustiem.
Labi, arî darbiòð nav nekâds kustîgais - sçþu pie datora visu dienu, nu cenðos jau izkustçties, bet kaut kâ sâp un sâp.
Varbût basiens var palîdzçt????
Jau iepriekð paldies.
Grûtniecîbas laikâ var izmainîties ieguròa forma, kâ arî bçrniòð var "nospiest" kâdu nervu iegurni. Ja Tevi tas mierina, sâpes mugurâ ir bieþs grûtniecîbas pavadonis. Neko darît - mâksla prasa upurus. Palîdzçt var ne tikai baseins, bet arî ziedes, ârstnieciskâ fizkultûra, bet visu gan dari speciâlista uzraudzîbâ, jo grûtniecîba ir tomçr dikti sareþìîta un svarîga lieta.
Lai veicas!
burbulis
Re: Sâpes mugurâ grûtniecîbas laikâ
05.06.2004 23:04
nez nez, 12. nedçïâ tâ kâ par agru, jo bçbîts nezcik liels un smags vçl nava.
Pladies! Tieði tâ es arî domâju, ka bebis vçlk nav tik smags lai spiestu uz iegurni!!!
burbulis
Re: Sâpes mugurâ grûtniecîbas laikâ
07.06.2004 17:22
Domâju, ka vajag apjautâties ârstam. man gan visas ðîs lietas abâs grûtniecîbâs sâkâs krietni vçlâk - ap 20 - o nedçlu, tad gan baseins patiesâm reâli palîdzçja.
Ja godîgi, tad domâju, ka jebkurâ gadîjumâ baseins bçbîtim nekaitçs. Vari mçìiòat, ja paliek labâk - tad labi, bet sliktums nekâds arî no tâ necelsies.
Par ðo lietu es ar satraucos. Nâkotnç domâju par bçrniòu, bet man ir muguras problçmas (skolioze), kuru dçï mugura reizçm dikti sâp ikdienâ. Tâ kâ jûtu, ka grûtniecîbas laikâ labi nebûs :(
Lezene Wrote:info: www.fizioterapeits.lv
-------------------------------------------------------
> Labdien, varbût kâds var palîdzçt. Esmu tikai
> 12.grûtniecîbas nedçïâ, bet mani nomoka nenormâlas
> sâpes muguras lejasdaïâ - pie krustiem.
> Labi, arî darbiòð nav nekâds kustîgais - sçþu pie
> datora visu dienu, nu cenðos jau izkustçties, bet
> kaut kâ sâp un sâp.
> Varbût basiens var palîdzçt????
> Jau iepriekð paldies.
Re: Sâpes mugurâ grûtniecîbas laikâ
31.12.2008 13:10
nezinu, kâda var bût jçga no fizioterapijas ðinî gadîjumâ, kad augoða dzemde nospieþ nervu... jâmçìina gulçt uz pretçjâ sâna, tad dzemde noslîd un nespieþ.
www.bernudakteris.lv ir ðis tas rakstîts par sâpçm mugurâ tanî laikâ, bet neatceros, kâdu iemeslu viòð tur minçja.
santuks40
Re: Sâpes mugurâ grûtniecîbas laikâ
03.01.2009 19:21
Vai tâs nav nieres? Tâm arî pieaugoða slodze...
Autors:

Jūsu e-pasta adrese:


Tēmas nosaukums:


Surogātziņu novēršana:
Lūdzu izrēķiniet vienkārso matemātisko izteiksmi un ieraksties atbildi tam paredzētajā laukā. Tas ir lai novērstu automatizēto rīku iespeju rakstit ziņas forumā
Izteiksme: kāds ir rezultāts, ja 9 pieskaita 16?
Ziņa: